Funkce; Použití; Před Použitím; Připojení Přístroje - AEG WM 6 Instructions For Use Manual

Workshop charger
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Funkce

nabíječka je vybavena mikroprocesorem (MCU -
Micro-Computer-Unit) a funkcemi automatického
nabíjení, diagnózy a údržby baterií. Jestliže je
nastavené nesprávné napětí baterie, nebo je baterie
vadná, nabíjení nezačne a rozsvítí se LED „Error" (7)
(viz také „hledání příčin poruch").
Funkce „udržování stavu nabití" umožňuje trvalé
připojení nabíječky. Plné nabití baterie zůstane
zachované.
POUžItí
Před použitím
Varování!
Před použitím přístroje je nezbytné, aby jste si
přečetli návod k obsluze baterie i vozidla a rozuměli
všem bezpečnostním upozorněním.
Používejte ochranné brýle a ochranné rukavice
odolné proti kyselině.
zajistěte dostatečné větrání.
Očistěte póly baterie. Jestliže má baterie odní-
matelná odvětrávací víčka, naplňte každý článek
destilovanou vodou na doporučenou výšku
hladiny. Články nepřeplňujte.
Jestliže musí být baterie vyjmuta z vozidla, od-
pojte nejdříve její uzemněný přípoj. zajistěte, aby
byly vypnuté všechny spotřebiče ve vozidle.
Jestliže nemá baterie víčka, dbejte na příslušné
pokyny výrobce týkající se nabíjení a maximální
doby nabíjení.
Připojení přístroje
6 V
2 A
12 V
2 A
12 V
10 A
Mode
10 A
1. Připojte červený (+) kabel se svorkou (6) na
2. Připojte černý (-) kabel se svorkou (5) na
Upozornění:
estliže jste zvolili nesprávný režim nabíjení,
signalizuje nabíječka poruchu. V tomto případě je
zapotřebí vytáhnou zástrčku nabíječky ze zásuvky,
krátce počkat a zase zástrčku zastrčit.
nebezpečí požáru a zásahu elektrickým proudem!
Pokud možno připojujte nabíječku na síťovou
zástrčku s napětím 230 V bez prodlužovacího
kabelu. Ve výjimečném případě použijte pokud
možno krátký, nepoškozený a úplně rozvinutý
prodlužovací kabel na 230 V.
3. zastrčte zástrčku nabíječky do zásuvky s
na displeji se zobrazuje aktuální napětí baterie.
10 vteřin po stratu začnou svítit LED „Charge" (8)
a nabíjecí napětí je v přednastavení na nejmenší
rychlosti nabíjení.
Při nesprávně připojené baterii svítí LED „Error" (7).
V tomto případě je třeba nabíječku vypnout a zkont-
rolovat připojení baterie (viz také „Analýza poruch").
4. Před nabíjením zkontrolujte, jestli odpovídá
5. Během nabíjení si můžete navolit opakovaným
Start nabíjení
Při správně zapojené nabíječce začíná nabíjení
V
A
automaticky.
%
V/A/%
začne nabíjení. LED „Charge" (8) svítí.
nabíjení probíhá plně automaticky.
Jestliže je baterie úplně nabitá svítí LED „Full" (9) a
LED „Charge" (8) zhasne.
kladný pól baterie.
záporný pól baterie.
Varování!
napětím 23O V.
nabíjecí napětí (12 V nebo 24 V), nastavené na
nabíječce, napětí připojené baterie. Příliš vysoké
nastavené nabíjecí napětí může vést k poškození
nebo zničení připojené baterie.
stisknutím tlačítka MODE (10) nabíjecí napětí,
stav nabití v % a nabíjecí proud (viz „Nabíjecí
proud").
Česky 49

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Wm 10158007158008

Table of Contents