Philips 6914830PU User Manual page 41

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Problém
Svítidlo LivingColors
nesvítí
Svítidlo LivingColors
neodpovídá na dálkový
ovladač
Nemohu propojit více
svítidel LivingColors
dohromady
Nemohu spustit režim
automatické změny
barev
Svítidlo LivingColors
stále nepracuje
standardním způsobem
Čištění a údržba:
Vyjměte zástrčku ze síťové zásuvky.
Svítidlo LivingColors, dálkový ovladač a adaptér by měly být čištěny
pouze suchým a měkkým hadříkem. Předejdete tak poškrábání.
Nepoužívejte čisticí prostředky.
Bezpečnostní pokyny:
Svítidlo LivingColors a síťovou šňůru chraňte před tekutinami a
vlhkostí.
-Svítidlo LivingColors je určeno pouze pro použití v interiéru.
Nepoužívejte jej na vlhkých místech, např. venku nebo v koupelně.
-Svítidlo LivingColors není hračka určená dětem.
-Neumisťujte svítidlo na horký povrch
-Z bezpečnostních důvodů a podle záručních podmínek nesmí dojít k
otevření svítidla LivingColors.
-Používejte pouze dodaný adaptér: použití jiného adaptéru může
způsobit poškození svítidla LivingColors.
Životní prostředí:
Jestliže se budete zbavovat zařízení, zbavte se jej podle pokynů místních
úřadů. Před likvidací vyjměte z dálkového ovladače baterie. Nevyhazujte
baterie společně s běžným domácím odpadem. Baterie je třeba odevzdat
na oficiálním sběrném místě nebo prodejci výrobků společnosti Philips.
Takto budou baterie zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu
prostředí.
Specifikace zásuvky:
AC adaptér
Model:
EADP-15YB D (typ pro Velkou Británii + Singapur)
Vstup:
36
Možná příčina
Svítidlo není řádně zapojeno
Dálkový ovladač nefunguje
Dálkový ovladač nefunguje
Dálkový ovladač není propojen se
svítidlem
Silný provoz bezdrátové datové sítě
(např. bezdrátový router)
Tlačítko „I" nebylo stisknuto
dostatečně dlouhou dobu
Svítidla LivingColors náleží
k odlišným verzím
Přejetí po svítidle nebylo provedeno
správně
Jiný problém
EADP-15YB C(typ pro Evropu)
EADP-10EB E (typ pro Austrálii)
220–240 V ~ 0,3 A
Zkontrolujte připojení šňůry ke svítidlu
Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zasunuta v síťové zásuvce
Viz následující část
Zkontrolujte baterie v dálkovém ovladači. Baterie by měly být v dálkovém
ovladači a měly by být ve správné pozici(+ a -). Jestliže dálkový ovladač stále
nefunguje, zkuste vyměnit baterie.
Dálkový ovladač propojte se svítidlem LivingColors podle postupu v části
„2". Propojení svítidel LivingColors
Umístěte svítidlo LivingColors dále od bezdrátového přístupového bodu
Ujistěte se, že jsou všechna svítidla LivingColors připojená k tomuto ovladači
zapnutá. V opačném případě nebudou po této akci odpovídat.
Na dobu alespoň 5 sekund stiskněte zároveň tlačítka „0" a ( ). Tím
provedete přepnutí na jiný kanál (všechna svítidla LivingColors potvrdí akci
zeleným bliknutím). Tento postu lze opakovat až třikrát, nejlépe z jiné pozice.
Opakujte postup uvedený v části „2". Propojení svítidel LivingColors
Jestliže bylo svítidlo úspěšně připojeno, krátce zeleně blikne. Jestliže bylo
propojení neúspěšné, svítidlo se bez zeleného bliknutí okamžitě vrátí zpět do
předchozího nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou svítidla, která nemůžete propojit, označena na zadní
straně dálkového ovladače a na spodní straně svítidla nápisem „G2". Jestliže
jím jedno ze svítidel není označeno, nelze jej propojit s jiným svítidlem, které
jím je označeno (ale lze jej propojit s jinými svítidly, která nejsou označena
nápisem „G2").
Jestliže se barva změní na jinou (stálou) barvu, ale nespustí se barevná
smyčka, pak jste po svítidle nepřejeli správně. Opakujte akci
Obraťte se na kontaktní středisko společnosti Philips Lighting (viz Záruka
a servis)
Spotřeba energie svítidla: až 15,4 W
Dálkový ovladač:
Baterie:
3 x alkalická baterie Philips Powerlife AAA LR03, 1,5 V.
Technické údaje o bezdrátovém přenosu:
Frekvenční pásmo bezdrátového rádiového režimu:
Protokol bezdrátové komunikace:
Provozní kanály:
Údaje o prostředí:
Teplota (provoz):
Teplota (skladování):
Relativní vlhkost:
Likvidace starého výrobku
Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a
komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a
opětovně použít.
Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého
kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU
2002/96/EC
Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a
elektronických výrobků.
Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky
do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku
pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní
prostředí a lidské zdraví.
50 Hz
Řešení
2405–2475 MHz
IEEE 802.15.4)
kanály 11, 15, 20 nebo 25
0...40 °C
5...95 % bez kondenzace
-25...60 °C

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU