Download  Print this page

Ãéá Ôçí Áóöüëåéü Óáò - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 43 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôçí áãïñÜ ôçò
íÝáò óáò óõóêåõÞò áðü ôïí Oßêï
SIEMENS.
Ì' áõôÞ äéáëÝîáôå ìéá ìïíôÝñíá,
õøçëÞò ðïéüôçôáò ïéêéáêÞ óõóêåõÞ.
ÐåñáéôÝñù ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ
ìå ôá ðñïúüíôá ìáò èá âñåßôå óôçí
éóôïóåëßäá ìáò.

Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò

Ðñéí ôç ÷ñÞóç äéáâÜóôå ðñïóåêôéêÜ ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò, þóôå
íá ãíùñßæåôå óçìáíôéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò êáé ÷åéñéóìïý ãéá
ôçí ðáñïýóá óõóêåõÞ.
Ç ìç ôÞñçóç ôùí ïäçãéþí ãéá ôç óùóôÞ ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò
áðïêëåßåé ôçí åõèýíç ôïõ êáôáóêåõáóôÞ ãéá æçìéÝò ðïõ
ðñïêýðôïõí áðü áõôÞ.
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ ðñïïñßæåôáé ãéá ôçí åðåîåñ-ãáóßá ðïóïôÞôùí,
óõíÞèùí ãéá ôï íïéêïêõñéü Þ óå ìç åðáããåëìáôéêÝò åöáñìïãÝò,
ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü. ÅöáñìïãÝò ðáñüìïéåò ìå íïéêïêõñéü
ðåñéëáìâÜíïõí ð. ÷. ôç ÷ñÞóç óå êïõæßíåò ãéá ôïõò õðáëëÞëïõò
êáôáóôçìÜôùí, ãñáöåßùí, áãñïôéêþí êáé Üëëùí åðáããåëìáôéêþí
åðé÷åéñÞóåùí êáèþò êáé ôç ÷ñÞóç áðü åíïéêéáóôÝò ðáíóéüí, ìéêñþí
îåíïäï÷åßùí êáé ðáñüìïéùí êáôáëõìÜôùí.
×ñçóéìïðïéåßôå ôç óõóêåõÞ ìüíï ãéá ðïóüôçôåò êáé ÷ñüíïõò
åðåîåñãáóßáò, óõíÞèåéò ãéá ôï íïéêïêõñéü.
Ç óõóêåõÞ åßíáé êáôÜëëçëç ìüíï ãéá ôï êüøéìï Þ áíôßóôïé÷á ôçí
áíÜìéîç ôñïößìùí. Äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôçí
åðåîåñãáóßá Üëëùí áíôéêåéìÝíùí Þ áíôßóôïé÷á ïõóéþí.
Ðáñáêáëåßóèå íá öõëÜîåôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò. ÊáôÜ ôçí
ðáñá÷þñçóç ôçò óõóêåõÞò óå ôñßôïõò äþóôå ìáæß ôéò ïäçãßåò
÷ñÞóçò.
, ÃåíéêÝò õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò çëåêôñïðëçîßáò
Ç ðáñïýóá óõóêåõÞ äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé áðü
ðáéäéÜ. ÊñáôÜôå ôç óõóêåõÞ êáé ôï ôñïöïäïôéêü êáëþäéü ôçò
ìáêñéÜ áðü ðáéäéÜ.
Ïé óõóêåõÝò ìðïñïýí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ðñüóùðá ìå
ìåéùìÝíåò öõóéïëïãéêÝò, áéóèçôÞñéåò Þ íïçôéêÝò éêáíüôçôåò êáèþò
êáé Ýëëåéøç åìðåéñßáò êáé ãíþóçò, üôáí åðéâëÝðïíôáé Þ Ý÷ïõí
êáôáñôéóôåß ó÷åôéêÜ ìå ôçí áóöáëÞ ÷ñÞóç ôçò óõóêåõÞò êáé Ý÷ïõí
êáôáíïÞóåé ôïõò êéíäýíïõò ðïõ áðïññÝïõí áðü áõôÞ.
Ôá ðáéäéÜ äåí åðéôñÝðåôáé íá ðáßæïõí ìå ôç óõóêåõÞ.
Ðåñéå÷üìåíá
Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò . . . . . . . . . . . . .
Ìå ìéá ìáôéÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
×åéñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áðüóõñóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÏÑÏÉ ÅÃÃÕÇÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .
el
43
45
45
46
46
47
47
47
43

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series