Download  Print this page

För Din Säkerhet - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 35 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
sá=Öê~íìäÉê~ê=ÇáÖ=íáää=Çáíí=åó~=áåâ∏é=
~î=Éå=éêçÇìâí=Ñê™å=pfbjbkpK
aì=Ü~ê=Ç®êãÉÇ=ÄÉëí®ãí=ÇáÖ=Ñ∏ê=Éå=
ãçÇÉêå=ÜìëÜ™ääë~éé~ê~í=~î=Ü∏Ö=âî~äáíÉíK=
jÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=î™ê~=éêçÇìâíÉê=Üáíí~ê=
Çì=é™=î™ê=ÜÉãëáÇ~=é™=fåíÉêåÉíK

För din säkerhet

Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga
anvisningar om säkerhet och om hur denna produkt används.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår när produkten inte
används i enlighet med bruksanvisningen.
Denna produkt är avsedd att bearbeta endast sådana mängder som
är normala för ett hushåll och därmed alltså inte avsedd för kontinuerlig
användning.
Med icke yrkesmässiga hushåll avses t.ex. fikarum för anställda i en affär,
ett kontor, ett lantbruk och andra yrkesmässiga företag samt när gäster
på ett pensionat, litet hotell och liknande institutioner använder produkten.
Använd produkten för att bearbeta endast sådana mängder som är
normala för ett hushåll. Detsamma gäller bearbetningstiderna.
Produkten är bara lämplig för att finfördela och blanda livsmedel.
Den får inte användas för att bearbeta andra föremål resp. substanser.
Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med produkten vid ett
eventuellt ägarbyte.
, Allmänna säkerhetsanvisningar
Risk för elektriska stötar
Denna apparat får inte användas av barn.
Håll apparaten och anslutningsledningen borta från barn.
Produkten kan användas av personer med förminskad fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om de står
under uppsikt eller undervisats i hur produkten används på säkert sätt och
därmed förstått de faror som kan uppstå i samband med användandet av
produkten. Barn får inte leka med produkten.
Kontrollera att nätspänningen hemma hos dig är densamma som anges på
produktens typskylt.
Produkten får inte användas om den eller sladden är skadad.
Före byte av tillbehör eller delar av tillbehör som rör på sig när apparaten
arbetar måste apparaten stängas av och sladden dras ut ur vägguttaget.
Se alltid till att sladden är utdragen ur vägguttaget när du inte har uppsikt
över produkten, när den ska monteras samman resp tas isär eller rengöras.
Innehåll
För din säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Översiktsbilderna . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering och start . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Råd vid fel (MQ67...). . . . . . . . . . . . . . . .
Recept och tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Den gamla maskinen . . . . . . . . . . . . . .
Konsumentbestämmelser . . . . . . . . . . .
sv
35
36
37
37
38
38
38
38
35

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series