Download Print this page

Black & Decker V1999 Instructions Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Varning! Använd aldrig apparaten utan
filter. Optimal sugkapacitet uppnås
endast med rena filter och tom
dammbehållare.
Byta filtren
Filtren ska bytas med intervall pa 6 till 9
manader, eller vid behov om de ar utslitna
eller skadade. Nya filter kan erhallas fran
din Black & Decker aterforsaljare (kat. nr.
VF30).
Avlagsna filtren enligt ovanstaende
beskrivning.
Montera de nya filtren enligt
ovanstaende beskrivning.
Miljö
Separat insamling. Produkten
får inte kastas
i hushållssoporna.
Tänk på miljön när du slänger apparaten.
Släng den inte tillsammans med vanligt
avfall. Black & Decker-verkstäder tar
emot gamla Black & Decker-verktyg och
ser till att de omhändertas på ett
miljövänligt sätt.
Insamling av uttjänta produkter
och förpackningsmaterial gör att
material kan återanvändas.
Användning av återvunnet
material minskar föroreningar av
miljön och behovet av
råmaterial.
Lokala föreskrifter kan kräva separat
insamling av elprodukter från hushållen,
vid kommunala insamlingsplatser eller
hos återförsäljaren när du köper en ny
produkt.
Black & Decker samlar in och återvinner
uttjänta Black & Decker-produkter. Om
du vill utnyttja denna tjänst återlämnar du
produkten till en auktoriserad verkstad,
som samlar in den för vår räkning.
För information om närmaste
auktoriserade verkstad, kontakta det
lokala Black & Decker-kontoret på den
adress som är angiven i
bruksanvisningen. En lista över alla
SVENSKA
auktoriserade verkstäder samt
servicevillkor finns även tillgänglig på
Internet: www.2helpU.com.
Batteri (bild G & H)
Om du vill kassera produkten på
egen hand måste batteriet tas
bort enligt beskrivningen nedan
och kastas enligt lokala
bestämmelser.
Varning! Koppla bort apparaten från
nätspänningen före batteriet avlägsnas.
Ladda helst ur batteriet genom att
använda apparaten tills motorn
slutar gå.
Avlägsna dammbehållaren (3).
Tryck med en bladskruvmejsel in
batteriluckan (12) vid öppningen
ovanför laddningsuttaget (9) så att
den klickar lös och kan avlägsnas.
Grip batteriets hölje för att dra ut
batteriet ur apparaten.
Lägg batteriet i en lämplig
förpackning så att kontakterna inte
kan kortslutas.
Lämna in batteriet på inköpsstället
eller på den lokala
återvinningsstationen.
Varning! När batteriet har tagits ut kan
det inte sättas tillbaka.
53

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999