Download Print this page

Black & Decker V1999 Instructions Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Funksjoner
1. Strømbryter
2. Utløserknapp
3. Støvoppsamler
4. Hengesløyfe
Fig. A
5. Smalt munnstykke (V2401/V2405/
V3605/V4890C/V4890CN/V4899/
V6090C)
6. Børste (V2401/V2405/V3605/
V4890C/V4890CN/V4899/V6090C)
Montering
V2401/V2405/V3605/V4890C/V4890CN/
V4899/V6090C - Montering av
tilbehøret (fig. A & B)
Disse modellene er utstyrt med følgende
tilbehør:
et smalt munnstykke (5) for trange
steder.
en børste (6) for møbler og trapper.
Slik monterer du et tilbehør:
Ta tilbehøret ut av apparatet.
Sett inn ønsket tilbehør foran på
redskapet.
Du kan sette på annet tilbehør ved å
klikke det inn på tilbehørholderen.
Slik fester du på igjen begge tilbehørene:
Skyv radiatormunnstykket inn i
børsten.
Skyv tilbehøret ned til det klikker på
plass.
Andre risikoer
Ved bruk av verktøyet kan det oppstå
ytterligere risikoer som kanskje ikke er
inkludert i sikkerhetsadvarslene som
følger med. Disse risikoene kan bli
forårsaket av feil bruk, langvarig bruk osv.
Selv om de relevante
sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og
sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan
visse gjenværende risikoer ikke unngås.
Disse omfatter:
Personskader som forårsakes av
berøring av en roterende/bevegelig
del.
Personskader som forårsakes av at
en del, et blad eller tilbehør endres.
NORSK
Personskader som forårsakes av
langvarig bruk av et verktøy. Når du
bruker et verktøy i lange perioder,
må du sørge for å ta regelmessige
pauser.
Svekket hørsel.
Helsefarer som forårsakes av
innånding av støv som dannes når
du bruker verktøyet (eksempel:
arbeid med tre, spesielt eik, bøk og
MDF).
Bruk
Apparatet kan lades på et bord eller
mens det henger på veggkroken som
fulgte med. Veggkroken leveres ikke
med V1999 og V1999N.
Før du bruker apparatet for første
gang, må du lade batteriet i minst 24
timer.
Apparatet skal alltid stå i laderen nå
det ikke er i bruk.
Lading av batteriet (fig. A)
Kontroller at apparatet er slått av.
Batteriet blir ikke ladet når
strømbryteren er i på-stilling.
Sett ladestøpslet (8) i kontakten (9)
på baksiden av apparatet.
Koble laderen (7) til stikkontakten.
Slå på strømmen.
La apparatet lades opp i minst 24
timer.
Mens ladningen pågår kan laderen bli
varm. Dette er normalt og betyr ikke at
noe er feil. Apparatet kan stå koplet til
laderen så lenge du ønsker.
Advarsel! Ikke lad opp batteriet ved
omgivelsestemperaturer under 10°C eller
over 40°C.
Start og stopp (fig. D)
For å slå på apparatet skyver du
strømbryteren (1) fremover.
For å slå av apparatet skyver du
strømbryteren bakover.
Rengjøring og vedlikehold
Advarsel! Rengjør filtrene jevnlig.
57

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999