Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 52

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Üht LivingColors-lampi on võimalik juhtida ka mitme kaugjuhtimis-
puldiga. Selleks tuleb esmalt üks kaugjuhtimispult lähtestada, vajutades
ja hoides nuppu „0" ja nuppu ( ) samaaegselt 5 sekundit all. Seejärel
hoidke kaht kaugjuhtimispulti teineteise lähedal ja vajutage 7 sekundi
jooksul mõlema nuppu „I". Nüüd saate uue kaugjuhtimispuldi kin-
nistada LivingColorsiga, toimides ülalkirjeldatud viisil.
- Kahe (või enama) kaugjuhtimispuldi külge kinnistatud LivingColorsit
saate juhtida mõlema kaugjuhtimispuldiga.
- Kaugjuhtimispuldi vabastamiseks ühendusest LivingColorsiga,
hoidke kaugjuhtimispulti LivingColorsi lähedal ja vajutage 3 sekundi
jooksul nuppu „0". LivingColors vilgub kolm korda. Hoides nuppu „0"
natuke kauem all, hakkab see aeglaselt kustuma. Kaugjuhtimispuldi ja
LivingColorsi ühendus on nüüd katkestatud.
3.Ühilduvus taimeritega
LivingColorsit saate kasutada koos taimeriga (ei ole komplekti
lisatud). Kui LivingColors on lülitatud taimeri külge, siis LivingColors
põleb viimati valitud režiimis (staatilises või automaatses värvimuut-
mise režiimis).
Puhastamine ja hooldamine:
Võtke pistik seinakontaktist välja.
Kriimustamise ärahoidmiseks peate LivingColors-lampe, kaugjuhtimis-
pulti ja pistikut puhastama ainult pehme kuiva lapiga.
Ärge kasutage puhastusvahendeid.
Ohutusjuhised:
Hoidke pistikut ja LivingColorsit kaugemal vedelikest ja niiskusest.
-LivingColorsit tohite kasutada ainult siseruumides. Ärge kasutage
seda märjas kohas, nt vannitoas või väljas.
-LivingColors ei ole lastele mängimiseks mõeldud mänguasi.
-Ärge pange seda kuumadele pindadele.
-Ohutuse ja garantiitingimuste säilimise huvides ei tohi LivingColorsit
ja pistikut lahti võtta.
-Kasutage ainult komplektisolevat adapterit. Teist tüüpi adapteri
kasutamine võib LivingColorsit kahjustada.
Keskkonnakaitse:
Seadme ettenähtud korras äraviskamisel järgige kohalikke seadusi. Kaug-
juhtimispuldi äraviskamisel eemaldage patareid. Ärge visake patareisid
tavaliste majapidamisjäätmetega minema. Patareid tuleb käidelda ametli-
kus patareide kogumispunktis või Philipsi müügiesindaja juures. Mõlemad
viskavad patareid ära keskkonnasõbralikul viisil.
Pistiku spetsifikatsioon:
Vahelduvvooluadapter
Mudel:
EADP-15YB D (UK-tüüp + Singapur)
EADP-10EB E (Austraalia tüüp)
Sisend:
Väljund:
Valgusti energiatarve: kuni 15,4 W
Kaugjuhtimispult
Patareid:
3 tk, Philipsi Powerlife, AAA LR03, 1,5 V, leelispatareid.
Traadita võrgu spetsifikatsioon:
Traadita režiimi sagedusala:
Traadita võrgu sideprotokoll: IEEE 802,15.4
Töökanalid:
Keskkonnatingimused:
Töötemperatuur:
Hoiustamistemperatuur:
Suhteline niiskus:
47
EADP-15YB C(EÜ-tüüpi)
220–240 V ~, 0,3 A
18,5 V, 0,83 A
2405–2475 MHz
kanalid 11, 15, 20 või 25
0–40 °C
-25–60 °C
5–95% (ilma kondensaadita)
Teie vana toote utiliseerimine
Palume teil otsida infot oma kohaliku elektriliste ja elektroonikatoodete
kogumise ja utiliseerimise süsteemi kohta.
Palume tegutseda vastavalt kohalikele seadustele ja määrustele ning
mitte utiliseerida oma vanu tooteid koos tavalise olmeprügiga. Teie vana
toote reeglitekohane utiliseerimine aitab vältida võimalikke negatiivseid
mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
Garantii:
Philipsi üheaastane garantii kehtib siis, kui toodet on kasutatud vastavalt
juhendile ning sihtotstarbeliselt. Nõudeid võetakse vastu ainult ostu
tõendava originaaldokumendi alusel (arve, kassatšekk või kviitung), millel
on ostukuupäev, müüja andmed ning toote kirjeldus.
Philipsi garantii kaotab kehtivuse, kui:
- midagi on muudetud, maha tõmmatud, kustutatud või muudetud
loetamatuks kas ostudokumendil või tootekirjeldusel,
- kui rike on põhjustatud kahjustuse, vale ühenduse või väärkasutuse
tagajärjel,
- defekt on tekkinud ekstreemolukordade tõttu, milleks LivingColors
pole valmistatud, nt välgulöök, üleujutus, tulekahju, seadme väär või
hoolimatu kasutamine,
- LivingColors on avatud või koost lahti võetud.
Garantii ja hooldus:
Kui vajate teavet ja probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti
aadressil www.philips.com/livingcolors või helistage tasuta Philipsi Ligh-
ting kõnekeskusesse 00800-PHILIPSL või 00800-74454775.
50 Hz
Teie toote konstrueerimisel ja valmistamisel on kasutatud
kõrgekvaliteetseid materjale ja komponente, mida saab
ümber töödelda ja taas kasutada. Kui tootele on kinnitatud
see läbikriipsutatud ratastel konteineri märk, tähendab see,
et toode rahuldab Euroopa Direktiivi 2002/96/EÜ nõudeid

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU