Download  Print this page

Acer TravelMate 8472 Manual Page 314

Travelmate notebook series.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
10
ÁØ Á Áͧ´é Ò ¹Åè Ò §
1
2
3
4
#
äͤ͹
ÃÒ¡ÒÃ
1
ªè Í §ãÊè á ºμàμÍÃÕ è
2
Åç Í ¤áºμàμÍÃÕ è
3
ªè Í §ãÊè Î ÒÃì ´ ´Ô Ê ¡ì
ªè Í §Ë¹è Ç Â¤ÇÒÁ¨Ó
4
Acer DASP (Disk Anti-
Shock Protection)
5
ÊÅÑ ¡ "Å´Åç Í ¤áºμàμÍÃÕ è
ÊÔ è § áÇ´Åé Í Á
ÍØ ³ ËÀÙ Á Ô :
¢³Ð·Ó§Ò¹: 5
¢³ÐäÁè ä ´é ã ªé § Ò¹: -20
¤ÇÒÁª× é ¹ (äÁè ¤ Ǻá¹è ¹ à"ç ¹ ä͹é Ó ):
¢³Ð·Ó§Ò¹: 20% ¶Ö § 80%
¢³ÐäÁè ä ´é ã ªé § Ò¹: 20% ¶Ö § 80%
¤ÓÍ¸Ô º ÒÂ
ãªé Ê ÓËÃÑ º à¡ç º á¾ç ¤ áºμàμÍÃÕ è ¢ ͧ¤ÍÁ¾Ô Ç àμÍÃì
Åç Í ¤áºμàμÍÃÕ è ã Ëé Í ÂÙ è ã ¹μÓáË¹è §
·Õ è Í ÂÙ è ¢ ͧÎÒÃì ´ ´Ô Ê ¡ì ¢ ͧ¤ÍÁ¾Ô Ç àμÍÃì
(ÂÖ ´ μÔ ´ á¹è ¹ ´é Ç Â¹ê Í μ)
·Õ è Í ÂÙ è ¢ ͧ˹è Ç Â¤ÇÒÁ¨Ó¢Í§¤ÍÁ¾Ô Ç àμÍÃì
"¡"é Í §ÎÒÃì ´ ´Ô Ê ¡ì ¨ Ò¡¡ÒÃÊÑ è ¹ ÊÐà·× Í ¹áÅСÒáÃÐá·¡
"Å´Åç Í ¤à¾× è Í ¹ÓáºμàμÍÃÕ è Í Í¡
°
°
C ¶Ö § 35
C
°
°
C ¶Ö § 65
C
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer TravelMate 8472

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: