Download Print this page

Kenwood Smoothie SB260 series Instructions And Recipes Manual page 101

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Svůj mixér Smoothie Blender
můžete používat k přípravě
lahodných a výživných studených
nápojů. Snadno se používá a
jemně namixované nápoje lze
rozlévat přímo do šálků nebo
sklenic. Součástí dodávky je
míchací zařízení, které je vhodnou
pomůckou při mixování.
Na zadní straně návodu k použití je
výběr receptů; na mixovací nádobě
jsou umístěny praktické značky,
které vám umožní mixování složek
dle vašeho výběru. Lze používat
kombinaci ovoce (jak čerstvého, tak
mraženého) a jogurtu, zmrzliny,
kostkového ledu, džusu a mléka.
Před použitím tohoto zařízení
Kenwood
Přečtěte si pečlivě pokyny v této
příručce a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál
a nálepky.
bezpečnost
Vypnutí a vypojení ze zásuvky:
před nasazováním nebo
snímáním součástek
po použití
před čištěním.
Nikdy nenechte hnací jednotku,
napájecí kabel nebo zástrčku
navlhnout.
Pokud je mixovací nádoba
nasazena na hnací jednotce,
nestrkejte do ní ruce a nádobí, s
výjimkou míchadla.
Nikdy nepoužívejte poškozený
přístroj. Nechte jej zkontrolovat
nebo opravit: viz oddíl „servis".
Nikdy nepoužívejte nepovolené
přídavné zařízení.
Nikdy neponechávejte přístroj bez
dozoru.
Před sejmutím mixéru z hnací
jednotky počkejte, dokud se nože
zcela nezastaví.
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Ïesky
Mixér uvádějte do chodu výhradně
s nasazeným víkem a míchadlem.
Pokud není na mixovací nádobě
nasazeno víko, nikdy nepoužívejte
míchadlo.
Přístroj lze používat také pro
přípravu polévek, ale mixujte pouze
studené ingredience.
S nožovou soustavou manipulujte
vždy opatrně a při čištění se
nedotýkejte čepelí nožů.
S jemným mixérem používejte
pouze dodanou nožovou soustavu.
Mixér používejte vždy na
bezpečném, suchém a rovném
místě.
Nikdy neumísťujte tento přístroj na
nebo do blízkosti horkého
plynového nebo elektrického
hořáku a zabraňte kontaktu
přístroje s jakýmkoli horkým
spotřebičem.
Řada SB270
Důležité – Obruba na spodní
straně nádoby je namontována
během výroby a nesmí být
odstraněna.
Při nesprávném používání mixéru
může dojít ke zranění.
Toto příslušenství by neměly
používat osoby (včetně dětí) trpící
fyzickými, smyslovými či
psychickými poruchami ani osoby
bez náležitých znalostí a
zkušeností. Pokud jej chtějí
používat, musí být pod dozorem
osoby odpovědné za jejich
bezpečnost nebo je tato osoba
musí poučit o bezpečném
používání příslušenství.
Dohlédněte, aby si děti s přístrojem
nehrály.
Toto zařízení je určeno pouze pro
domácí použití. Společnost
Kenwood vylučuje veškerou
odpovědnost v případě, že zařízení
bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
101

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Smoothie sb270 series