Download  Print this page

Dansk - Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
før Kenwood-apparatet tages i
brug
G
Læs denne brugervejledning nøje og
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
G
Fjern al emballage og mærkater.
sikkerhed
G
Sluk og tag stikket ud:
før du monterer og afmonterer
G G
dele
efter brug
G G
G G
før rengøring.
G
Nedsænk aldrig
basen/padlingsmonteringen i
vand eller lad dets underside
blive våd. Aftør grundigt efter
brug.
G
Fyld aldrig for meget i, da varm
væske kan sprøjte ud under
blandingen.
G
Lad aldrig motordelen, kablet eller
stikket blive våde.
G
Hold hænder og redskaber ude af
blenderglasset, når det står på
motordelen.
G
Brug aldrig en beskadiget maskine.
Få den efterset og repareret. Se
under 'service'.
G
Brug aldrig uautoriseret tilbehør.
G
Lad aldrig maskinen være uden
opsyn når den er tændt.
G
Når blenderglasset tages af
motordelen, skal du vente til
rørevingen er standset helt.
G
Tænd ikke for apparatet, når
blenderglasset er tomt.
G
Brug kun apparatet, når låget sidder
på plads.
G
Brug kun den medfølgende motordel
og hold den ren og tør.
G
Vær opmærksom på at enheden
bliver varm under drift. Fjern altid
låget ved at bruge håndgrebet af
plastik.
G
Hold små børn væk fra apparatet og
lad aldrig ledningen hænge ud over
kanten af køkkenbordet – et lille barn
kan gribe fat i den og rive apparatet
ned.

Dansk

G
Pas på, når der drikkes varme
drikke, da de kan være meget
varme.
G
Hold varme drikke uden for børns
rækkevidde.
G
Drik ikke, mens du holder dit lille
barn. Hvis du giver en anden person
en drik, så sørg for, at der ikke er et
barn nedenunder.
G
Lad ikke ældre mennesker anvende
apparatet uden opsyn.
G
Lad ikke børn anvende eller lege
med apparatet.
G
Anvend kun apparatet til
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig ikke erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
før stikket sættes i
stikkontakten
G
Kontroller, at strømforsyningen svarer
til den, der fremgår af maskinens
bund.
G
Maskinen opfylder Rådets Direktiv
89/336/EØF.
før apparatet anvendes første
gang
1 Vask delene: se 'rengøring'.
2 Overflødig ledning vikles rundt om
ledningsopbevaringsanordningen på
undersiden af apparatet.
oversigt
låg
bæger
hanemontering
base/padlingsmontering
drev
el-enhed
opvarmningstimer (op til 10
kopper)
hold varm-knap
Skummeknap
off/standby knap
børste
30

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series