Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 51

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Garantija:
„Philips" dviejų metų garantija galioja, jei produktas yra naudojamas
laikantis instrukcijų ir pagal numatytą paskirtį. Pareiškimai dėl garantijos
priimami tik tuo atveju, jei pateikiamas pirkimą įrodantis dokumentas
(sąskaita faktūra ar pardavimo kvitas), nurodantis pirkimo datą, pardavėjo
pavardę ir produkto aprašą.
„Philips" garantija negalioja, jei:
- pardavimo dokumente ar produkto apraše kažkas buvo pakeista,
išbraukta, ištrinta ar neįskaitomai sugadinta.
- gedimai atsirado dėl sugadinimo, klaidingų sujungimų ar netinkamo
elgesio.
- pažeidimas yra atsiradęs dėl ekstremalių aplinkybių, nesusijusių
su „LivingColors", pavyzdžiui, žaibo, potvynio, gaisro, netinkamo
naudojimo ar aplaidumo.
- „LivingColors" buvo atidarytas ar išardytas.
Garantija ir techninė priežiūra:
Norėdami gauti informacijos ir iškilus problemoms, apsilankykite „Phi-
lips" tinklapyje www.philips.com/livingcolors arba kreipkitės į „Philips
Lighting Contact" centrą nemokamu telefono numeriu: 00800-PHILIPSL
arba 00800-74454775
ET
LivingColors: kasutusjuhend
Täname Teid Philipsi LivingColorsi põrandalambi ostmise eest!
LivingColors on eriliselt disainitud värvi ja valguse kaudu koduse
õhkkonna loomiseks.
LivingColorsi esmakordsel kasutamisel lugege seda juhendit väga
hoolikalt ja hoidke see alles. Järgides seda juhendit saate Philipsi
LivingColorsi funktsionaalsusest tunda täit naudingut.
Tähelepanu:
-Võtke osad hoolikalt pakendist välja.
-Kontrollige, kas kõik osad on olemas.
Alustamine:
1.Sisestage lambi jalg alusesse ja keerake jalga päripäeva nii kaua, kui
enam keerata ei saa (jn 1).
2.Sisestage ühenduspistik lambi aluse all olevasse avasse (jn 2) ja pistke
selle teine ots seinakontakti.
3.Ühendage jala ülaosas asuv ühenduspistik lambiga, veenduge et kuulete
klõpsatust (jn 3).
4.Asetage lamp alusele ja suunake LivingColors seina poole (optimaalne
kaugus on 50 cm) (jn 4). LivingColors hakkab lühidalt näitama värvide
kõiki võimalusi. Saate valgusti kõrgust kohandada, kui keerate jala keskel
asetsevat võru, tõmbate jala ülaosa sobiva kõrguseni ja siis keerate võru
tagasi fikseeritud asendisse (jn 5).
5.Avage kaugjuhtimispuldi patareipesa tagaküljel asuva nupu
nihutamisega. Sisestage 3 AAA-patareid (+ ja – poolused nagu näidatud)
(joonis a).
6.
Lülitage LivingColors sisse, vajutades kaugjuhtimispuldi sisse/välja
nupu märgist „I" (sees) (jn c).
46
7.Looge isikupärane õhkkond:
-Puudutades värvusringil soovitud värvust. Sõrme mööda valgusringi
liigutades saate muuta värvuse sobivaks (jn d).
-Muutes värviküllastust, (lisades nähtavale värvusele rohkem valget).
Vajutage logo ( ) sügavamate värvuste saamiseks või logo ( )
pastelsemate värvuste saamiseks (jn a). Lõpuks saate valge värvuse.
-Valgust hämardades. Valguse intensiivsuse suurendamiseks vajutage
hämardamise nuppu (
) või vähendamiseks vajutage nuppu ( ) (jn f).
8.LivingColorsi väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „0" (väljas).
Järgmiseks kasutuseks salvestab LivingColors viimase värvuseseadistuse
(jn c).
Tegelikult on LivingColors võimeline rohkemaks:
1.Automaatne värvimuutmise režiim
Libistage sõrme piki värvusringi (üks täisring) ja vajutage lühidalt
nuppu „I" („sees"). Seejärel lülitub LivingColors automaatsesse vär-
vuse muutmise režiimi – lamp hakkab automaatselt värvi muutma.
Võite seadistada ka värvide muutumise kiirust. Kiirust saate muuta
päripäeva, kiirest (sügavsinine värvus värvusringil) aeglaseni (purpur)
(jn g). Aga võite vajutada ka mistahes kohta värvusringil. Automaatse
värvimuutmise režiimis saate seadistada värvuste küllastust ja
heledust mistahes ajal.
Staatilise värvi režiimi naasmiseks libistage uuesti mööda värvusringi
ja seejärel vajutage nuppu „0". Või teisiti toimides, lülitage LivingCo-
lors välja „0" ja uuesti sisse „I". (jn c)
2.LivingColors lampide ühendamine
1. Ühe kaugjuhtimispuldiga saate juhtida mitmeid LivingColors-lampe.
LivingColors-lambid näitavad sellisel juhul sama värvi valgust (või
muudavad värvust samaaegselt). Selleks, et mitmeid LivingColors-
lampe ühendada ja ühe kaugjuhtimispuldiga juhtida, tooge kaugjuhti-
mispult lambi peal olevale Philipsi logole lähemale ja vajutage nuppu
„I" („Sees"). LivingColors vilgub kolm korda ja seejärel vilgub lühidalt
roheliselt. Nüüd võite nupu vabastada. Ühendatud lambid hakkavad
põlema kaugjuhtimispuldilt viimati valitud seadistusega.
- Korrake seda toimingut iga LivingColors-lambiga, mida soovite
teiste külge ühendada.
- LivingColors-lambi uuesti eraldi kasutamiseks kinnistage see ülalkir-
jeldatud viisil mõne teise kaugjuhtimispuldi külge.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU