Download  Print this page

Kendi Güvenliðiniz Için - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 49 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz
için sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve
yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde
vermiþ oldunuz.
Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi
için, lütfen internet sitemize bakýnýz.

Kendi güvenliðiniz için

Bu cihaz için güvenlik ve kullaným bilgileri elde etmek için,
cihazý kullanmaya baþlamadan önce iþbu kýlavuzu itinayla
okuyunuz.
Cihazýn doðru kullanýmý için verilmiþ olan talimatlara dikkat edilmemesi
veya uyulmamasý halinde söz konusu olan hasarlardan üretici sorumlu
deðildir.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil, evde veya ev ortamýna
benzer mekanlarda kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr.
Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným, örn. dükkanlarýn,
bürolarýn, çiftlik veya çiftçilik iþletme-lerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý mutfaklardaki kullanýmý ve
ayrýca pan-siyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn
misafirlerinin kullanýmýný kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar ve süreler için kullanýnýz.
Cihaz sadece besin doðramak ya da karýþtýrmak için uygundur.
Baþka cisimlerin ya da maddelerin iþlenmesi için kullanýlamaz.
Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde okuyunuz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine satacak olursanýz,
kullanma kýlavuzunu da veriniz.
, Genel güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Elektrik çarpma tehlikesi
Bu cihaz çocuklar tarafýndan kullanýlmamalýdýr.
Cihaz ve baðlantý hattý çocuklardan uzak tutulmalýdýr.
Cihazlar, fiziksel, algýsal veya zihinsel yetenekleri düþük kiþiler veya
yeterli tecrübesi ya da bilgisi olmayan kiþiler tarafýndan ancak denetim
altýnda veya güvenli kullaným ve buna baðlý tehlikeler hususunda
eðitilmiþ ve anlamýþ olmalarý þartýyla kullanýlabilir.
Çocuklarýn cihaz ile oynamasýna izin vermeyiniz.
Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik
gerilimine baðlayýnýz ve çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya kendisinde herhangi bir arýza
yoksa kullanmayýnýz.
Ýçindekiler
Kendi güvenliðiniz için . . . . . . . . . .
Genel bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kullanýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazýn temizlenmesi . . . . . . . . . . .
Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tr
49
51
51
52
52
52
53
53
49

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series