Download  Print this page

Voor Uw Veiligheid - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 22 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
nl
e~êíÉäáàâ=ÖÉÑÉäáÅáíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=~~åâççé=
î~å=ìï=åáÉìïÉ=pfbjbkpJ~éé~ê~~íK
eáÉêãÉÉ=ÜÉÉÑí=ì=ÖÉâçòÉå=îççê=ÉÉå=
ãçÇÉêåI=ÜççÖï~~êÇáÖ=ÜìáëÜçìÇ~éé~J
ê~~íK=jÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=çîÉê=çåòÉ=
éêçÇìÅíÉå=îáåÇí=ì=çé=çåòÉ=áåíÉêåÉíëáíÉK

Voor uw veiligheid

Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing,
die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het
apparaat bevat.
Bij niet-naleving van de aanwijzingen voor het juiste gebruik van het appa-
raat is de fabrikant niet aansprakelijk voor daaruit resulterende schade.
Dit apparaat is bedoeld voor hoeveelheden die gebruikelijk zijn in het
huishouden en voor huishoudachtige, niet-zakelijke toepassingen.
Huishoudachtige toepassingen omvatten bijv. het gebruik in
personeelskeukens van winkels, kantoren, landbouwbedrijven en andere
zakelijke bedrijven, evenals het gebruik door gasten van pensions, kleine
hotels en soortgelijke woonvoorzieningen.
Gebruik het apparaat uitsluitend voor verwerkingshoeveelheden en -
tijden die gebruikelijk zijn in het huishouden.
Het apparaat is alleen geschikt voor het fijnmaken en mengen van
levensmiddelen. Het mag niet worden gebruikt om andere voorwerpen
of substanties te verwerken.
De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b. De gebruiksaanwijzing bewaren
a.u.b. Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat
doorgeeft aan derden.
, Algemene veiligheidsvoorschriften
Gevaar van een elektrische schok
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen.
Het apparaat en het aansluitsnoer dienen uit de buurt van kinderen te
worden gehouden.
Apparaten kunnen worden gebruikt door personen met verminderde
fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring
en kennis indien zij onder toezicht staan of zijn onderwezen in het veilige
gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben
begrepen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens
op het typeplaatje.
22
Inhoud
Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
In één oogopslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bedienen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Hulp bij storingen (MQ67...) . . . . . . . . . . . 25
Recepten en tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Afvoer van het oude apparaat . . . . . . . . 26
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series