Download  Print this page

Ekkgmij - Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

qim vqgrilopoi res sg
rtrjet Kenwood
G
iab ose pqorejsij ats y siy
o gc ey jai utk nse siy cia
lekkomsij amauoq .
G
Auaiq rse sg rtrjetar a jai siy
esij sey.
G
:
G G
G G
G G
G
¶ÔÙ¤ ÌË ‚˘ı›˙ÂÙ ÙË
‚¿ÛË/·Ó·‰Â˘Ù‹Ú· Û ÓÂÚfi Î·È ÌËÓ
·Ê‹ÓÂÙ ÙË ‚¿ÛË Ó· ‚Ú·¯Â›. ¡· ÙË
ÛÙÂÁÓÒÓÂÙ ηϿ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
G
.
G
,
.
G
G
'
'.
G
G
G
G
G

Ekkgmij

,
.
.
.
:
.
,
.
.
.
G
.
G
¶ÚÔÛÔ¯‹, Ë Û˘Û΢‹ ı· ıÂÚÌ·Óı›
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Ù˘. ¡· ·Ê·ÈÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ Î·¿ÎÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋
Ï·‚‹.
G
G
.
G
G
.
G
G rtrjet ma lg vqgrilopoie sai
ap
sola le leixl mey ijam sgsey.
G
Lgm episq pese rsa psa paidi ma
vqgilopoio m
rtrjet .
G
vqgrilopoie se sg rtrjet l mo cia
sgm oijiaj vq rg pqooq fesai.
Kenwood de u qei opoiad pose
eth mg am g rtrjet
vpgrilopoighe le kamharl mo
sq po
re peq psxrgy le ats y
odgc ey.
.
G
G
89/336/EEC.
67
-
.
,
.
ma pa fotm le sg
.
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series