Download  Print this page

Craftsman 27742 Instruction Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

1. Veiligheidsregels
Veilige bedieningsmethoden
voor zittrekkers
BELANGRIJK:
DEZE MAAIMACHINE KAN HANDEN EN VOETEN AMPUTEREN EN VOORWERPEN WEGSUNGEREN.
HET NIET
OPVOLGEN VAN DEZE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
KAN ERNSTIG OF DODELIJK LETSEL TOT GEVOLG HEBBEN.
@
I. TRAINING
Lees de instructies aandachtig.Zorg dat u vartrouwd bent
met de bedieningselementen en het juiste gebruik van
de machine.
Laat kinderen of men,sen die niet bekend zijn met de in-
structies, de maaimachine nietgebruikan. Het ismogelijk
det plaatselijke voorschriften een beperking stellen aan
de leeffijd van de bestuurder.
Maai nooit terwijl mensen, woral kinderen, of huisdieren
in de buurt zijn.
Bedenk dat de bestuurdar of gebruiker varantwoordelijk
is voor ongelukken of dsico'sdie andere mensen of hun
eigendommen kunnen ovarkomen.
Geen passagiers varvoeren.
Alle bestuu rdera dienen vakkundige instructieste ontvan-
gen. Bij dergelijke instructiesdient de nadruk te worden
gelegd op:
- de noodzaak voor aandacht an concentratie bij het
werken met zittrekkers;
- eenzittrekker dieop sen he!lingwegglijdt,karlnietonder
controle worden gehcuden door te remmen.
De hoofdredenen voor besturingsvadies zijn:
a) onvoldoende houvast;
b) te snel rijden;
c) cntoereikend remmen;
d) hat soort machine is niet geschikt voor de taak;
e) gebrek aan kennisvan het effect van bodemoondities,
vooral hellingen;
f') verkeerd vastkoppelan en varkeerde vardeling van
de lading.
II. VOORBEREIDING
Draag tijdens her maaien altijd stevige schoenen en een
lange brook.GebnJik de machinenietblootsvoetsofterwijl
u open sandalen draagt.
Inspecteer de plek waar de machine zal wordengebruikt,
grondigen verwiider aUevoorwerpendie door de machine
kunnen worden weggeslingerd.
WAARSCHUWING
- Benzine is lichtontvlambaar.
- Bewaar brandstof in blikkendie speclaal voordat doel
zijn bestemd.
- Tank alleen buiten en rook niet tijdens het tanken.
- Tank voordat u de motor start. Draai de dop nooitvan
de benzinetank af of tank nooit terwijl de motordraait
of beet is.
- AIs benzine is gemorst, probeer de motor dan niet te
starten maar haal de machinevan de plaats vandaan
waar u benzine heeff gemorst en zorg dat u geen ont-
stekingsbron teweeg brengttotdatde benzinedamben
zijn verdreven.
- Draai de dop van alle brandstoffanksen -blikkenweer
goed vast.
Vervang defecte geluiddempers.
Inspecteer v6br her gebruik altijd of de messen, mes-
bouten en maai-indchting
niet vemleten of beschadigd
zijn.Vervang versleten of beschadigde messen en bouten
in sets om het evenwicht in stand te houden.
Op machines met meerdera messen dient u eraan te
denken dat bet draaien van _',dnmes andere messen kan
doen draaien.
III. BEDIENING
Laat de motor niet draaien in een besloten ruimte waar
gevaarlijke koolmonoxydedampen zich kunnen veFza-
melen.
Maai alleen bijdaglicht of goed kunstlicht.
Voordat u de motor gaat starten, moet u alle meshulp-
stukkoppehngenuitschakelenen naar devdjloop schake-
len.
Gebruik de trekker niet op hellingen van meer dan 10".
Denk eraan dater geen"veilige" hellingen bestaan. Bijhet
rijden op hellingen met gras dient men extra voorzichtig
ta zijn. Zo zorgt u ervoor det de trekker niet omslaat:
- stop en startniet plotseling bij het op- of afdjden van
een helling.
- schakel de koppelinglangzaam in, houd de machine
altijd in de versnelling,vooral bijhet afdjden van een
heuvel;
- de snelhaid van de machine dient op bellingen an in
scherpe bochten laag te worden gehouden;
- kijk uit voor bulten en kuilen en andere verborgen
gevaren;
maai nooitdwars op de belling tenzij de maaier voor
dR doel is ontworpen.
Wees voorzichtig bij bet trek_en van ladingen of hat
gebruik van zwaar matarieel.
- Gebruik alleen goedgekeurde aanhaakpunten voor
een trekstang.
Beperk de ladingtot hatgeen u veilig kunt hanteren.
- Maak geen scherpe boohten. Wees voo_Jchtig bij
achteruit rijden.
Gebruikcontragewicht(en)of wielgewichten wanneer
det in de handleidingwordt aangeraden.
Kijk uit voor het varkeer wanneer u de weg oversteekt of
zich nabij een weg bevindt,
Stop de messen voordetu andere oppervlakken dan gras
oversteekt.
Voer bij het gebruik van hulpstukken het meteriaal nooit
af in de dchting van omstanders en laat niemand in de
buurt van de machine komen terwijl deze in beddjf is.
Gebruik de maaimachine nooit met defecte bescherm-
kappen en schermen of zonder beveiligingsinrichtingen
op hun plaats.
Verander de installingvan de motorregelaar niet en laat
de motor niet met te hoge toeren draaien. Ale de motor
met te hoog toerentaldmait, kan het risicovan lichamelijk
letsel groter worden.
Voordat u de bestuurdersstoel verlaat:
- de aftakas uitschakelen en de hulpstukken neerla-
ten;
- naar devrijloopschakelenende parkeerrem inschake-
len;
- de motor stoppen en de sleutel verwijderen.
Schakel de aandrijving naar de hulpstukken uit, stop de
motor en maak de bougiekabel(s) los of verwijder het
contactsleuteltje,
- voordat u opgehoopt materiaal weghaalt of een ver-
stopte afvoer leeg maald;
- voordatu de maaimachine controleert, schoonmaakt
of eraan werkt;
13

Advertisement

loading

  Also See for Craftsman 27742