Funkcie; Použitie; Pred Použitím; Zapojenie Prístroja - AEG WM 6 Instructions For Use Manual

Workshop charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Funkcie

nabíjačka je vybavená mikroprocesorom
(MCU - Micro-Computer-Unit) a má plnoautoma-
tické funkcie diagnostiky, nabíjania a údržby. V
prípade nesprávneho nastavenia napätia batérie,
alebo ak je batéria poškodená, proces nabíjania
nezačne a rozsvieti sa LED-kontrolka „Error" (7)
(pozri i „hľadanie chyby").
nabíjačka môže byť vďaka funkcii „udržiavacie
nabíjanie" trvale pripojená. Maximálny stav nabitia
zostane pritom zachovaný.
POUžItIE
Pred použitím
Varovanie!
Pred použitím / nasadením prístroja si dôkladne
prečítajte návod na používanie batérie ako aj vozidla
a všetky bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli.
Používajte ochranné okuliare a rukavice
neprepúšťajúce kyselinu.
zabezpečte dostatočné vetranie.
Uistite sa, že sú batériové póly čisté. Ak batéria
disponuje odnímateľnými odvzdušňovacími uzá-
vermi, naplňte každú bunku batérie až po hladinu
odporúčanú výrobcom batérie destilovanou
vodou. nepreplňte bunky.
Ak je batériu pred nabíjaním potrebné vybrať z
vozidla, z batérie vždy najskôr odpojte uzemnenú
prípojku. Skontrolujte, či sú vo vozidle vypnuté
všetky ostatné spotrebiče.
Ak batéria nemá uzávery, riaďte sa pokynmi
výrobcu batérie vzťahujúcimi sa na nabíjanie
batérie a rýchlosť nabíjania.
Zapojenie prístroja
6 V
2 A
12 V
2 A
12 V
10 A
Mode
10 A
1. Červený (+) pólový pripojovací kábel so svorkou
(6) pripojte na kladný pól batérie.
2. Čierny (-) pólový pripojovací kábel so svorkou
(5) pripojte na záporný pól batérie.
Upozornenie:
Čiernu svorku (-) môžete pripojiť tiež na karosériu
vozidla. (Pritom rešpektujte návod na obsluhu
vozidla!). Obidve svorky musia mať zabezpečený
dobrý kontakt a musia pevne priliehať.
Varovanie!
nebezpečenstvo požiaru a zasiahnutia elektrickým
prúdom! zapojte nabíjačku do 230 V sieťovej zásuv-
ky bez pomoci predlžovacieho kábla, ak je to možné.
Vo výnimočnom prípade použite čo možno najkratší
230 V predlžovací kábel, ktorý je nepoškodený a
úplne odvinutý.
3. zástrčku nabíjačky zapojte do 230 V sieťovej
zásuvky.
Na displeji prístroja sa zobrazí aktuálne batériové
napätie.
10 sekúnd po štarte začne svietiť LED „Charge" (8)
a nabíjacie napätie je v prednastavení na najnižšom
stupni nabíjania.
Keď je batéria nesprávne zapojená, svieti LED-
kontrolka „Error" (7). V tomto prípade nabíjačku od-
pojte zo siete a skontrolujte batériu a aj korektnosť
pripojenia (pozri tiež „Diagnostika chýb").
Slovenčina 59
V
A
%
V/A/%

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wm 10158007158008

Table of Contents