Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 69

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

8 ŸÙ·Ó Ë ÎÔ‡· ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÁÂÌ›ÛÂÈ,
·Ê‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ
ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË Î·È
ÙÂÚÌ·Ù›ÛÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
Û˘Û΢‹˜, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘
ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/·Ó·ÌÔÓ‹˜.
‰È·Ù‹ÚËÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
∂¿Ó ȤÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› Ù˘
‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ
‚‹Ì· 6, ÙÔ ÚfiÊËÌ· ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ
˙ÂÛÙfi ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ
‰È¿ÛÙËÌ·, Ô ·Ó·‰Â˘Ù‹Ú·˜ ı·
Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ
ÎÔ˘Ì› Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ
·Ó·Ì̤ÓÔ.
Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜
G
°È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÙÔ
ÚfiÊËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜.
G
°È· ÈÔ ÏÔ‡ÛÈ· Á‡ÛË, Á·ÚÓ›ÚÂÙÂ
Ù· ÁÏ˘Î¿ ÚÔÊ‹Ì·Ù· Ì Îڤ̷
Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‹ ÚÔÛı¤ÛÙÂ ÌÈ·
ÎÔ˘Ù·ÏÈ¿ ÊÚ¤ÛÎÈ· Û·ÓÙÈÁ›.
G
∏ ̤ÁÈÛÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘
Choco Latte Deluxe Â›Ó·È 1,25
Ï›ÙÚ· Î·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË 200 ml. °È· Ó·
ÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ¤Ó· Ì›ÁÌ· 1,25 Ï›ÙÚˆÓ
ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 9 ÏÂÙ¿.
G
∂¿Ó Ë Î·Ó¿Ù· ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ
‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú, ·Ó·ÛËÎÒÛÙÂ
ÙËÓ Î·È Á˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ΛÓËÛ˘
ÙÔ˘ ÌÔÙ¤Ú Î·È Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ
ÙËÓ.
G
∆Ô Choco Latte Deluxe ÌÔÚ›
Â›Û˘ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÎÚ‡· ÌÈÏÎÛ¤ÈÎ.
ƒ›ÍÙ ÙÔ ÎÚ‡Ô Á¿Ï· ÛÙËÓ Î·Ó¿Ù·
Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔÛı¤ÛÙ ÙËÓ
·ÚÙ˘Ì·ÙÈ΋ ‡ÏË/Û˘Ì‡Îӈ̷ ÛÂ
˘ÁÚ‹ ÌÔÚÊ‹ ‹ Û ÛÎfiÓË Î·È ȤÛÙÂ
ÙÔ ÎÔ˘Ì› «∞ÊÚ҉˜ ªÂ›ÁÌ·».
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÁÈ· ¤Ó· ÌfiÓÔ ÏÂÙfi,
¤ÂÈÙ· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÌÈ· ÎÔ‡·
οو ·fi ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ï· Î·È ȤÛÙÂ
ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔ ÌÔ¯Ïfi Ù˘
οÓÔ˘Ï·˜. ŸÙ·Ó Ë ÎÔ‡· ¤¯ÂÈ
ۯ‰fiÓ ÁÂÌ›ÛÂÈ, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi
Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘
ı¤ÛË Î·È ÙÂÚÌ·Ù›ÛÙ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Ù˘ Û˘Û΢‹˜, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/·Ó·ÌÔÓ‹˜.
G
√ÔÈ·‰‹ÔÙ ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÙÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
Choco Latte Deluxe, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/·Ó·ÌÔÓ‹˜.
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
G
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ Î·Ó¿Ù· ˆ˜
‰Ô¯Â›Ô ʇϷ͢. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ
¿‰ÂÈ· ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË.
G
√ÚÈṲ̂ӷ ˘ÁÚ¿ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Û fiÁÎÔ
Î·È ·ÊÚ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
·Ó¿ÌÂÈ͢ .¯. ÙÔ Á¿Ï·, ÁÈ ·˘Ùfi ÌË
ÁÂÌ›˙ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙËÓ Î·Ó¿Ù·
Î·È ‚‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ÙÔ Î·¿ÎÈ ¤¯ÂÈ
ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛˆÛÙ¿.
G
G
¡· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÙ·Ó
Îڷٿ٠ÙË ‚¿ÛË/·Ó·‰Â˘Ù‹Ú· ÁÈ·Ù›
ÌÔÚ› Ó· η›ÂÈ.
G
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜
Ù˘ ‚¿Û˘/·Ó·‰Â˘Ù‹Ú· Ó· ‚Ú·¯Â›.
G
,
.
G
ªÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ·‰ÂÈ¿ÛÙ ÙËÓ
ηӿٷ Î·È ÍÂχÓÂÙ ÙËÓ
ÚÔÛÂÎÙÈο Ì ηı·Úfi ÓÂÚfi
ÚÔÙÔ‡ Í‚ȉÒÛÂÙ ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ï· ‹
ÙË ‚¿ÛË/·Ó·‰Â˘Ù‹Ú·.
G
¶¿ÓÙ· Ó· ÙËÓ ϤÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜
ÌÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË. ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙËÓ
ÙÚÔÊ‹ Ó· ÍÂÚ·ı› ̤۷ ÛÙËÓ
ηӿٷ ÁÈ·Ù› ÙÔ χÛÈÌÔ ı· Á›ÓÂÈ
‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ. ∞Ó, ·Ú_fiÏ· ·˘Ù¿,
·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ÙÚÔÊ‹ ηÈ
ÍÂÚ·ı›, ÌÔ˘ÏÈ¿ÛÙ ÙËÓ ÁÂÌ›˙ÔÓÙ·˜
ÙËÓ Î·Ó¿Ù· Ì 1,25 Ï›ÙÚ· ÓÂÚÔ‡
Î·È ı¤ÛÙ ÙËÓ Û˘Û΢‹ ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÛÙËÓ
¤Ó‰ÂÈÍË 10 cup.
69
,
.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series