Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 70

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

G
.
G
‚¿ÛË/·Ó·‰Â˘Ù‹Ú·˜
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÙËÓ ‚˘ı›˙ÂÙ ÛÙÔ ÓÂÚfi
Î·È ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙË ‚¿ÛË Ó·
‚Ú·¯Â›.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ Î·Ó¿Ù· ·fi ÙË
‚¿ÛË/·Ó·‰Â˘Ù‹Ú·.
G
™·Ô˘Ó›ÛÙ ÙËÓ Â¿Óˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·
Î·È ÙÔÓ ·Ó·‰Â˘Ù‹Ú· Ì ¤Ó· ˘ÁÚfi
·Ó› Ì ۷Ô˘Ó¿‰· Î·È ¤ÂÈÙ·
ÛÎÔ˘›ÛÙ ÙËÓ Ì ¤Ó· ηı·Úfi ·Ó›
Î·È ÛÎÔ˘›ÛÙ ηϿ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙË ‚Ô‡ÚÙÛ· Ô˘
Û¿˜ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÁÈ· Ó·
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È Ù· Â›ÌÔÓ·
˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
ÈÛ¯˘Ú¿ ÏÂÈ·ÓÙÈο.
G
.
η¿ÎÈ, ηӿٷ
.
1
.
2
3
.
,
,
.
,
.
.
,
.
ۤڂȘ ηÈ
Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ
G
∂¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ›
˙ËÌÈ¿, Ú¤ÂÈ, ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜
·ÛÊ·Ï›·˜, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ·fi
ÙËÓ KENWOOD ‹ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ KENWOOD.
∂¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ‚Ô‹ıÂÈ· Û¯ÂÙÈο
ÌÂ:
G
ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Û·˜ Choco
Latte Deluxe
G
ÙÔ Û¤Ú‚È˜ ‹ ÙȘ ÂÈÛ΢¤˜
∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·
·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ ÙË ÙÔ
‰ÈÎfi Û·˜ Choco Latte Deluxe.
.
70

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series