Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 17

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gjør mer med LivingColors:
1.Modus for automatisk fargeendring
Dra fingeren rundt på fargehjulet, (én fullstendig sirkel), og trykk kort på
l (på). LivingColors går da inn i modus for automatisk fargeendring, og
lampen begynner å endre fargene automatisk.
Du kan justere hastigheten for fargeendringene. Hastigheten kan
justeres med klokken, fra rask (mørk blå farge på fargehjulet) til
sakte (lilla) (tegning g). Du kan trykke hvor som helst på fargehjulet.
I modus for automatisk fargeendring kan du også justere metningen
og lysstyrken til fargene.
Hvis du vil gå tilbake til modus for statisk farge, drar du fingeren
rundt fargehjulet igjen, og deretter trykker du på 0. Du kan også slå
av, 0, eller på, l, LivingColors igjen. (tegning c)
2.Koble LivingColors-lamper sammen
1. Du kan betjene flere LivingColors-enheter med én fjernkontroll.
LivingColors-lampene viser deretter den samme fargen (eller de
endrer farge samtidig). Hvis du vil koble flere LivingColors-enheter
til én fjernkontroll, plasserer du fjernkontrollen nær Philips-logoen
øverst på lampen og trykker på I (på). LivingColors blinker tre
ganger, og deretter blinker det raskt én gang i grønt. Nå kan du
slippe knappen. De sammenkoblede lampene går til den sist brukte
innstillingen på fjernkontrollen.
- Gjenta dette for hver LivingColors-lampe du vil koble til de andre.
- Hvis du vil bruke LivingColors-enhetene hver for seg igjen,
kobler du enheten til en annen fjernkontroll på samme måte som
beskrevet ovenfor.
2. Det er også mulig å kontrollere én LivingColors-lampe med flere
fjernkontroller. Hvis du vil gjøre dette, må du først tilbakestille én av
fjernkontrollene ved å trykke på og holde nede knappene 0 og
( ) samtidig i 5 sekunder. Deretter holder du to fjernkontroller
tett inntil hverandre og trykker på l-knappen på begge i 7 sekunder.
Nå kan du koble til en ny fjernkontroll til LivingColors-enhetene på
samme måte som beskrevet ovenfor.
- LivingColors-enheter som er koblet til to (eller flere)
fjernkontroller, kan kontrolleres av alle disse fjernkontrollene.
- Hvis du vil koble en fjernkontroll fra en LivingColors-enhet, holder
du fjernkontrollen tett inntil LivingColors-enheten og trykker på 0
i tre sekunder. LivingColors-enheten blinker tre ganger. Hold inne
0-knappen litt lenger, så endres det sakte til avslått. Fjernkontrollen
og LivingColors-enheten er ikke lenger koblet sammen.
3.Kompatibilitet med timere
Du kan bruke LivingColors med en timer (følger ikke med). Når
LivingColors er slått på med en timer, viser enheten deg den
sist brukte innstillingen (modiene statisk farge eller automatisk
fargeendring)
12
Rengjøring og vedlikehold:
Ta ut støpselet fra vegguttaket.
For å unngå riping bør LivingColors-lampen, fjernkontrollen og
adapteren bare rengjøres med en myk tørr klut.
Ikke bruk rengjøringsmidler.
Sikkerhetsinstruksjoner:
Ikke utsett LivingColors-enheten eller -støpselet for væske eller
fuktighet.
-LivingColors er kun til innendørs bruk. Det skal ikke brukes i våte
omgivelser, for eksempel på bad eller utendørs.
-LivingColors er ikke et leketøy for barn.
-Ikke plasser enheten på varme underlag.
-Av sikkerhetsgrunner og i henhold til betingelsene i garantien må ikke
LivingColors-enheten eller -støpselet åpnes.
-Bruk bare den adapteren som følger med: bruk av en annen adapter kan
skade LivingColors-enheten.
Miljø:
Hvis du med tiden skal kaste enheten, må du følge reglene til de
lokale myndighetene for avhending. Ta ut batteriene når du skal
kaste fjernkontrollen. Ikke kast batteriene sammen med vanlig
husholdningsavfall. De må leveres til en gjenbrukstasjon eller til en
Philips-forhandler, der de blir avhendet på en miljøforsvarlig måte.
Støpselspesifikasjon:
Vekselstrømsadapter
Modell:
Inngang:
Utgang:
Strømforbruk for belysningen: opptil 15,4 W
Fjernkontroll:
Batterier:
3 x Philips Powerlife alkaliske AAA-batterier LR03, 1,5 V.
Frekvensbånd for trådløs RF-modus:
Trådløs kommunikasjonsprotokoll:
Driftskanaler:
Temperatur (drift):
Temperatur (lagring):
Relativ fuktighet:
Avhending av gamle produkter
Produktet er utformet og produsert i materialer og
komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes
på nytt.
Når denne søppelbøtten med kryss på følger med et
produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske
direktivet 2002/96/EU
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Overhold lokale regler, og ikke kast gamle produkter sammen med
husholdningsavfallet. Riktig avhending av de gamle produktene dine vil
hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet
og menneskers helse.
Garanti:
Philips' toårsgaranti er gyldig såfremt produktet brukes i henhold til
instruksjonene og til beregnet formål. Krav aksepteres kun mot fremlegg
av opprinnelig kjøpsbevis (faktura, salgsnota eller kvittering) hvor
kjøpsdatoen, navnet på forhandleren og en produktbeskrivelse klart
fremgår.
EADP-15YB C(EU-type)
EADP-15YB D (britisk type + Singapore)
EADP-10EB E (australsk type)
220–240 V ~ 0,3 A
18,5 V 0,83 A
Trådløs spesifikasjon:
2405~2475 MHz
IEEE 802.15.4)
kanaler 11, 15, 20 eller 25
Miljøspesifikasjon:
kondenserende
50 Hz
0...40 °C
-25...60 °C
5...95 % ikke-

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU