Download  Print this page

Kenwood Choco Latte Deluxe Quick Manual page 68

Cl630 series
Hide thumbs

Advertisement

1
«
2
˘fiÌÓËÌ·
η¿ÎÈ
ηӿٷ
οÓÔ˘Ï·
‚¿ÛË/·Ó·‰Â˘Ù‹Ú·˜
¿ÍÔÓ·˜ ΛÓËÛ˘
ÌÔÙ¤Ú
¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ (¤ˆ˜ 10
ÎÔ‡˜)
ÎÔ˘Ì› ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
ÎÔ˘Ì› ·ÊÚÒ‰Ô˘˜ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜
ÎÔ˘Ì› ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/·Ó·ÌÔÓ‹˜
‚Ô‡ÚÙÛ·
ÁÈ· Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ
‰ÈÎfi Û·˜ Choco Latte
Deluxe
1 µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ë
‚¿ÛË/·Ó·‰Â˘Ù‹Ú·˜ Î·È Ë Î¿ÓÔ˘Ï·
ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÛÙËÓ Î·Ó¿Ù· ηÈ
¤ÂÈÙ· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙÔ
ÌÔÙ¤Ú.
G
µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ Ô ÌÔ¯Ïfi˜
·ÚÔ¯‹˜ Ù˘ οÓÔ˘Ï·˜ ‰ÂÓ
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË
·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘
2 ¶¿ÓÙ· Ó· Ú›¯ÓÂÙ ÚÒÙ· Ù· ˘ÁÚ¿
˘ÏÈο ÛÙËÓ Î·Ó¿Ù·.
3 ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ˘ÏÈο
Ô˘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·È .¯. ÙË ÛÎfiÓË
˙ÂÛÙ‹˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜, ÙÔ Î·Î¿Ô, Ù·
ÚÔÊ‹Ì·Ù· Ì ‚‡ÓË, ÙË ÛÎfiÓË Î·Ê¤
Î.Ï. ‹ ÙËÓ ÙÚÈÌ̤ÓË ÛÔÎÔÏ¿Ù·.
™ËÌ›ˆÛË:
∏ Û˘Û΢‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
:
».
.
.
68
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜
ÌϤÓÙÂÚ/·Ó·ÌÈÎÙ‹Ú·˜ ‹ ÁÈ· Ó·
„ÈÏÔÎfi‚ÂÈ ÛÙÂÚ¿ ˘ÏÈο. ªÔÚÔ‡Ó
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·ÚÙ˘Ì·ÙÈο
˘ÏÈο fiˆ˜ Á·Ú‡Ê·ÏÏÔ Î·È
Í˘Ï·Ú¿ÎÈ· ηӤϷ˜, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÙÔ
ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó·
ÂÚ¿ÛÂÙ ÚÒÙ· ÙÔ Ì›ÁÌ· ·fi
ÛÔ˘ÚˆÙ‹ÚÈ.
4 ∂Ê·ÚÌfiÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ ÛÙËÓ Î·Ó¿Ù·
Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÁÈ· Ó·
·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
5 ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹
Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È ı· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜/·Ó·ÌÔÓ‹˜. (™ËÌ›ˆÛË:
ÙÔ Êˆ˜ ‰ÂÓ ı· ·Ó¿„ÂÈ ·Ó Ë Î·Ó¿Ù·
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛˆÛÙ¿).
6 °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘
(‚Ϥ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·) Î·È Ë
ÌÔÓ¿‰· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘
ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ ¯ÚÔÓfiÌÂÙÚÔ ı·
·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË
Î·È ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·˘ÙfiÌ·Ù· ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë
‰È·‰Èηۛ·, Ì ¤Ó·Ó ¢ÎÚÈÓ‹ ‹¯Ô.
∆Ô ÚfiÊËÌ· ı· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
2
250ml
4
500ml
6
750ml
8
1
10
1,25
7 ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ̛· ÎÔ‡· οو ·fi
ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ï·, ȤÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
«·ÊÚ҉˜ Ì›ÁÌ·», ÙÔ ÔÔ›Ô ı·
·Ó¿„ÂÈ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ȤÛÙÂ
ÚÔ˜ Ù· οو ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi Ù˘
οÓÔ˘Ï·˜.
G
¶·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì› «∞ÊÚ҉˜
Ì›ÁÌ·» ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ·
ÙˆÓ ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÚfiÊËÌ·
Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ·ÊÚ҉˜ ηÈ
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Á›ÓÂÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ ÙÔ
ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÈÔ ·¯‡ÚÚ¢ÛÙˆÓ
ÚÔÊËÌ¿ÙˆÓ.
1
250ml
2
500ml
3
750ml
4
1
5
1,25

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Choco latte deluxe cl630 series