Download  Print this page

Norsk - Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
G
Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
G
Fjern all emballasje og eventuelle
merkesedler.
sikkerhetshensyn
G
Slå av og trekk ut støpselet:
før du setter på og tar av deler
G G
etter bruk
G G
G G
før rengjøring.
G
Legg aldri understellet/røren i
vann, eller la undersiden bli
våt. Tørk godt før bruk.
G
Fyll ikke på for mye, da varm væske
kan sprute ut under blandingen.
G
Ikke la motordelen, ledningen eller
støpselet bli vått.
G
Ikke sett fingre og redskap i kannen
når den står på strømsokkelen.
G
Ikke bruk en skadet mikser. Få den
sjekket eller reparert : se under
'service'.
G
Bruk aldri uautorisert tilbehør.
G
Ikke gå fra en mikser som er på.
G
Når kannen fjernes fra
strømsokkelen, vent til bladet har
stoppet helt.
G
Ikke bruk apparatet når kannen er
tom.
G
Bruk apparatet kun når lokket er på
plass.
G
Bruk kun strømenheten som følger
med og hold den ren og tørr.
G
Vær oppmerksom på at
sjokolademaskinen blir varm når den
er i bruk. Hold alltid i plasthåndtaket
når du tar av lokket.
G
Sørg for at apparatet er utilgjengelig
for små barn til enhver tid og la aldri
ledningen henge over kanten på
benken - Et lite barn kan få tak i
ledningen og trekke apparatet ned
over seg.
G
Vær forsiktig når du drikker væske,
da Den er varm.
G
Oppbevar varm drikke utilgjengelig
for barn.

Norsk

G
Drikk ikke samtidig som du holder et
spedbarn. Hvis du sender drikke til
noen, pass på at du ikke rekker det
over et barn.
G
Apparatet skal ikke brukes av
uskikkede personer uten oppsyn.
G
Barn skal verken bruke eller leke
med apparatet.
G
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen
før du setter i støpselet
G
Forsikre deg om at nettspenningen
stemmer overens med det som står
på undersiden av motordelen.
G
Denne mikseren er i
overensstemmelse med EØF-direktiv
89/336/EEC.
før førstegangsbruk
1 Vask delene: se 'rengjøring'.
2 Vikle overflødig ledning rundt
ledningsoppbevaringsanordningen
under apparatet.
deler
lokk
mikserglass
kran
understell/røre
drev
motordel
oppvarmingstimer (inntil 10 kopper)
hold varm-knapp
skum-knapp
av/standby-knapp
kost
slik bruker du Choco
Latte Deluxe
1 Sørg for at understellet/ røren og
kranen er riktig montert på
mikserglasset, og sett det deretter
på motordelen.
G
Sjekk at kranen står i av-posisjon
2 Ha alltid de våte ingrediensene i
mikserglasset først.
38
.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series