Download  Print this page

For Din Egen Sikkerheds Skyld - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 27 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
qáääóââÉ=ãÉÇ=â›ÄÉí=~Ñ=Çáí=åóÉ=~éé~ê~í=Ñê~=
Ñáêã~Éí=pfbjbkpK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=î~äÖí=Éí=ãçÇÉêåÉI=Ñ›êëíÉJ
âä~ëëÉë=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~íK=
vÇÉêäáÖÉêÉ áåÑçêã~íáçåÉê=çã=îçêÉë=éêçJ
ÇìâíÉê=ÑáåÇÉê=Çì=é™=îçêÉë=áåíÉêåÉíëáÇÉK

For din egen sikkerheds skyld

Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige
sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat
Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en
manglende overholdelse af instrukserne vedr. korrekt brug af apparatet.
Dette apparat er beregnet til brug i husholdningen
eller husholdningslignende indretninger.
Det må ikke bruges til erhvervsmæssig brug. Ved husholdningslignende
indretninger forstås f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger, på
kontorer, i landbrugsmæssig og anden erhvervsmæssig drift samt brug
på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor apparatet
betjenes af gæsterne selv.
Apparatet er kun beregnet til at blive brugt til mængder og tider, som
er almindelige i en normal husholdning. Apparatet er kun egnet til at
småhakke og blande fødevarer.
Det må ikke bruges til at forarbejde andre genstande eller substanser.
Opbevar venligst brugsanvisningen. Giv brugsanvisningen videre til en
senere ejer.
, Generelle sikkerhedstips
Risiko for elektrisk stød
Dette apparat må ikke bruges af børn.
Apparatet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns
rækkevidde.
Produkter kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sensoriske
eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges
eller er blevet instrueret i en sikker brug af produktet og har forstået de
farer, der er forbundet hermed. Produktet er ikke legetøj for børn.
Tilslut og benyt kun apparatet iht. angivelserne på typeskiltet.
Må kun tages i brug, hvis ledningen og maskinen er ubeskadigede.
Før tilbehør eller ekstradele skiftes, der bevæges under brugen, skal
apparatet slukkes og afbrydes fra elnettet.
Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn,
før det samles, før det skilles ad eller før det rengøres.
Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader.
Indhold
Overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opskrifter og tips . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da
27
28
29
29
29
29
30
30
27

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series