Download Table of Contents Print this page

Prehľad; Produktu; Použitie; Pred Použitím - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

56
www.aeg-automotive.com
PREHľAd

PROdUKTU

9
8
7
6
5
4
3
Č.
Označenia
Vypínač pre rýchlosť nabíjania
1
Poloha vľavo: rýchle nabíjanie
Poloha vpravo: šetrné nabíjanie
2
Červená LEd kontrolka „POLARITA"
3
Zelená LEd kontrolka „POWER"
Žltá LEd kontrolka „CHARGING"-
4
batéria sa nabíja"
Zelená LEd kontrolka „FULL -
5
batéria je úplne nabitá"
6
Nabíjací kábel (-) so svorkou (čierna)
7
Nabíjací kábel (+) so svorkou (červená)
8
Sieťový kábel so zástrčkou
Vypínač pre voľbu batérie
9
Poloha vľavo: Olovo-kyselinové batérie
Poloha vpravo: GÉLOVÉ batérie
POUŽITIE
Pred použitím
Varovanie!
Pred použitím / nasadením prístroja si dôkladne
1
prečítajte návod na používanie batérie ako aj vozidla
a všetky bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste im
porozumeli.
Používajte ochranné okuliare a rukavice
neprepúšťajúce kyselinu.
Zabezpečte dostatočné vetranie.
Uistite sa, že sú batériové póly čisté. Ak batéria
disponuje odnímateľnými odvzdušňovacími uzá-
vermi, naplňte každú bunku batérie až po hladinu
odporúčanú výrobcom batérie destilovanou
vodou. Nepreplňte bunky.
Ak je batériu pred nabíjaním potrebné vybrať z
2
vozidla, z batérie vždy najskôr odpojte uzemnenú
prípojku. Skontrolujte, či sú vo vozidle vypnuté
všetky ostatné spotrebiče.
Ak batéria nemá uzávery, riaďte sa pokynmi
výrobcu batérie vzťahujúcimi sa na nabíjanie
batérie a rýchlosť nabíjania.
Zapojenie prístroja
Varovanie!
Keď pripájate svorky nabíjačky na batériu. dajte
pozor, aby nabíjačka nebola zapojená do siete so
striedavým prúdom pod napätím 230 V.
1 Červený (+) pólový pripojovací kábel so svorkou
(7) pripojte na kladný pól batérie.
2 Čierny (-) pólový pripojovací kábel so svorkou
(6) pripojte na záporný pól batérie.
Upozornenie:
Čiernu svorku (-) môžete pripojiť tiež na karosériu
vozidla. (Pritom rešpektujte návod na obsluhu
vozidla!). Obidve svorky musia mať zabezpečený
dobrý kontakt a musia pevne priliehať.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents