Ενδεδειγμένη Χρήση; Οδηγίες Ασφαλείας - Black & Decker V1999 Instructions Manual

Hide thumbs Also See for V1999:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ενδεδειγμένη χρήση
Ελληνικά
Το ηλεκτρικό σκουπάκι Black & Decker
Dustbuster
Plus έχει σχεδιαστεί για
®
ελαφρύ ηλεκτρικό σκούπισμα στεγνών
επιφανειών. Αυτή η συσκευή
προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Οδηγίες ασφαλείας
Προειδοποίηση! Κατά τη χρήση
συσκευών που τροφοδοτούνται με
μπαταρίες, θα πρέπει να λαμβάνονται οι
βασικές προφυλάξεις ασφαλείας,
συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω,
για τον περιορισμό του κινδύνου
πυρκαγιάς, διαρροής των μπαταριών,
τραυματισμού προσώπων και υλικών
ζημιών.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
διαβάστε προσεχτικά ολόκληρο το
εγχειρίδιο.
Η ενδεδειγμένη χρήση περιγράφεται
σε αυτό το εγχειρίδιο. Τόσο η χρήση
εξαρτημάτων ή προσθηκών όσο και
η πραγματοποίηση εργασιών με τη
συσκευή που δεν συνιστώνται σε
αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών
εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για
μελλοντική αναφορά.
Χρησιμοποίηση της συσκευής
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για
να περισυλλέξετε υγρά ή άλλα υλικά
που θα μπορούσαν να πιάσουν
φωτιά.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή
κοντά σε νερό.
Μη βουτάτε τη συσκευή μέσα σε
νερό.
Ποτέ μην αποσυνδέετε το φορτιστή
από την πρίζα τραβώντας τον από το
καλώδιο του. Διατηρείτε το καλώδιο
του φορτιστή σε απόσταση από
πηγές θερμότητας, λάδια και
κοφτερές αιχμές.
Αυτό το εργαλείο δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί από νέους η
αδύναμα άτομα χωρίς επιτήρηση.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται
για να είστε σίγουροι ότι δεν
παίζουν με το εργαλείο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μετά τη χρήση
Πριν καθαρίσετε το φορτιστή ή τη
βάση φόρτισης αποσυνδέστε τον
από την πρίζα.
Όταν δεν χρησιμοποιείται,
η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται
σε στεγνό μέρος.
Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε αποθηκευμένες
συσκευές.
Επιθεώρηση και επισκευές
Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη
συσκευή σας για τυχόν
κατεστραμμένα ή ελαττωματικά
τμήματα. Ελέγξτε αν υπάρχουν
σπασμένα εξαρτήματα, ζημιά στους
διακόπτες και οποιεσδήποτε άλλες
συνθήκες που θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τη λειτουργία της.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αν
κάποιο εξάρτημά της παρουσιάζει
ελάττωμα.
Φροντίστε να γίνει η επισκευή ή η
αντικατάσταση των τυχόν
ελαττωματικών εξαρτημάτων από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
Να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση
του καλωδίου του φορτιστή. Σε
περίπτωση που το καλώδιο του
φορτιστή παρουσιάζει ζημιά ή
ελάττωμα, αντικαταστήστε το
φορτιστή.
Ποτέ μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε
ή να αντικαταστήσετε εξαρτήματα,
άλλα από αυτά που
προσδιορίζονται σε αυτό το
εγχειρίδιο.
Ασφάλεια τρίτων
Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για
χρήση από άτομα (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα παιδιά)
με μειωμένες φυσικές, αντιληπτικές
ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα
χωρίς εμπειρία και γνώσεις, παρά
μόνο εφόσον επιτηρούνται ή τους
έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη
χρήση της συσκευής από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται
για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν
με τη συσκευή.
71

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents