Download  Print this page

Kendi Güvenliðiniz Için - Siemens MQ64 SERIES Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ64_de-ar.book Seite 45 Mittwoch, 14. Januar 2015 6:56 06
EEE yönetmeliðine uygundur
Yeni bir SIEMENS cihazý satýn aldýðýnýz
için sizi candan kutluyoruz.
Böylelikle kararýnýzý modern ve
yüksek kaliteli bir ev aleti yönünde
vermiþ oldunuz.
Ürünlerimiz hakkýnda daha fazla bilgi
için, lütfen internet sitemize bakýnýz.

Kendi güvenliðiniz için

Bu cihaz için güvenlik ve kullaným bilgileri elde etmek için,
cihazý kullanmaya baþlamadan önce iþbu kýlavuzu itinayla
okuyunuz.
Bu cihaz, ticaret amaçlý kullaným için deðil, evde veya ev ortamýna
benzer mekanlarda kullanýlan normal miktarlar için tasarlanmýþtýr.
Ev ortamýna benzer mekanlardaki kullaným, örn. dükkanlarýn,
bürolarýn, çiftlik veya çiftçilik iþletme-lerinin ve diðer sanayi
iþletmelerinin elemanlarýnýn kullandýðý mutfaklardaki kullanýmý ve
ayrýca pan-siyonlarýn, küçük otellerin ve benzeri mesken tertibatlarýnýn
misafirlerinin kullanýmýný kapsar.
Cihazý sadece evde iþlenilen miktar ve süreler için kullanýnýz.
Cihaz sadece besin doðramak ya da karýþtýrmak için uygundur. Baþka
cisimlerin ya da maddelerin iþlenmesi için kullanýlamaz.
Kullanma kýlavuzunu itinalý bir þekilde okuyunuz ve ileride lazým olma
ihtimalinden dolayý saklayýnýz. Cihazý baþka birine satacak olursanýz,
kullanma kýlavuzunu da veriniz.
, Genel güvenlik bilgi ve uyarýlarý
Elektrik çarpma tehlikesi
Cihaz çocuklar tarafýndan kullanýlamaz.
Cihaz ve baðlantý hattý çocuklardan uzak tutulmalýdýr.
Cihazý sadece tipe etiketi üzerinde bildirilen bilgilere göre elektrik
gerilimine baðlayýnýz ve çalýþtýrýnýz.
Cihazý sadece baðlantý kablosunda veya kendisinde herhangi bir arýza
yoksa kullanmayýnýz.
Cihaz, baþýnda kimse yokken, monte edilmeden önce, sökülüp
parçalarýna ayrýlmadan önce veya temizlenmeden önce daima elektrik
þebekesinden ayrýlmalýdýr.
Elektrik kablosunu keskin kenarlar ve sýcak yüzeyler üzerinden
geçecek þekilde çekmeyiniz. Herhangi bir tehlikeli duruma yer
vermemek için, cihazýn baðlantý kablosunda herhagi bir hasar olduðu
zaman, sadece üretici tarafýndan, üreticinin yetkili servisi tarafýndan
veya benzeri yetki ve eðitime sahip baþka bir uzman eleman
tarafýndan deðiþtirilmelidir.
Ýçindekiler
Kendi güvenliðiniz için . . . . . . . . . .
Genel bakýþ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kullanýlmasý . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazýn temizlenmesi . . . . . . . . . . .
Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tr
45
46
47
47
47
48
48
45

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Mq66 series