Download  Print this page

Ïesky - Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

před použitím tohoto zařízení
Kenwood
G
Přečtěte si pečlivě pokyny v této
příručce a uschovejte ji pro budoucí
použití.
G
Odstraňte veškerý obalový materiál
a nálepky.
bezpečnostní opatření
G
Vypnutí a vypojení ze zásuvky
G G
před nasazováním a snímáním
součástí,
G G
po použití,
G G
před čištěním.
G
Spodní díl s míchacími lopatkami
neponořujte do kapalin a
nenechte ze spodní strany
navlhnout. Před použitím řádně
osušte.
G
Nepřeplňujte – horká tekutina může
během mixování vystříknout.
G
Nikdy nenechte hnací jednotku,
napájecí kabel nebo zástrčku
navlhnout.
G
Pokud je mixovací nádoba
nasazena na hnací jednotce,
nestrkejte do ní ruce ani kuchyňské
pomůcky.
G
Nikdy nepoužívejte poškozený
přístroj. Nechte jej zkontrolovat
nebo opravit: viz oddíl „servis".
G
Nikdy nepoužívejte nepovolené
přídavné zařízení.
G
Nikdy neponechávejte přístroj bez
dozoru.
G
Před sejmutím mixovací nádoby z
hnací jednotky počkejte, dokud se
metla zcela nezastaví.
G
Nepoužívejte zařízení s prázdnou
mixovací nádobou.
G
Přístroj uvádějte do chodu
výhradně s nasazeným víkem.
G
Používejte pouze dodanou hnací
jednotku a udržujte ji čistou a
suchou.
G
Buďte opatrní. Přístroj je během
provozu horký. Pokličku držte
pouze za plastové držadlo.
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Ïesky
G
Udržujte malé děti v bezpečné
vzdálenosti od přístroje a
nenechávejte viset napájecí kabel
přes okraj pracovní desky – malé
dítě by mohlo za kabel strhnout
přístroj na zem.
G
Připravené tekutiny pijte opatrně,
protože jsou horké.
G
Horké nápoje udržujte mimo dosah
dětí.
G
Nepijte s dítětem v náručí. Když
podáváte druhé osobě nápoj,
zkontrolujte, zda pod vámi není
dítě.
G
Nemocni a jinak oslabení lidé smí
spotřebič používat pouze pod
dohledem.
G
S tímto zařízením si nesmí hrát ani
je používat děti.
G
Toto zařízení je určeno pouze pro
domácí použití. Společnost
Kenwood vylučuje veškerou
odpovědnost v případě, že zařízení
bylo nesprávně používáno nebo
pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
před zapojením do napájecí sítě
G
Zkontrolujte, zda vaše napájecí
elektrická síť má stejné hodnoty,
jako jsou uvedeny na spodku
přístroje.
G
Tento přístroj je v souladu s
Direktivou Evropského
hospodářského společenství
89/336/EEC.
před prvním použitím
1 Umyjte součásti: viz část 'čistění'.
2 Nadbytečný napájecí kabel naviňte
na cívku na spodní části přístroje.
50

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series