Black & Decker V1999 Instructions Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Anvendelsesområde
Dansk
Din Black & Decker Dustbuster
håndholdte støvsuger er udviklet til let tør
støvsugning. Apparatet er kun beregnet
til brug i husholdninger.
Sikkerhedsvejledninger
Advarsel! Ved brug af batteridrevne
apparater er det vigtigt, at
grundlæggende
sikkerhedsforholdsregler, herunder bl.a.
nedenstående, altid følges for at mindske
risikoen for brand, batterilækage,
personskade og tingskade.
Læs hele denne vejledning
omhyggeligt, før du bruger
apparatet.
Apparatets påtænkte anvendelse
fremgår af vejledningen. Brugen af
ekstraudstyr eller tilbehør eller
udførelse af opgaver med apparatet
ud over de i brugervejledningen
anbefalede kan medføre risiko for
personskade.
Opbevar denne vejledning til
fremtidig brug.
Brug af apparatet
Brug ikke apparatet til at opsamle
væske eller stoffer, der kan være
antændelige.
Apparatet må ikke bruges i
nærheden af vand.
Apparatet må ikke nedsænkes i
væsker.
Træk aldrig i laderens ledning for at
afbryde laderen fra stikkontakten.
Beskyt laderens ledning imod
varmepåvirkninger, olie og skarpe
kanter.
Dette apparat er ikke beregnet til at
blive betjent af unge eller uerfarne
personer uden opsyn. Børn skal
holdes under opsyn, så det sikres, at
de ikke leger med apparatet.
Efter brug
Træk laderen ud af stikkontakten,
før laderen eller laderens
basisenhed rengøres.
Når apparatet ikke er i brug, skal det
opbevares på et tørt sted.
60
®
Eftersyn og reparationer
Andres sikkerhed
Yderligere sikkerhedsvejledninger -
batterier og opladere
Batterier
Børn må ikke have adgang til
opbevarede apparater.
Før brug skal apparatet kontrolleres
for beskadigede eller defekte dele.
Se efter knækkede dele, skader på
kontakter og eventuelle andre
tilstande, der kan påvirke apparatets
drift.
Brug ikke apparatet, hvis nogen del
af det er beskadiget eller defekt.
Sørg for at få beskadigede eller
defekte dele repareret eller udskiftet
på et autoriseret værksted.
Kontrollér regelmæssigt laderens
ledning for skader. Udskift laderen,
hvis ledningen er beskadiget eller
defekt.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte
dele ud over dem, der er beskrevet i
denne vejledning.
Dette apparat må ikke bruges af
personer (herunder børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende
erfaring og viden, med mindre det
sker under overvågning, eller de
vejledes i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så det
sikres, at de ikke leger med
værktøjet.
Forsøg aldrig at åbne uanset årsag.
Batteriet må ikke udsættes for fugt.
Batteriet må ikke udsættes for
varme.
Opbevar ikke batterier på steder,
hvor temperaturen kan overstige
40°C.
Oplad kun ved
omgivelsestemperaturer mellem
10°C og 40°C.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker V1999

Table of Contents