Download Print this page

Životné Prostredie - Philips 6914830PU User Manual

Led floor lamp
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2. Rovnako je možné ovládať jedno svietidlo LivingColors viacerými
diaľkovými ovládaniami. Ak chcete vykonať tento postup, najskôr
vynulujte jedno z diaľkových ovládaní – súčasne stlačte a 5 sekúnd
podržte tlačidlo „0" a tlačidlo ( ). Potom podržte obe diaľkové
ovládania blízko seba a na oboch stlačte a 7 sekúnd podržte tlačidlo
„I". Teraz môžete prepojiť nové diaľkové ovládanie k svietidlu Living-
Colors rovnakým spôsobom, ako je popísaný vyššie.
- Svietidlá LivingColors, ktoré sú prepojené s dvoma (alebo via-
cerými) diaľkovými ovládaniami, možno ovládať ľubovoľným z týchto
diaľkových ovládaní.
- Ak chcete odpojiť diaľkové ovládanie od svietidla LivingColors,
podržte diaľkové ovládanie blízko svietidla LivingColors a na tri
sekundy stlačte tlačidlo „0". Svietidlo LivingColors 3-krát zabliká.
Podržte tlačidlo „0" trochu dlhšie a postupne začne slabnúť.
Diaľkové ovládanie a svietidlo LivingColors sú teraz odpojené.
Problém
Svietidlo LivingColors
nesvieti
Svietidlo LivingColors
nereaguje na diaľkové
ovládanie
Nedarí sa mi prepojiť
viacero svietidiel
LivingColors
Nemôžem spustiť režim s
automatickým prepínaním
farby
Svietidlo LivingColors stále
nefunguje podľa očakávaní
Čistenie a údržba:
Vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky.
Aby nedošlo k poškriabaniu, svietidlo LivingColors, diaľkové ovládanie a
adaptér čistite len jemnou a suchou tkaninou.
Nepoužívajte čistiace prostriedky.
Bezpečnostné pokyny:
Adaptér a svietidlo LivingColors uchovávajte mimo dosahu tekutín a
vlhkosti.
-Svietidlo LivingColors je určené len na použitie v interiéroch.
Nepoužívajte ho na vlhkých miestach, napr. v kúpeľniach alebo v
exteriéri.
-Svietidlo LivingColors nie je hračka určená pre deti.
-Nepokladajte na horúce povrchy
38
Možná príčina
Svietidlo nie je správne zapojené
Diaľkové ovládanie nefunguje
Diaľkové ovládanie nefunguje
Diaľkové ovládanie nie je prepojené so
svietidlom
Intenzívny prenos v bezdrôtovej dátovej sieti
(napr. bezdrôtový smerovač)
Tlačidlo „I" ste nestláčali dostatočne dlho
Svietidlá LivingColors patria k rozdielnym
verziám
Prechod prstom nebol vykonaný správne
Iný problém
3.Kompatibilita s časovačmi
Svietidlo LivingColors môžete používať aj s časovačom (nie je
súčasťou balenia). Pri zapnutí pomocou časovača zobrazí svietidlo
LivingColors vaše posledné nastavenie (nemenná farba alebo režim s
automatickým prepínaním farby)
Skontrolujte pripojenie kábla k svietidlu
Skontrolujte, či je adaptér správne zapojený v sieťovej zásuvke
Pozrite si nasledujúcu časť
Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní. Batérie musia byť
správne orientované (+ a -) a musia byť vložené. Ak diaľkové
ovládanie aj napriek tomu nefunguje, skúste vymeniť batérie.
Prepojte diaľkové ovládanie so svietidlom LivingColors podľa
postupu v bode „2. Prepojenie svietidiel LivingColors"
Presuňte svietidlo LivingColors ďalej od bezdrôtového
prístupového bodu
Skontrolujte, či sú všetky svietidlá LivingColors prepojené
s týmto diaľkovým ovládaním zapnuté. V opačnom prípade
nebudú po tomto kroku reagovať.
Súčasne stlačte a aspoň 5 sekúnd podržte tlačidlá „0"
a ( ), čím prepnete prenos na iný kanál (všetky svietidlá
LivingColors na potvrdenie bliknú zelenou farbou). Tento
postup môžete zopakovať až 3-krát, najlepšie z inej polohy.
Zopakujte postup z bodu „2. Prepojenie svietidiel
LivingColors". Pri úspešnom pripojení svietidlo 1-krát blikne
zelenou farbou. Pri neúspešnom pripojení sa okamžite vráti na
predchádzajúce nastavenie bez bliknutia zelenou farbou.
Skontrolujte, či obe svietidlá, ktoré sa vám nedarí prepojiť,
majú na zadnej časti diaľkového ovládania a spodnej časti
samotného svietidla značku „G2". Ak ju jedno zo svietidiel
nemá, nie je ho možné prepojiť s druhým svietidlom, ktoré
túto značku má (môžete ho však prepojiť s tými svietidlami,
ktoré značku G2 nemajú).
Ak sa farba zmení na inú (nepohyblivú) farbu, ale nespustí sa
cyklus striedania farieb, váš prechod prstom nebol vykonaný
správne – skúste ho vykonať ešte raz
Obráťte sa na kontaktné stredisko zákazníkov spoločnosti
Philips Lighting (pozrite si informácie v časti Záruka a servis)
-Z bezpečnostných dôvodov a v súlade so záručnými podmienkami
nesmiete svietidlo LivingColors ani adaptér otvárať.
-Používajte len priložený adaptér: pri použití iného adaptéra môže dôjsť
k poškodeniu svietidla LivingColors.
Životné prostredie:
Ak zariadenie likvidujete podľa predpísaného časového obdobia, likvidu-
jte ho v súlade s pokynmi od miestnych úradov. Pri likvidácii diaľkového
ovládania vyberte batérie. Neodhadzujte batérie s bežným komunálnym
odpadom. Je potrebné ich odovzdať na mieste oficiálneho zberu alebo u
predajcu spoločnosti Philips, kde budú zlikvidované spôsobom šetrným
voči životnému prostrediu.
Riešenie

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips 6914830PU

  Related Manuals for Philips 6914830PU