Download Print this page

Black & Decker V1999 Instructions Manual page 34

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Laat het apparaat altijd aangesloten
op de oplader wanneer het niet wordt
gebruikt.
Opladen van de accu (fig. A)
Controleer of het apparaat is
uitgeschakeld. De accu wordt niet
opgeladen als de aan/uitschakelaar
op aan staat.
Steek de stekker van de oplader (8)
in de aansluiting (9) aan de
achterzijde van het apparaat.
Steek de stekker van de oplader (7)
in het stopcontact.
Schakel het apparaat in.
Laat het apparaat ten minste 24 uur
opladen.
Tijdens het opladen kan de oplader warm
worden. Dit is normaal en duidt niet op
problemen. Het apparaat kan voor
onbepaalde tijd op de oplader
aangesloten blijven.
Waarschuwing! Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 10°C of
boven 40°C.
Aan- en uitschakelen (fig. D)
Om in te schakelen schuift u de aan/
uit-schakelaar (1) naar voren.
Om uit te schakelen schuift u de aan/
uitschakelaar naar achteren.
Reiniging en onderhoud
Waarschuwing! Reinig de filters
regelmatig.
Reinigen van de neus en filters (fig. E
& F)
De filters zijn geschikt voor hergebruik en
moeten regelmatig worden gereinigd.
Druk op de ontgrendelknop (2) en
verwijder de neus (3).
Maak de neus leeg.
Verwijder de filtereenheid (10) door
ze rechtsom te draaien.
Spoel de filters uit in warm sop. De
neus kan ook worden afgewassen,
indien noodzakelijk. Dompel het
apparaat niet in water onder.
Zorg ervoor dat de neus en de filters
droog zijn.
34
Plaats de filtereenheid (10) terug op
het apparaat; draai de filtereenheid
linksom totdat deze op zijn plaats
vastklikt.
Plaats de neus weer op het apparaat
terug. Zorg dat de neus op de plaats
klikt.
Waarschuwing! Gebruik het apparaat
nooit zonder de filters. Alleen met schone
filters en een lege neus kan stof optimaal
worden opgezogen.
Vervangen van de filters
De filters moeten iedere zes tot negen
maanden worden vervangen, alsook
wanneer ze versleten of beschadigd zijn.
Vervangende filters zijn verkrijgbaar bij
uw Black & Decker-dealer (cat. nr. VF30).
Verwijder de oude filters zoals
hierboven beschreven.
Monteer de nieuwe filters zoals
hierboven beschreven.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit
product mag niet met normaal
huishoudelijk afval worden
weggegooid.
Mocht u op een dag constateren dat het
apparaat aan vervanging toe is of dat u
het apparaat niet meer nodig hebt, houd
dan rekening met het milieu. Black &
Decker-servicecentra zijn bereid oude
Black & Decker-apparaten in te nemen en
ervoor te zorgen dat deze op
milieuvriendelijke wijze worden
afgevoerd.
Gescheiden inzameling van
gebruikte producten en
verpakkingsmaterialen maakt
het mogelijk materialen te
recycleren en opnieuw te
gebruiken. Hergebruik van
gerecycleerde materialen zorgt
voor minder milieuvervuiling en
dringt de vraag naar
grondstoffen terug.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999