Download Table of Contents Print this page

Úvod - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 11
36
www.aeg-automotive.com
ÚvOd
Vysvětlení symbolů a signální slov, použitých v
tomto návodu k obsluze nebo na přístroji:
Při používání přístroje dbejte vždy na tento
návod k obsluze.
Nebezpečí ohrožení života a nehody pro
malé děti!
Dbejte na výstražná a bezpečnostní
upozornění!
Riziko zásahu elektrickým proudem!
Přístroj používat jen v místech chráněných
před povětrnostními vlivy!
Těleso s ochrannou izolací
(Třída ochrany II)
Z likvidujte obal s ohledem na životní
prostředí!
Nosit ochranné rukavice
Nosit ochranné rukavice
Pojistka
Poznámka:
V tomto návodu k obsluze se používá pro výraz
nabíječka baterií popřípadě i výraz přístroj.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents