Údržba; Likvidácia - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Údržba
• Tento prístroj si nevyžaduje údržbu. Nie sú žiad-
ne práce ani na, ani v prístroji, ktoré by mal robiť
užívateľ. V prípade nesprávneho fungovania alebo
viditeľného poškodenia prístroja sa obráťte na
zákaznícky servis.
Likvidácia
Likvidácia prístroja
Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte
do normálneho domového odpadu.
Zlikvidujte ho v oprávnenej likvidačnej firme alebo
v miestnom zariadení na likvidáciu odpadu. Na
tento výrobok sa vzťahuje európska smernica 2002/
96/EC. Dodržte pritom aktuálne platné predpisy.
V prípade pochybností sa obráťte na zariadenia na
odstraňovanie odpadu.
- 44 -

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents