Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 308

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
4
á¹Ð¹Óà¡Õ è Â Ç¡Ñ º â¹é μ ºØ ê ¤ Acer ¢Í§¤Ø ³
ËÅÑ § ¨Ò¡μÔ ´ μÑ é § ¤ÍÁ¾Ô Ç àμÍÃì μ ÒÁÀÒ¾ã¹â"ÊàμÍÃì ¡ ÒÃμÔ ´ μÑ é § μè Í ä"¹Õ é à "ç ¹ ÇÔ ¸ Õ ¡ ÒÃãªé § Ò¹â¹é μ ºØ ê ¡ Acer ãËÁè ¢ ͧ¤Ø ³
ÁØ Á Áͧ´é Ò ¹º¹
1
2
3
4
5
#
äͤ͹
ÃÒ¡ÒÃ
1
àÇç º á¤Á Acer Crystal Eye ¡Åé Í §àÇç º á¤ÁÊÓËÃÑ º Ãкº¡ÒÃÊ× è Í ÊÒôé Ç ÂÇÔ ´ Õ â Í
2
äÁâ¤Ã⿹
¤ÓÍ¸Ô º ÒÂ
(ÊÓËÃÑ º ºÒ§ÃØ è ¹ )
äÁâ¤Ã⿹ÊàμÍÃÔ â Íã¹μÑ Ç ÊÓËÃÑ º ¡ÒÃºÑ ¹ ·Ö ¡ àÊÕ Â §
10
9
8
7
6

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: