Popis Výrobku; Použití; Před Použitím; Připojení Přístroje - AEG LG 8 Instructions For Use Manual

Charging device
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40
www.aeg-automotive.com
POPIS VýROBKU
9
8
7
6
5
4
3
Č.
Název
Volič rychlosti nabíjení
1
Levá poloha: rychlé nabíjení
Pravá poloha: šetrné nabíjení
2
LeD červená „POLARITY"
3
LeD zelená „POWeR"
4
LeD žlutá „CHARGIN G"
5
LeD zelená „FULL"
6
Nabíjecí kabel (-) se svorkou (černá)
7
Nabíjecí kabel (+) se svorkou (červená)
8
Přívodní kabel se zástrčkou
Volič druhu baterie
9
Levá poloha: kyselino-olovnaté baterie
Pravá poloha: gelové baterie
POUžITí
Před použitím
1
Varování!
Před použitím přístroje je nezbytné, aby jste si
přečetli návod k obsluze baterie i vozidla a rozuměli
všem bezpečnostním upozorněním.
Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice
odolné proti kyselině.
Zajistěte dostatečné větrání.
Očistěte póly baterie. Jestliže má baterie odní-
matelná odvětrávací víčka, naplňte každý článek
destilovanou vodou na doporučenou výšku
hladiny. Články nepřeplňujte.
2
Jestliže musí být baterie vyjmuta z vozidla, od-
pojte nejdříve její uzemněný přípoj. Zajistěte, aby
byly vypnuté všechny spotřebiče ve vozidle.
Jestliže nemá baterie víčka, dbejte na příslušné
pokyny výrobce týkající se nabíjení a maximální
doby nabíjení.
Připojení přístroje
Varování!
Při připojování nabíječky na baterii se nejdříve
ujistěte, že není nabíječka připojená na přívod elekt-
rického proudu s napětím 230 V.
1 Připojte červený (+) kabel se svorkou (7) na
kladný pól baterie.
2 Připojte černý (-) kabel se svorkou (6) na
záporný pól baterie.
Upozornění:
estliže jste zvolili nesprávný režim nabíjení,
signalizuje nabíječka poruchu. V tomto případě je
zapotřebí vytáhnou zástrčku nabíječky ze zásuvky,
krátce počkat a zase zástrčku zastrčit.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Lg 121027310274

Table of Contents