Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 67

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
- Доколку е предизвикан дефект при екстремни околности
во однос на LivingColors како удар на гром, поплава, пожар,
несоодветна употреба или несовесност.
- Доколку LivingColors светилката е отварана или расклопувана.
Гаранција и сервис:
За повеќе информации и во случај на проблем, ве молиме посетете
ја веб-страницата на Philips на www.philips.com/livingcolors или
бесплатно обратете се до Philips Lighting контакт центарот:
00800-PHILIPSL или 00800-74454775
Проблем
LivingColors
Светилката не е правилно
не емитува
приклучена
светлина
Далечинскиот управувач не
работи
LivingColors
Далечинскиот управувач не
не реагира на
работи
далечинскиот
управувач
Далечинскиот управувач не е
поврзан со светилката
Голем сообраќај на безжичната
податочна мрежа (на пр. безжичен
рутер)
Не можам да
Копчето "I" не било притиснато
поврзам повеќе
доволно долго
LivingColors
светилки
LivingColors светилките припаѓаат
на различни верзии
Не можам да
Повлекувањето со прстот не било
го активирам
правилно
режимот на
автоматско
менување на
боите
LivingColors
Друг проблем
сè уште не
функционира
на стандарден
начин
62
Можна причина
Проверете ги местата на поврзување на кабелот со светилката
Проверете дали приклучокот е правилно вметнат во штекерот
Погледнете го наредниот дел
Проверете ги батериите во далечинскиот управувач. Батериите
треба да бидат правилно поставени (+ и -) и треба да бидат
полни. Ако далечинскиот управувач сè уште не работи, обидете се
да ги замените батериите.
Поврзете го далечинскиот управувач со LivingColors светилката
следејќи ја постапката под "2. Поврзување на LivingColors
светилките"
Оддалечете ја LivingColors светилката од безжичната пристапна
точка
Проверете дали сите LivingColors светилки кои се поврзани на
овој далечински управувач се вклучени; во спротивно тие нема да
реагираат по оваа постапка.
Истовремено притиснете на "0" и ( ) најмалку 5 секунди за
да се префрлите на друг канал (сите LivingColors светилки ќе
засветат со зелена боја како потврда). Оваа постапка можете да
ја повторите до 3 пати, по можност од друга позиција.
Повторете ја постапката под "2. Поврзување на LivingColors
светилките". Доколку била успешно поврзана, светилката
ќе засвети еднаш со зелена боја; ако поврзувањето не било
успешно, таа веднаш ќе се врати на претходното поставување без
да засвети со зелена боја.
Проверете дали светилките кои не можете да ги поврзете имаат
ознака "G2" на задната страна од далечинскиот управувач и на
долниот дел од самите светилки. Доколку некоја од светилките ја
нема оваа ознака, таа не може да се поврзе со светилка што ја
има оваа ознака (но може да се поврзе со другите светилки кои ја
немаат ознаката G2).
Ако бојата се промени во друга (непроменлива) боја, но не
започне цикличното менување на боите, тогаш повлекувањето со
прстот не било правилно; ве молиме обидете се повторно
Обратете се до Philips Lighting контакт центарот (погледнете под
Гаранција и сервис)
Решение

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU