Vloženie Batérií - Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

• Ak dôjde k vytečeniu batérií: Natiahnite si och-
ranné rukavice a vyčistite priestor pre batérie
suchou handrou.
• Batérie sa nesmú vyhadzovať do ohňa, rozoberať,
ani skratovať. NIkdy sa nepokúšajte dobíjať ba-
térie. V opačnom prípade by mohli vybuchnúť.
• Keď dôjde k náhodnému prehltnutiu batérií alebo
akumulátorov, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc!
Vloženie batérií
• Odsuňte kryt priestoru pre batérie
f
batérie
na obrázku. Zatvorte priestor pre batérie. Prístroj
je teraz pripravený na prácu.
(nie sú v dodávke) tak, ako je vidieť
- 38 -
d
a vložte

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents