Beoogd Gebruik - Black & Decker V1999 Instructions Manual

Hide thumbs Also See for V1999:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1

Beoogd gebruik

Nederlands
Deze Black & Decker Dustbuster
ontworpen als handstofzuiger voor lichte,
droge stofzuigwerkzaamheden.
Het apparaat is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik.
Veiligheidsinstructies
Waarschuwing! Bij apparaten voor
gebruik op accu's moeten bepaalde
elementaire voorzorgsmaatregelen,
waaronder de navolgende, altijd in acht
worden genomen om het gevaar voor
brand, lekkende accu's, persoonlijk letsel
en materiële schade tot een minimum te
beperken.
Lees deze handleiding zorgvuldig
door voordat u het apparaat in
gebruik neemt.
In deze handleiding wordt ingegaan
op het beoogde gebruik. Het gebruik
van andere accessoires of
hulpstukken dan wel de uitvoering
van andere handelingen dan in deze
gebruikershandleiding worden
aanbevolen, kan tot persoonlijk letsel
leiden.
Bewaar deze handleiding zorgvuldig
zodat u deze altijd nog eens kunt
raadplegen.
Gebruik van het apparaat
Gebruik het apparaat nooit voor het
opzuigen van vloeistoffen of
materialen die vlam kunnen vatten.
Gebruik het apparaat niet in de buurt
van water.
Dompel het apparaat niet onder
in water.
Trek de oplader nooit aan het snoer
uit het stopcontact. Houd het snoer
van de oplader uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
Dit apparaat mag niet zonder
supervisie worden gebruikt door
jonge of lichamelijk zwakke mensen.
Houd toezicht op kinderen om ervoor
te zorgen dat zij niet met het
apparaat gaan spelen.
Na gebruik
Neem de lader uit het stopcontact
is
®
voordat u de lader of laadhouder
schoonmaakt.
Bewaar het apparaat na gebruik op
een droge plaats.
Zorg dat het bewaarde apparaat niet
toegankelijk is voor kinderen.
Inspectie en reparaties
Controleer het apparaat vóór gebruik
op beschadigingen en defecten.
Controleer het vooral op gebroken
onderdelen, schade aan de
schakelaars en andere zaken die de
werking ervan kunnen beïnvloeden.
Gebruik het apparaat niet als een of
meer onderdelen beschadigd of
defect zijn.
Laat beschadigde of defecte
onderdelen door een van onze
servicecentra repareren of
vervangen.
Controleer het snoer van de lader
regelmatig op beschadigingen.
Vervang de lader als het snoer
beschadigd of defect is.
Probeer nooit andere onderdelen te
verwijderen of vervangen dan in
deze handleiding zijn vermeld.
Veiligheid van anderen
Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door personen (waaronder
kinderen) die lichamelijk of geestelijk
minder valide zijn of die geen
ervaring met of kennis van dit
apparaat hebben, tenzij deze onder
toezicht staan of instructies krijgen
voor het gebruik van het apparaat
van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
Houd toezicht op kinderen om ervoor
te zorgen dat zij niet met het
apparaat gaan spelen.
Aanvullende veiligheidsinstructies –
accu's en laders
Accu's
Probeer accu's niet te openen, om
welke reden ook.
NEDERLANDS
31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents