Download  Print this page

Craftsman 27742 Instruction Manual page 70

Hide thumbs

Advertisement

8. Rismessaggio.
8. Stallen.
(_AI
re,mine della stagione effettuare
i seguenti
inter-
venfl:
Puliretuttoiltagllaerba e particolarmente sottoilcoperchio
della falciat rice. Per le operazioni di pulizia, non utilizzare
acqua ad ana pre_sione. I'acqua pubinfiltrarsi nel motore
e nel sistema di tmsmissione, riducendo quindi cos'l il
tempo di vita della macchina.
Ritoccare danni ella verniclatura per evitara ossida-
zioneo
Camblara I'olio del rnotore.
Vuotare ilserbetoio della benzine. Awlare ilmotore e farlo
gimm fino allo svuotamento completo del carburatore.
Togliem la candela a versare un cucciaio di olio da motori
nelcilindro.Giram a mano ilmotore per fardistribuire rolio
e rimontare la candela.
Togllara la batteda caricada e conservarla in un posto
resco. Proteggere la batterla da temperature troppo
besse (al di sot'todel punto di congelamento).
Tenere il tagliaerba al chiuso in locale asciutto.
PERICOLO!
Non usare mai benzine per pulire la macchina. Usare invace
acqua calda e degrassanti.
Servizio
Per ordinate parU di dcambio, indicare anche I'anno di
acquisto, il modello, il tipo • il numero di serie del tagllaerba.
Per interventi in garanzia a dparazioni
_Aan
het einde van elk rmmisezoen moeten de volgende
maatregefanworden genomen:
Maak de hele machine schoon, in hst bijzonder de bin-
nenkant van de kap van de maaikast. Geen water onder
hoge druk gebruiken om het voertuigte relnigen. Er kan
water in de motor en in de transmissieorganen komen,
wat de levensdeur van her voertuig verkort.
Herstel lakbeschadigingen om roest te workomen.
Ververs de olie in de motor.
Maak de benzinetank leeg. Laat de motor draaien totdet
er ook in de carburateur geen benzine meer is.
Verwijder de beugie en laat een eetlapel motorolie in de
cilindar Iopen. Draai de motor rond zodat de olie wordt
verdsold en schroef daama de bougie weer vast.
Haal de accu weg. L.sad de accu open bewaar deze
op een koele plaats. Bescherm de accu tegen strenge
kou.
Zet de machine in een droge ovardekte ruimta.
WAARSCHUWING!
Gebruik nooit benzine bij het schoonmaken, omdat dit
schadelijke stoffen bevat.
Onderhoud
Bij het bestellen van onderdelen moet de merknaam van
de
machine, bet jaar van aankoop en her model-, type- enZ
serienummer worden vermeld. Neem contact op met de
dichstbijzijnde dealer voor onderhoud en reparaties. Er
moeten altijd odginala onderdelen worden gebruild.
7O

Advertisement

loading

  Also See for Craftsman 27742