Download Print this page

Philips 6914830PU User Manual page 21

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SV
LivingColors – Användarinstruktioner
Tack för att du har köpt Philips LivingColors-golvlampa!
LivingColors har utformats särskilt för att du ska kunna skapa en egen
stämning i hemmet, med färg och ljus.
Läs igenom de här instruktionerna noggrant innan du använder
LivingColors för första gången, och spara dem för framtida bruk. Genom
att följa våra anvisningar kommer du att kunna dra nytta av samtliga
funktioner hos Philips LivingColors.
Viktigt:
-Ta försiktigt ut delarna ur förpackningen.
-Kontrollera att alla delar finns med.
Komma igång:
1.Sätt i stången i foten och vrid sedan stången medsols tills den inte går
att vrida längre (ritning 1).
2.Sätt i kontakten i öppningen under lampans fot (ritning 2) och anslut
den andra änden till vägguttaget.
3.Sätt i kontakten överst på stativet i lampan. Se till att du hör ett
klickljud (ritning 3).
4.Placera lampan på stativet och rikta LivingColors mot väggen (det
optimala avståndet är 50 cm) – ritning 4. LivingColors visar en kort
introduktion till färgmöjligheterna. Du kan justera höjden på armaturen
genom att vrida på ringen mitt på stativet, dra den övre delen av foten
till önskad höjd och sedan vrida tillbaka ringen för att låsa positionen
(ritning 5).
5.Öppna batterifacket på fjärrkontrollen genom att skjuta på knappen
på baksidan. Sätt i tre AAA-batterier (+ och - enligt anvisningarna)
(ritning a).
6.Slå på LivingColors genom att trycka kort på "I" (på) på på/av-knappen
på fjärrkontrollen (ritning c).
7.Skapa en egen stämning genom att:
-Peka på önskad färg på färgratten. Du kan justera färgen genom att röra
fingret längs färgratten (ritning d)
-Ändra färgmättnaden (lägg till mer vitt i den aktuella färgen). Tryck på
( ) för djupare färg eller på ( ) för pastellfärger (ritning a). Till sist
kommer du till den vita färgen.
-Dimmer. Öka (
) eller minska ( ) ljusintensiteten med
dimmerknappen (ritning f).
8.Slå av LivingColors genom att trycka kort på knappen "0" (av).
LivingColors kommer ihåg dina senaste färginställningar inför nästa
användning (ritning c).
16
Gör mer med LivingColors:
1.Automatiskt färgändringsläge
Dra med fingret runt färghjulet (en hel cirkel) och tryck kort på "I"
(på). LivingColors ändras då till det automatiska färgändringsläget.
Lampan börjar ändra färg automatiskt.
Du kan justera hastigheten som färgerna ändras på. Hastigheten kan
justeras medurs, från snabbt (mörkblå på färghjulet) till långsamt
(lila) (ritning g). Du kan trycka var som helst på färghjulet. I det
automatiska färgändringsläget kan du även justera färgmättnad och
färgstyrka.
När du vill växla tillbaka till statiskt färgläge drar du runt färghjulet
igen och trycker sedan på "0". Du kan även slå av "0" och på "I"
LivingColors igen (ritning c).
2.Koppla LivingColors-lampor
1. Du kan styra flera LivingColors med en fjärrkontroll. LivingColors-
lamporna ger då samma färg (eller ändrar färg samtidigt). Om du vill
koppla flera LivingColors till en fjärrkontroll för du fjärrkontrollen
nära Philips-logotypen längst upp på lampan och trycker på "I" (på).
LivingColors blinkar 3 gånger och blinkar sedan till i grönt.
Nu kan du släppa knappen. De kopplade lamporna sätts i den senaste
inställningen på fjärrkontrollen.
– Upprepa åtgärden för alla LivingColors som du vill koppla till de
övriga.
– Om du vill använda LivingColors separat igen kopplar du den till en
annan fjärrkontroll på samma sätt som beskrivs ovan.
2. Det är också möjligt att styra en LivingColors-lampa med
flera fjärrkontroller. I så fall återställer du först den ena av
fjärrkontrollerna genom att trycka på och hålla ned knapparna "0"
och ( )samtidigt i 5 sekunder. Sedan håller du två fjärrkontroller
nära varandra och trycker på knappen "I" på båda två i 7 sekunder.
Du kan nu koppla den nya fjärrkontrollen till LivingColors på samma
sätt som beskrivs ovan.
– LivingColors som är kopplad till två (eller fler) fjärrkontroller kan
styras av båda fjärrkontrollerna.
– Om du vill koppla bort en fjärrkontroll från en LivingColors
håller du fjärrkontrollen nära LivingColors och trycker på "0" i tre
sekunder. LivingColors blinkar 3 gånger. Håll ned knappen "0" lite
längre så släcks den långsamt. Fjärrkontrollen och LivingColors har
nu kopplats ifrån.
3.Kompatibilitet med timer
Du kan använda LivingColors med en timer (medföljer inte). När
LivingColors slås på med en timer visas den med dina senaste
inställningar (statiskt eller automatiskt färgändringsläge)
Rengöring och underhåll:
Dra ut kontakten ur vägguttaget.
LivingColors-lampan, fjärrkontrollen och adaptern ska endast rengöras
med en mjuk, torr duk så att du undviker repor.
Använd inte rengöringsmedel.
Säkerhetsföreskrifter:
Se till att kontakten och LivingColors aldrig kommer i kontakt med
vätskor och fukt.
-LivingColors är endast avsedd att användas inomhus. Använd den inte
i våtutrymmen, t.ex. i badrum, eller utomhus.
-LivingColors är ingen leksak och är inte avsedd att hanteras av barn.
-Placera inte produkten på varma ytor.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU