Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
Du kan bruke hurtigmikseren til å
lage deilige, næringsrike kalde
drikker. Den er enkel å bruke og
drikken kan helles direkte i en kopp
eller et glass. Vi har også inkludert
en rørepinne som hjelper deg med
miksingen.
På baksiden av instruksjonsheftet
finner du et utvalg oppskrifter, men
de nyttige markeringene på begeret
gjør at du kan bruke de
ingrediensene du selv vil.
Kombinasjoner av frukt og yoghurt
(både fersk og frossen), iskrem,
isbiter, juice og melk kan brukes.
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
sikkerhet
Slå av og dra ut kontakten:
før du setter på og fjerner deler
etter bruk
før rengjøring
La aldri strømenheten, ledningen
eller kontakten bli våte.
Hold hender og verktøy, unntatt
rørepinnen, unna begeret når det er
koblet til strømenheten.
Bruk aldri en skadet maskin. For å få
den kontrollert eller reparert ser du
Service.
Bruk aldri uautorisert tilbehør.
La aldri maskinen stå på uten tilsyn.
Når du kobler hurtigmikseren fra
strømenheten, venter du til bladene
har stanset helt.
Bruk hurtigmikseren kun når lokket
og rørepinnen er på plass.
Bruk aldri rørepinnen hvis ikke lokket
er festet på begeret.
Enheten kan også brukes til å lage
supper, men du må bare blande
kalde ingredenser.
Norsk
Vær alltid forsiktig når du håndterer
bladet og unngå å ta på
skjærekanten av bladene ved
rengjøring.
Bruk bare hurtigmikseren med bladet
som fulgte med.
Bruk alltid hurtigmikseren på en
sikker, tørr og rett overflate.
Plasser aldri apparatet på eller i
nærheten av en kokeplate eller et
sted hvor den kan komme i kontakt
med et oppvarmet apparat.
SB270-serien
Viktig - Innfatningen på
begerets grunnenhet er
montert under produksjonen,
og det må ikke gjøres forsøk
på å fjerne den.
Feil bruk av hurtigmikseren kan føre
til skader.
Apparatet er ikke ment brukt av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen.
før du setter i støpselet
Sørg for at strømforsyningen tilsvarer
den som vises på undersiden av
maskinen.
Dette apparatet er i samsvar med
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
før førstegangs bruk
For vask av delene ser du
Vedlikehold og rengjøring.
55

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series