Úvod - AEG WM 6 Instructions For Use Manual

Workshop charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
44
www.aeg-automotive.com
ÚVOD
Vysvětlení symbolů a signální slov, použitých v
tomto návodu k obsluze nebo na přístroji:
Při používání přístroje dbejte vždy na tento
návod k obsluze.
nebezpečí ohrožení života a nehody pro
malé děti!
Dbejte na výstražná a bezpečnostní
upozornění!
Riziko zásahu elektrickým proudem!
Přístroj používat jen v místech chráněných
před povětrnostními vlivy!
těleso s ochrannou izolací
(třída ochrany II)
z likvidujte obal s ohledem na životní
prostředí!
Nosit ochranné rukavice
Nosit ochranné rukavice
Poznámka:
V tomto návodu k obsluze se používá pro výraz
nabíječka baterií popřípadě i výraz přístroj.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wm 10158007158008

Table of Contents