Download  Print this page

Polski - Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

Przed przystąpieniem do zapoznawania się z instrukcją obsługi otworzyć na
przed użyciem urządzenia
Kenwood
G
Przeczytaj uważnie poniższe
instrukcje i zachowaj je na wypadek
potrzeby skorzystania z nich
przyszłości.
G
Wyjmij wszystkie materiały
pakunkowe oraz wszelkie etykiety.
bezpieczeństwo obsługi
G
Wyłączyć mikser i wyjąć wtyczkę z
gniazdka sieciowego:
G G
przed przystąpieniem do
montażu i demontażu części
miksera,
G G
po użyciu,
G G
przed przystąpieniem do
czyszczenia.
G
Nigdy nie zanurzaj w wodzie
podstawki z łopatką mieszadła
i nie dopuszczaj, aby wilgoć
przedostała się na jej stronę
dolną. Przed użyciem starannie
osusz.
G
Nie należy przepełniać pojemnika,
gdyż gorąca ciecz może rozpryskać
się w trakcie mieszania.
G
Nie dopuścić do zamoczenia
podstawy zasilającej, przewodu
sieciowego lub wtyczki.
G
Trzymać ręce i wszystkie
przedmioty z dala od pojemnika,
gdy urządzenie jest podłączone do
zasilania.
G
Nie eksploatować uszkodzonego
urządzenia. W razie awarii oddać
mikser do sprawdzenia lub naprawy
– patrz 'Serwis'.
G
Nigdy nie stosować
niekompatybilnych nasadek.
G
Nigdy nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez dozoru.
G
Podczas wyjmowania pojemnika z
zespołu napędowego należy
odczekać, aż mieszadło całkowicie
się zatrzyma.
G
Nie należy uruchamiać urządzenia
z pustym pojemnikiem.
pierwszej stronie zawierającej schemat poglądowy.

Polski

G
Urządzenie należy eksploatować z
założonym wiekiem.
G
Używać wyłącznie zespołu
napędowego dostarczonego w
komplecie. Należy go utrzymywać
w czystości i w stanie suchym.
G
W trakcie działania urządzenie
nagrzewa się. Zawsze zdejmuj
pokrywkę używając plastikowego
uchwytu.
G
Trzymać dzieci z dala od
urządzenia i nie pozwolić, aby
przewód zasilający zwisał z
krawędzi blatu z uwagi na ryzyko
uchwycenia przewodu przez małe
dziecko i ściągnięcia urządzenia.
G
Zachować ostrożność podczas
spożywania napojów, gdyż mogą
być one gorące.
G
Gorące napoje należy
przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
G
Nie wolno spożywać napojów,
trzymając dziecko na ręku. Przed
podaniem napoju drugiej osobie
należy upewnić się, że niżej nie
znajduje się dziecko.
G
Nie pozwalać na korzystanie z
urządzenia bez nadzoru przez
niedołężne osoby.
G
Dzieciom nie wolno używać
urządzenia ani bawić się nim.
G
Urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku domowego.
Firma Kenwood nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
niewłaściwego korzystania z
urządzenia lub nieprzestrzegania
niniejszych instrukcji.
przed podłączeniem
G
Upewnić się, że parametry zasilania
w instalacji domowej odpowiadają
danym znamionowym podanym na
spodzie obudowy urządzenia.
G
Urządzenie spełnia wymogi
Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej 89/336/EEC.
58

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series