Download  Print this page

For Din Egen Sikkerhet - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 31 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
eàÉêíÉäáÖ=íáääóââÉ=ãÉÇ=âà›éÉí=~î=ÇÉí=åóÉ=
~éé~ê~íÉí=Ñê~=pfbjbkpK
aÉêãÉÇ=Ü~ê=Çì=ÄÉëíÉãí=ÇÉÖ=Ñçê=Éí=
ãçÇÉêåÉ=ÜìëÜçäÇåáåÖë~éé~ê~í=~î=Ü›ó=
âî~äáíÉíK=sáÇÉêÉ=áåÑçêã~ëàçåÉê=çã=î™êÉ=
éêçÇìâíÉê=ÑáååÉê=Çì=é™=î™ê=åÉííëáÇÉK

For din egen sikkerhet

Les nøye igjennom denne anvisningen før bruk, her får du viktige
sikkerhets- og betjeningshenvis-ninger for dette apparatet.
Dersom det ikke blir tatt hensyn til henvisningene for riktig bruk
av apparatet, er produsenten ikke ansvarlig for skader som oppstår
på grunn av dette.
Dette apparatet er beregnet for bearbeidelse av vanlige mengder for
husholdningen og ikke for industrielt bruk. Rom med husholdnings-
preget bruk kan være f.eks. bruk i medarbeiderkjøkken i butikker,
på kontorer, landbruks- eller andre produksjonsbedrifter, såsom bruk
av gjester i pensjonater, små hoteller eller lignende oppholdsenheter.
Maskinen må kun brukes til å bearbeide vanlige husholdningsmengder
og også innen vanlige bearbeidelsestider.
Apparatet er kun egnet for kutting hhv. blanding av matvarer.
Det må ikke brukes til bearbeidelse av andre gjenstander hhv.
substanser.
Bruksanvisningen må oppbevares. Dersom du gir maskinen videre
til andre, bør bruksanvisningen leveres med.
, Generelle sikkerhetsveiledninger
Fare for strømstøt
Dette apparatet må ikke brukes av barn.
Apparatet og tilkoplingsledningen må holdes borte fra barn.
Apparatene kan brukes av personer med redusert fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller som mangler erfaring, dersom de er under
oppsyn eller dersom de har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet
og det kan sikres at de har forstått farene som kan resultere av dette.
Barn må ikke få leke med apparatet.
Maskinen må kun tilkoples og brukes i henhold til angivelsene
på typeskiltet. Det må kun benyttes når den elektriske ledningen
og apparatet selv ikke viser tegn på ytre skade.
Før skift av tilbehør eller ekstra deler som kommer i bevegelse under
driften, må apparatet være slått av og støpselet må trekkes ut.
Apparatet må skilles fra strømnettet når det ikke kan overvåkes og når
det settes sammen eller tas fra hverandre.
Innhold
For din egen sikkerhet . . . . . . . . . . . . . .
En oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hjelp ved feil (MQ67...) . . . . . . . . . . . . . .
Oppskrifter og tips . . . . . . . . . . . . . . . . .
Henvisning om avskaffing . . . . . . . . . . .
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
no
31
32
33
33
34
34
34
34
31

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series