Download  Print this page

Šÿpa­æe¸åe; Ñåc¹®A - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 64 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
3
ru
š¸å­epca濸¾¼ åμ¯eæ¿ñå¹eæ¿ o¢ecÿeñå-
­ae¹ a¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe ¯a®cå¯a濸o¼
¯oó¸oc¹å ÿpå¢opa ÿpå ÿpå¨o¹o­æe¸åå
¯eªo­o¼ ¢º¹ep¢poª¸o¼ ¯acc¾ (ÿpå co¢æ÷-
ªe¸åå º®aμa¸å¼, ÿpå­eªe¸¸¾x ­ peýeÿ¹e).
¾ ¸a¼ªe¹e peýeÿ¹ ­ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®c-
ÿæºa¹aýåå º¸å­epca濸o¨o åμ¯eæ¿ñå¹eæø.
šÿpa­æe¸åe
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø
ÿpå¨o¹o­æe¸åø ¯a¼o¸eμa, paμæåñ¸¾x
coºco­, ®o®¹e¼æe¼, ÿå¹a¸åø ªæø ªe¹e¼
¨pºª¸o¨o ­oμpac¹a, ªæø ÿepepa¢o¹®å
­ape¸¾x o­oóe¼ å ípº®¹o­.
©æø ÿpå¨o¹o­æe¸åø cºÿa-ÿ÷pe.
©æø åμ¯eæ¿ñe¸åø/pº¢®å c­e²åx ÿpoªº®-
¹o­ ÿå¹a¸åø (peÿña¹o¨o 溮a, ñec¸o®a,
ÿpø¸¾x ¹pa­, ..) cæeªºe¹ ­ocÿoæ¿μo­a¹¿cø
º¸å­epca濸¾¯ åμ¯eæ¿ñå¹eæe¯!
©æø pa¢o¹¾ pe®o¯e¸ªºe¹cø åcÿoæ¿μo­a¹¿
c¹a®a¸ ¢æe¸ªepa, ®o¹op¾¼ ­xoªå¹
­ ®o¯ÿæe®¹ ÿoc¹a­®å. o²¸o ÿoæ¿μo­a¹¿cø
¹a®²e ªpº¨å¯å ÿpå¨oª¸¾¯å e¯®oc¹ø¯å.
¸å¯a¸åe!
©¸o åcÿoæ¿μºe¯o¼ e¯®oc¹å ªo沸o ¢¾¹¿
¢eμ ­¾ÿº®æoc¹e¼ å ­¾c¹ºÿa÷óåx ¸epo­-
¸oc¹e¼.
¥epeª ÿep­¾¯ åcÿoæ¿μo­a¸åe¯ ¸eo¢-
xoªå¯o ÿpo­ec¹å ñåc¹®º ­cex ªe¹aæe¼
ÿo¨pº²¸o¨o ¢æe¸ªepa.
Påcº¸o®
¥oæ¸oc¹¿÷ paμ¯o¹a¼¹e ce¹e­o¼ ò¸ºp.
¥påcoeªå¸å¹e ¸o²®º ® oc¸o­¸o¯º
¢æo®º ¢æe¸ªepa å μaíå®cåpº¼¹e ee.
c¹a­¿¹e ­å殺 ­ poμe¹®º.
³a¨pºμå¹e ÿpoªº®¹¾ ­ c¹a®a¸ ªæø
c¯eòå­a¸åø åæå ­ ªpº¨º÷ ­¾co®º÷
e¯®oc¹¿.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep íº¸®ýåo¸åpºe¹
æºñòe, ecæå ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾e
ÿpoªº®¹¾ ¸axoªø¹cø ­ ²åª®oc¹å.
C ÿo¯oó¿÷ pe¨ºæø¹opa c®opoc¹å
­paóe¸åø ºc¹a¸o­å¹e ¸eo¢xoªå¯º÷
a¯ c®opoc¹¿ ­paóe¸åø ¸o²a
(c¯. påcº¸o®
-5).
