Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 313

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ÁØ Á Áͧ´é Ò ¹¢ÇÒ
1
#
äͤ͹ ÃÒ¡ÒÃ
1
¾ÍÃì μ USB 2.0
2
¾ÍÃì μ âÁà´ç Á (RJ-11)
3
ä´Ãì ¿ Í;μÔ ¤ ÍÅ
4
ä¿áÊ´§¡ÒÃÍè Ò ¹Í;μÔ ¤ ÍÅ´Ô Ê ¡ì
5
"Ø è Á ¹Óá¼è ¹ ÍÍ¡©Ø ¡ à©Ô ¹
6
ªè Í §àÊÕ Â º DC-in
2
3
¤ÓÍ¸Ô º ÒÂ
àª× è Í Áμè Í ¡Ñ º ÍØ " ¡Ã³ì USB 2.0 (àªè ¹ àÁÒÊì Ë Ã× Í ¡Åé Í §
USB)
μè Í à¢é Ò ¡Ñ º ÊÒÂâ·ÃÈÑ ¾ ·ì
ä´Ãì ¿ Í;μÔ ¤ ÍÅÀÒÂã¹ ÊÓËÃÑ º ãÊè CD ËÃ× Í DVD
μÔ ´ ÊÇè Ò §àÁ× è Í ÁÕ ¡ ÒÃÍè Ò ¹á¼è ¹ Í;μÔ ¤ ÍÅ
ãªé à "Ô ´ ¶Ò´ãÊè á ¼è ¹ Í;μÔ ¤ ÍÅ¢³Ð"Ô ´ ¤ÍÁ¾Ô Ç àμÍÃì
ËÁÒÂàËμØ :
ÊÍ´¤ÅÔ " Ë¹Õ º ¡ÃдÒÉà¢é Ò ã¹ªè Í §¹Óá¼è ¹ ÍÍ¡©Ø ¡ à©Ô ¹
à¾× è Í à"Ô ´ ¶Ò´ãÊè á ¼è ¹ Í;μÔ ¤ ÍÅ¢³Ð"Ô ´ ¤ÍÁ¾Ô Ç àμÍÃì Í ÂÙ è
àª× è Í Áμè Í ¡Ñ º Íá´"àμÍÃì AC
4
5
6
9

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: