Silvercrest KH 2198 Operating Instructions Manual

Projection alarm clock

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

4C
PROJECTION ALARM CLOCK
KH 2199
KH 2198
Projection Alarm Clock
Operating instructions
Budilka s projektorjem
Navodila za uporabo
Budilica-projektor
Upute za upotrebu
KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 ·
D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2198_KH2199-09/09-V2

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest KH 2198

 • Page 1 PROJECTION ALARM CLOCK KH 2199 KH 2198 Projection Alarm Clock Operating instructions Budilka s projektorjem Navodila za uporabo Budilica-projektor Upute za upotrebu KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2198_KH2199-09/09-V2...
 • Page 2 KH 2198 KH 2199 u z t r...
 • Page 3: Table Of Contents

  INDEX PAGE Warning Notice Safety information Intended Use Items supplied Operating Elements Technical Data Inserting the batteries Placing Operation Cleaning and care Troubleshooting Disposal Warranty and Service Importer Read these operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this manual for future reference. Pass this manual on to whoever might acquire the device at a future date.
 • Page 4: Warning Notice

  PROJECTION ALARM CLOCK KH2198/99 This documentation is copyright protected. All rights including those of photographic reproduction, duplication and distribution by means of particular methods (for example data processing, data carriers and data networks), wholly or partially as well as substantive and technical changes are reserved.
 • Page 5: Safety Information

  Safety information Warning To avoid potentially fatal electric shocks: • Only use the device in dry rooms. • Never allow fluids or other objects to get into the device. • Do not place objects containing fluids, e.g. flower vases, on the device. •...
 • Page 6 Note: Only for KH2199: This device is equipped with non-slip rubber pads. As floor and furniture upper surfaces comprise of various materials and are cleaned with various types of polishes and/or cleaning agents, it cannot be completely excluded that some of these substances contain components that could attack the rubber pads and soften them.
 • Page 7: Intended Use

  • In the event of the batteries leaking acids, put on a pair of protective gloves. • Clean the battery compartment and the battery contacts with a dry cloth. • Keep batteries away from children. Children could put batteries into their mouths and swallow them.
 • Page 8: Items Supplied

  Items supplied 1 Projection alarm clock with radio, 1 Operating manual The batteries and a 3V-mains adaptor (accessories), required for operation, are not included in the supply. After unpacking the device, immediately check to determine that all listed items are present and that the device is in a faultless condition. Remove all packagng materials and the protective foil from the display.
 • Page 9: Technical Data

  Technical Data This device satisfies the fundamental requirements and other relevant regulations of the EMC Directive 2004/108/EC. Operating temperature range: +5° - +35°C Storage temperature range: -20°— +50°C Humidity: 5 - 90% (no condensation) KH2198 Weight : 230 g Dimensions: 11.7 x 7.2 x 7 cm KH2199 Weight :...
 • Page 10 The technical details of the device allow for a setable frequency range outside of the permissible 87,5–108 MHz and/or 526,5–1606,5 kHz. In different countries various national regulations regarding the allocated radio frequency range can exist. Please note that information received outside of the assigned radio frequency ranges may not be used, passed on to third parties or otherwise misused.
 • Page 11: Inserting The Batteries

  Inserting the batteries KH2198: You require three 1.5 V batteries of the type Micro / AAA / LR03. 1. Open the cover of the battery compartment on the underside. 2. Insert the three batteries into the battery compartment , paying heed to the polarity markings shown in the battery compartment Ensure that the black textile strip is positioned under the batteries, this will make future battery exchanges easier.
 • Page 12: Placing

  Placing • Place the projection clock onto a level surface. • Position the projection clock such that the projection lens is directed onto an empty surface. The distance from the projection lens to the projection area (ceiling or wall) must lie between 0,4 m and 3 m. Operation Connect the external mains adaptor This device can be operated with an external mains adaptor.
 • Page 13: Radio Operation

  Radio operation 1. Slide the switch ALARM ON/OFF/AUTO into the position "ON". 2. To switch on, turn the volume controller OFF/BUZZ/VOLUME until an audible »Click« is heard. 3. Using the volume controller OFF/BUZZ/VOLUME now set the desired sound volume level. 4.
 • Page 14: Setting The Time

  Setting the time Whilst holding the button TIME pressed down: 1. Press several times consecutively, or press and hold, the button HOUR to set the hours. 2. Release the button HOUR as soon as the desired hours setting is shown in the display 3.
 • Page 15: Snooze Function

  Radio alarm call When the clock is set correctly, as described above: 1. Adjust the tuning regulator to select the desired radio station. 2. Using the sound volume controller OFF/BUZZ/VOLUME now set the desired sound volume level. 3. To activate an alarm call with radio, place the switch ALARM ON/OFF/ AUTO at "AUTO".
 • Page 16: Cleaning And Care

  Projection Attention! When used properly, the radiation from the projection of the display is not at all dangerous!. However, avoid looking directly into the light beam and do not aim the beam at other persons or at animals. To display the time correctly on a wall or the ceiling, the hinged projection element needs to be swivelled into the correct position and the room must be appropriately darkened..
 • Page 17: Troubleshooting

  • Store the appliance at a dry and clean location with an ambient temperature of approx. 20°– +50°C. Troubleshooting The device does not function. • Batterie have not been inserted. Insert batteries. • The batteries are exhausted. Exchange the batteries. •...
 • Page 18: Warranty And Service

  Disposal of batteries/accumulators Used batteries/rechargeable batteries may not be disposed of in household waste. All consumers are statutorily obliged to dispose of batteries at a collection site of their community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner.
 • Page 19: Importer

  DES UK LTD Tel.: 0871 5000 700 (£ 0,10 / minute) e-mail: support.uk@kompernass.com Kompernass Service Ireland Tel: 1850 930 412 (0,082 EUR/Min.) Standard call rates apply. Mobile operators may vary. e-mail: support.ie@kompernass.com Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com...
 • Page 20 - 18 -...
 • Page 21 KAZALO VSEBINE STRAN Opozorila Varnostni napotki Predvidena uporaba Vsebina kompleta Upravljalni elementi Tehnični podatki Vstavitev baterij Postavitev Uporaba Čiščenje in vzdrževanje Odprava napak Odstranitev Garancija in servis Proizvajalec Pred prvo uporabo ta navodila skrbno preberite in jih shranite za poznejšo uporabo.
 • Page 22: Opozorila

  BUDILKA S PROJEKTORJEM KH2198/99 Ta dokumentacija je zaščitena z avtorskimi pravicami. Vse pravice, tudi pravica fotomehanske reprodukcije, razmnoževanja in distribucije s pomočjo posebnih postopkov (npr. obdelave podatkov, s podatkovnimi nosil- ci in podatkovnimi omrežji), tudi delno, ter vsebinske in tehnične spremem- be pridržane.
 • Page 23: Varnostni Napotki

  Varnostni napotki Opozorilo Da se izognete smrtni nevarnosti zaradi električnega udara: • Napravo uporabljajte samo v suhih prostorih. • Zagotovite, da v napravo nikakor ne morejo zaiti tekočine ali predmeti. • Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov, napolnjenih s tekočino, na primer vaze.
 • Page 24 Opomba: Le KH2199: Ta naprava je opremljena z nedrsečimi gumijastimi podstavki. Ker so površine tal ali pohištva iz različnih materialov in se zanje uporabljajo različna sredstva za nego, se ne da v celoti izključiti možnosti, da nekateri od teh materialov ne vsebujejo sestavin, ki lahko vplivajo na gumijaste podstavke in jih razmehčajo.
 • Page 25: Predvidena Uporaba

  • Če so baterije iztekle, si nataknite zaščitne rokavice. • Predalček za baterije in baterijske kontakte očistite s suho krpo. • Baterije ne smejo zaiti v otroške roke. Otroci bi baterije lahko dali v usta in jih zaužili. Če bi prišlo do zaužitja baterije, je treba takoj poiskati zdravniško pomoč.
 • Page 26: Vsebina Kompleta

  Vsebina kompleta 1 projekcijska ura z radiom, 1 navodila za uporabo Baterije, potrebne za delovanje, in morebiten 3V-omrežni napajalnik (pribor) niso v obsegu dobave. Takoj ko ste napravo vzeli iz embalaže, preverite obseg dobave glede njegove popolnosti ter brezhibnega stanja naprave. S prikazovalnika odstranite ves embalažni material in zaščitno folijo.
 • Page 27: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki Ta naprava izpolnjuje temeljne zahteve in druge ustrezne predpise Direktive o elektromagnetni združljivosti 2004/108/EC. Delovna temperatura: +5 °C – +35 °C Temperaturno območje shranjevanja: –20 °C – +50 °C Vlaga: 5–90 % (brez kondenzacije) KH2198 Teža: 230 g Mere: 11,7 x 7,2 x 7 cm KH2199...
 • Page 28 Tehnične lastnosti naprave omogočajo nastavljivo frekvenčno območje izven dovoljenega, ki obsega 87,5–108 MHz oz. 526,5–1606,5 kHz. V posameznih državah lahko obstajajo različni nacionalni zakoni o dodeljenih radijskih frekvenčnih območjih. Upoštevajte, da informacij sprejetih izven dodeljenega radijskega frekvenčnega območja ne smete izkoristiti, jih posredovati tretjim osebam ali jih zlorabljati za nepredvidene namene.
 • Page 29: Vstavitev Baterij

  Vstavitev baterij KH2198: Potrebujete tri baterije 1,5 V tipa Micro / AAA / LR03. 1. Odprite pokrov predalčka za baterije na spodnji strani. 2. V predalček za baterije vstavite tri baterije in upoštevajte polarnost, kot je prikazana v predalčku za baterije Pazite na to, da se črn tekstilni trak nahaja pod baterijami, da olajšate menjavo baterij.
 • Page 30: Uporaba

  Uporaba Priključitev eksternega napajalnika To napravo je možno uporabljati z zunanjim napajalnikom. Prosimo, uporabljajte samo napajalnike s sledečimi specifikacijami: Vhodna napetost: 230 V ~ 50 Hz Izhodna napetost: DC 3 V (+/- 5%) Nazivni tok: min. 300 mA Polarnost: Pozor: Pazite na pravilno polarnost –...
 • Page 31: Usmeritev Teleskopske Antene

  Usmeritev teleskopske antene • Teleskopsko anteno sprostite iz držala in jo postavite pokonci. • Teleskopsko anteno v celoti potegnite ven. Za izboljšanje sprejema radijskih oddajnikov v frekvenčnem območju FM konec teleskopske antene počasi obračajte v različne smeri. Ko ste za nastavljeni radijski oddajnik našli dober sprejem, teleskopsko anteno pustite v tem položaju.
 • Page 32 3. Večkrat zaporedoma pritisnite, ali pritisnite in držite tipko MIN , da nastavite minute. 4. Spustite tipko MIN , kakor hitro se na prikazovalniku pojavi želeni prikaz minut. Nastavljeni čas bujenja se prevzame samodejno, kakor hitro spustite tipko ALARM Bujenje z radiom Ko je urni čas nastavljen, kot je opisano prej: 1.
 • Page 33 2. Za aktiviranje funkcije časa bujenja z alarmnim tonom stikalo ALARM ON/OFF/AUTO prestavite na „AUTO“. Na prikazovalniku pojavi simbol za funkcijo bujenja in „Zz“. Alarmni ton zadoni ob nastavljenem času. Če ne pritisnete nobenih drugih tipk, medtem ko alarm deluje, se alarm čez pribl. eno minuto ponovno izklopi. Radio se za namen bujenja ponovno vklopi šele naslednji dan ob nastavljenem času bujenja.
 • Page 34: Čiščenje In Vzdrževanje

  Čiščenje in vzdrževanje Pozor: V notranjost naprave ne smejo zaiti nobene tekočine. Naprava se lahko nepopravljivo poškoduje! • Naprava in prezračevalne odprtine naj bodo zmeraj čiste. • Za čiščenje ohišja uporabite mehko in suho krpo. • Nikoli ne uporabljajte bencina, topil ali čistil, ki načenjajo umetne snovi. •...
 • Page 35: Odstranitev

  Odstranitev Naprave v nobenem primeru ne odvrzite v običajne gospo- dinjske odpadke. Za ta izdelek velja evropska direktiva 2002/96/EC. Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma se obrnite na svoje podjetje za predelavo odpadkov. Odstranitev baterij in akumulatorjev Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke.
 • Page 36: Proizvajalec

  Birotehnika Phone:+386 (0) 2 522 16 66 Fax: +386 (0) 2 531 17 40 e-mail: support.si@kompernass.com Proizvajalec KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com...
 • Page 37 SADRŽAJ STRANA Upozoravajuće napomene Sigurnosne upute Upotreba u skladu sa namjenom Obim isporuke Elementi za posluživanje Tehnički podaci Umetanje baterija Postavljanje Rukovanje Čišćenje i održavanje Otklanjanje grešaka Zbrinjavanje Jamstvo i servis Uvoznik Upute za posluživanje prije prve upotrebe pažljivo pročitajte i sačuvajte ih za kasnije korištenje.
 • Page 38: Upozoravajuće Napomene

  BUDILICA-PROJEKTOR KH2198/99 Ova dokumentacija je zaštićena autorskim pravima. Sva prava, tako i prava na fotomehaničke reprodukcije, umnožavanja i publiciranja posebnim postupcima (na primjer obrada podataka, medij i mreže za podatke), čak i u djelomičnom obimu, kao i pravo na sadržajne i tehničke promjene su pridržana.
 • Page 39: Sigurnosne Upute

  Sigurnosne upute Upozorenje Da biste izbjegli opasnost po život uslijed strujnog udara: • Uređaj upotrebljavajte isključivo u suhim prostorijama. • Osigurajte, da tekućine ili strani predmeti nikada ne mogu dospjeti u uređaj. • Ne postavljajte predmete napunjene, kao na primjer vaze, na uređaj. •...
 • Page 40 Napomena: Samo KH2199: Ovaj uređaj je opremljen sa gumenim nogicama, koje ne klize. Pošto su površine poda ili namještaja izrađene od različitog materijala, te se iste površine tretiraju sa najrazličitijim sredstvima za održavanje, ne može potpuno biti isključeno da neka od ovih sredstava sadrže sastojke, koji su agresivni za gumene nogice i koji će iste razmekšati.
 • Page 41: Upotreba U Skladu Sa Namjenom

  • Kod iscurjelih baterija koristite zaštitne rukavice. • Pretinac za baterije i baterijske kontakte očistite pomoću suhe krpe. • Baterije ne smiju dospjeti u dječje ruke. Djeca bi baterije mogla staviti u usta i progutati. Ukoliko dođe do gutanja baterije, neizostavno mora biti zatražena liječnička pomoć.
 • Page 42: Obim Isporuke

  Obim isporuke 1 Radio sa projekcijskim satom, 1 Upute za uporabu Baterije potrebne za rad uređaja i mogući element za priključak struje od 3V (oprema) nisu sadržani u obimu isporuke. Neposredno prije raspakiranja uvijek prekontrolirajte kompletnost obima isporuke, te ispitajte besprijekorno stanje uređaja. Odstranite sve materijale ambalaže i zaštitnu foliju sa zaslona.
 • Page 43: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci Ovaj uređaj odgovara osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim propisima smjernice za elektromagnetnu podnošljivost (EMV-smjernice) 2004/108/EC. Područje pogonske temperature: +5°— +35°C Područje temperature za skladištenje: -20°— +50°C Vlažnost: 5 — 90% (bez kondenzacije) KH2198 Težina: 230 g Dimenzije: 11,7 x 7,2 x 7 cm KH2199 Težina: 270 g...
 • Page 44 Tehničke osobine uređaja omogućuju podešavanje frekvencije izvan dopuštenog područja od 87,5–108 MHz odnosno 526,5–1606,5 kHz. U raznim zemljama mogu postojati različite odstupajuće nacionalne regulacije dodijeljenih krugovalnih frekvencijskih područja. Obratite pažnju na to, da informacije primljene izvan dodijeljenih frekvencijskih područja ne smijete koristiti, prosljeđivati trećim osobama ili zloupotrebljavati suprotno njihovoj namjeni.
 • Page 45: Umetanje Baterija

  Umetanje baterija KH2198: Potrebne su Vam tri baterije 1,5 V tipa Micro / AAA / LR03. 1. Otvorite poklopac pretinca za baterije na donjoj strani. 2. Umetnite tri baterije uz uvažavanje u pretincu prikazanog polariteta u pretinac za baterije Obratite pažnju na to, da se crna tekstilna traka nalazi ispod baterija, kako bi zamjena baterija bila olakšana.
 • Page 46: Rukovanje

  Rukovanje Priključivanje eksternog mrežnog elementa Moguće je uređaj napajati strujom pomoću eksternog mrežnog elementa. Molimo Vas da upotrebljavate isključivo mrežne elemente sa slijedećim specifikacijama: Ulazni napon: 230 V ~ 50 Hz Izlazni napon: DC 3 V (+/- 5%) Nominalna struja: min.
 • Page 47 Napomena: Radio će biti isključen tek onda, kada se prekidač ALARM ON/OFF/AUTO nalazi u položaju OFF ili AUTO. Samo regulator okretanjem sasvim utišati, sve dok se ne oglasi "klik", nije dovoljno. Podešavanje teleskopske antene • Izvadite teleskopsku antenu iz njenog držača i postavite je. •...
 • Page 48: Funkcija Snooze

  Podešavanje vremena za buđenje Kada je točno vrijeme ispravno postavljeno, kao što je naprijed opisano: Dok tipku ALARM držite pritisnutu: 1. Pritisnite u više navrata uzastopno, ili pritisnite i držite tipku HOUR da biste podesili sate. 2. Pustite tipku HOUR , čim se željeni prikaz sati u displayu pojavi.
 • Page 49: Pozadinsko Osvjetljenje Za Display I Projekciju

  Buđenje sa zvukom alarma Kada je vrijeme buđenja postavljeno, kao što je naprijed opisano: 1. Podesite regulator glasnoće OFF/BUZZ/VOLUME u položaj „OFF/BUZZ“. Začuti će se "klik". 2. Postavite za aktiviranje funkcije vremena buđenja sa zvukom alarma prekidač ALARM ON/OFF/AUTO u položaj „AUTO“. U displayu se pojavljuje simbol za funkciju buđenja i „Zz“.
 • Page 50: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Pažnja: Ne smiju dospjeti tekućine u unutrašnjost uređaja. Može doći do nepopravljivog oštećenja uređaja. • Uređaj i ventilacijski otvori uvijek moraju biti čisti. • Za čišćenje kućišta koristite mekanu i suhu krpu. • Nikada ne koristite benzin, otapala ili sredstva za čišćenje agresivna za plastiku.
 • Page 51: Zbrinjavanje

  Zbrinjavanje Uređaj nikako ne bacajte u obično kućno smeće. Ovaj proizvod podliježe europskoj smjernici 2002/96/EC. Uređaj otklonite preko ovlaštenog poduzeća za otklanjanje otpada ili preko vašeg komunalnog poduzeća za otklanjanje otpada. Obratite pažnju na aktualno važeće propise. U slučaju dvojbe se povežite sa svojim poduzećem za uklanjanje otpada. Zbrinjavanje baterija/akumulatora Baterije/akumulatori ne smiju biti zbrinuti zajedno sa kućnim smećem.
 • Page 52: Uvoznik

  Popravke vršene na- kon isteka jamstvenog roka podliježu obavezi plaćanja. Ovlašteni servis: Microtec sistemi d.o.o. Tel.: 01/3692-008 email: support.hr@kompernass.com Proizvođač: KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM, Njemačka Uvoznik Lidl Hrvatska d.o.o.

This manual is also suitable for:

Kh 2199

Table of Contents