Download  Print this page

Svenska - Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

Vik ut främre omslaget innan du börjar läsa, så att du kan följa med på
innan du använder din
Kenwood-apparat
G
Läs bruksanvisningen noggrant och
spara den för framtida bruk.
G
Avlägsna allt emballage och alla
etiketter.
säkerheten
G
Stäng av maskinen och dra ut
sladden:
innan du monterar och monterar
G G
bort delar
G G
efter användningen
G G
före rengöring.
G
Sänk aldrig ned
basdelen/omröraren i vatten
och låt inte dess undersida bli
våt. Torka av den noggrant
före användning.
G
Fyll inte i för mycket varm vätska. Då
är det risk att det stänker under
mixningen.
G
Låt aldrig kraftenheten, sladden eller
kontakten bli våta.
G
Stoppa inte händerna eller något
verktyg i bägaren när den sitter på
kraftdelen.
G
Använd aldrig en skadad maskin.
Lämna in den för kontroll eller
reparation: se 'service'.
G
Använd aldrig ej godkända tillbehör.
G
Lämna aldrig maskinen obevakad.
G
Vänta tills paddeln har stannat helt
innan du tar bort bägaren från
kraftdelen.
G
Kör inte maskinen när bägaren är
tom.
G
Använd maskinen bara när locket
sitter på.
G
Använd bara den medföljande
kraftdelen och håll den ren och torr.
G
Tänk på att apparaten blir varm vid
användning. Avlägsna alltid locket
genom att hålla i platshandtaget.
G
Håll små barn på avstånd från
maskinen och låt inte sladden hänga
ner från arbetsbänken. Då kan ett
barn gripa tag i den och dra
maskinen över sig.

Svenska

bilderna.
G
Var försiktig när du dricker varma
drycker, så du inte bränner dig.
G
Håll varma drycker utom räckhåll för
barn.
G
Drick inte något varmt medan du
håller ett barn i famnen. Räck aldrig
en varm dryck till någon över ett
barn.
G
Låt inte svaga personer använda
apparaten utan tillsyn.
G
Låt inte barn använda eller leka med
apparaten.
G
Använd apparaten endast för avsett
ändamål i hemmet. Kenwood tar inte
på sig något ansvar om apparaten
används på felaktigt sätt eller om
dessa instruktioner inte följs.
innan du sätter i kontakten
G
Se till att nätströmmen är samma
som anges på maskinens undersida.
G
Denna maskin uppfyller kraven i EU-
direktivet 89/336/EEG.
innan du använder maskinen
för första gången
1 Diska delarna: se "rengöring".
2 Linda överflödig sladd runt
sladdförvaringen på maskinens
undersida.
komponentöversikt
lock
bägare
kran
basenhet/omrörare
drivning
motordel
uppvärningstimer (upp till 10
koppar)
varmhållningsknapp
knapp för skumning
av/standby-knapp
borste
använda din Choco
Latte Deluxe
1 Kontrollera att
basenheten/omröraren och kranen
är korrekt monterade på bägaren
och placera dem på motordelen.
34

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series