©æø ÿepe¯eòå­a¸åø ²åª®oc¹e¼,
¨opøñåx ÿpoªº®¹o­ å ÿoª¯eòå­a¸åø
(¸aÿp., ¯÷cæe¼ ­ ¼o¨ºp¹) ¯¾ pe®o¯e¸-
ªºe¯ ÿoæ¿μo­a¹¿cø ¸åμ®o¼ c®opoc¹¿÷
­paóe¸åø. ¾co®åe c®opoc¹å ­paóe¸åø
pe®o¯e¸ªº÷¹cø ªæø ÿepepa¢o¹®å
¢oæee ¹­epª¾x ÿpoªº®¹o­.
64
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep å c¹a®a¸ cæeªºe¹
®peÿ®o ªep²a¹¿ ­ pº®ax.
®æ÷ñå¹e ÿo¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep, ¸a²a­
¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ a¯ ®¸oÿ®º
­®æ÷ñe¸åø.
®æ÷ñaø ÿo¨pº²ae¯¾¼ ¢æe¸ªep,
ªep²å¹e e¨o cæe¨®a ¸a®æo¸e¸¸¾¯,
ñ¹o¢¾ åμ¢e²a¹¿ e¨o «ÿpåcac¾­a¸åø»
®o ª¸º c¹a®a¸a ¢æe¸ªepa.
¥o¨pº²¸o¼ ¢æe¸ªep oc¹ae¹cø
­®æ÷ñe¸¸¾¯ ªo ¹ex ÿop, ÿo®a ¸a²a¹a
®¸oÿ®a ­®æ÷ñe¸åø.
o åμ¢e²a¸åe paμ¢p¾μ¨å­a¸åø o¢pa-
μº÷óe¼cø ²åª®oc¹å, ¸a²å¯a¼¹e
®¸oÿ®º ­®æ÷ñe¸åø ¹oæ¿®o ÿocæe ¹o¨o,
®a® ¸o²®a ¢æe¸ªepa ¢ºªe¹ ÿo¨pº²e¸a
­ ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾e ÿpoªº®¹¾.
¥pe²ªe ñe¯ åμ­æeñ¿ ÿo¨pº²¸o¼
¢æe¸ªep åμ c¹a®a¸a c ÿepepa¢a¹¾-
­ae¯¾¯å ÿpoªº®¹a¯å, e¨o cæeªºe¹
­¾®æ÷ñ广.
¥o o®o¸ña¸åå ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹o­
o¹ÿºc¹å¹e ®¸oÿ®º ­®æ÷ñe¸åø.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾:
Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å.
Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®å paμ¢æo®åpo­®å
å o¹coeªå¸å¹e c¯ecå¹e濸º÷ ¸acaª®º
o¹ oc¸o­¸o¨o ¢æo®a ÿo¨pº²¸o¨o
¢æe¸ªepa.
Ñåc¹®a
¸å¯a¸åe!
Hå®o¨ªa ¸e ÿo¨pº²a¼¹e ­ ®a®º÷-æå¢o
²åª®oc¹¿ oc¸o­¸o¼ ¢æo® å ¸e ¯o¼¹e
e¨o ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.
Heæ¿μø ÿoæ¿μo­a¹¿cø ÿapooñåc¹å¹eæe¯!
¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa ¯o²e¹
¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a. He ÿoæ¿μº¼¹ec¿
a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å cpeªc¹­a¯å.
¥på ÿepepa¢o¹®e, ¸aÿpå¯ep, ®pac¸o-
®oña¸¸o¼ ®aÿºc¹¾ å ¯op®o­å ¸a ÿæac¹-
¯acco­¾x õæe¯e¸¹ax ®o¸c¹pº®ýåå
¢æe¸ªepa ÿoø­æøe¹cø ý­e¹¸o¼ ¸aæe¹,
®o¹op¾¼ ¯o²¸o ºªaæ广 c ÿo¯oó¿÷
¸ec®oæ¿®åx ®aÿeæ¿ pac¹å¹e濸o¨o
¯acæa.
Åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å!
¥po¹på¹e oc¸o­¸o¼ ¢æo® ¢æe¸ªepa
­æa²¸o¼ ¹pøÿ®o¼ å μa¹e¯ ­¾¹på¹e
e¨o ¸acºxo.
C¹a®a¸ ªæø c¯eòå­a¸åø ¯o²¸o ¯¾¹¿
­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼ ¯aòå¸e.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

  Related Content for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series