Download  Print this page

Cihazýn Temizlenmesi; Arýza Durumda Yardým (Mq67; Tarifler Ve Yararlý Bilgiler - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 52 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
tr
Karýþtýrýlan besinin sýçramasýný önlemek
için, ana þaltere (açma/kapatma þalteri)
ancak karýþtýrma ucu karýþtýrýlacak
besinin içine sokulduktan sonra basýnýz.
Çubuk mikseri (el blenderini) daima,
karýþtýrma ucunu karýþtýrýlan besinin
içinden çýkarmadan önce kapatýnýz.
Besinleri iþleme süresinden sonra,
devreye sokma tuþunu serbest býrakýnýz.
Ýþiniz sona erdikten sonra:
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz.
Kilitlemeyi çözme tuþlarýna basýnýz
ve karýþtýrma ucunu ana cihazdan
çýkarýnýz.
Cihazýn temizlenmesi
Dikkat!
Ana cihaz kesinlikle suya sokulmamalýdýr
ve bulaþýk makinesinde yýkanmamalýdýr.
Buharlý temizleme cihazlarý kullanmayýnýz!
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Örn. kýrmýzý lahana ve havuç iþlerken,
plastik parçalarda renk deðiþimleri
oluþur ve bu renk deðiþimleri birkaç
damla sývý yemek yaðý ile temizlenebilir.
Elektrik fiþini çekip çýkarýnýz!
Ana cihazý nemli bir bez ile siliniz
ve ardýndan kurulayýnýz.
Karýþtýrma kabý bulaþýk makinesinde
temizlenebilir.
Karýþtýrma ayaðýný bulaþýk makinesinde
veya bir fýrça ile musluktan akan su
altýnda temizleyiniz.
Karýþtýrma ucunu dik konumda (karýþ-
týrma ucu býçaðý yukarý doðru)
kurumaya býrakarak, içine girmiþ olan
suyun dýþarý akmasýný saðlayýnýz.
Bilgi:
Spiral kablolu cihazlarda:
Kabloyu kesinlikle cihazýn etrafýna
dolamayýnýz!
52
Arýza durumda yardým
(MQ67...)
Arýza
Giderilmesi
Cihaz kullaným
Aþýrý yüklenme emniyeti
esnasýnda
aktifleþmiþ.
kapanýyor veya
Cihazý kapatýnýz
hýz göstergesi
ve elektrik fiþini çekip
(eðer varsa)
prizden çýkarýnýz.
yanýp sönmeye
Aþýrý yüklenme güvenliðini
baþlýyor.
devreden çýkarmak için,
cihazýn yakl. 1 saat
soðumasýný bekleyiniz.
Cihazý tekrar devreye
sokunuz.
Eðer arýza giderilemiyorsa, lütfen yetkili
servise baþvurunuz.
Tarifler ve yararlý bilgiler
Mayonez
1 yumurta (yumurta sarýsý ve yumurta aký)
1 çorba kaþýðý hardal
1 çorba kaþýðý limon suyu veya sirke
200—250 ml sývý yað
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve kara-
biber
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr!
Malzemeleri kabýn içine doldurunuz.
Blenderi kabýn dibine temas ettiriniz
ve karýþým bir emülsiyona dönüþünceye
kadar çalýþtýrýnýz (turbo hýz).
Çalýþmakta olan el blenderini, mayonez
hazýr oluncaya kadar, yavaþ bir þekilde
karýþýmýn üst yüzeyine kadar kaldýrýnýz
ve tekrar kabýn dibine kadar indiriniz.
Yararlý bilgi: Bu tarife göre, sadece
yumurta sarýsý ile mayonez de yapabilir-
siniz. Fakat bu durumda, bildirilen yað
miktarýnýn sadece yarýsýný kullanýnýz.
Sebze çorbasý
300 g patates
200 g havuç
1 küçük kereviz
2 domates
1 soðan
50 g tereyaðý
2 l su
Aðýz tadýnýza göre bir miktar tuz ve kara-
biber

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series