Download  Print this page

Giderilmesi; Garanti - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 53 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
Domateslerin kabuðunu soyunuz
ve çekirdeklerini çýkarýnýz.
Temizlenmiþ ve yýkanmýþ sebzeleri tane
tane kesiniz ve sýcak tereyaðý içinde,
hafif ateþte buðuda piþiriniz.
Su ilave ediniz ve tuz atýnýz.
Hepsini 20—25 dakika kaynamaya
býrakýnýz.
Tencereyi ocaktan indiriniz.
El blenderi ile çorbayý tencere içinde
püre þeklinde eziniz.
Aðýz tadýnýza göre tuz ve karabiber
ilave ediniz.
Krep (crêpes) hamuru
250 ml süt
1 yumurta
100 g un
25 g eritilmiþ ve soðumuþ tereyaðý
Tüm malzemeleri yukarýdaki sýraya göre
kabýn içine doldurunuz ve muntazam
bir hamur olacak þekilde karýþtýrýnýz.
Sütlü içecekler
1 bardak süt
6 tane büyük çilek
veya
10 ahududu veya
1 muz (dilimlenmiþ)
Malzemeleri kabýn içine doldurunuz
ve karýþtýrýnýz.
Aðýz tadýnýza göre þeker ilave ediniz.
Yararlý bilgi:
Sütlü içecek (milk shake) yaptýðýnýzda,
bir top dondurma da ilave ediniz veya
çok soðuk süt kullanýnýz.

Giderilmesi

Bu cihaz, elektro ve elektronik eski
cihazlar (waste electrical and
electronic equipment — WEEE)
ile ilgili, 2012/19/AT numaralý
Avrupa direktifine uygun olarak
iþaretlenmiþtir.
Bu direktif, eski cihazlarýn geri alýnmasý
ve deðerlendirilmesi için, AB dahilinde
geçerli olan bir uygulama kapsamýný
belirlemektedir.
Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkýnda
bilgi almak için yetkili satýcýnýza veya baðlý
olduðunuz belediye idaresine baþvurunuz.

Garanti

Bu cihaz için, yurt dýþýndaki temsilcilikleri-
mizin vermiþ olduðu garanti þartlarý
geçerlidir. Bu hususda daha detaylý bilgi
almak için, cihazý satýn aldýðýnýz satýcýya
baþ vurunuz. Garanti süresi içerisinde
bu garantiden yararlanabilmek için, cihazý
satýn aldýðýnýzý gösteren fiþi veya faturayý
göstermeniz þarttýr.
tr
Deðiþiklikler olabilir.
53

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

  Related Content for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series