Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

4B
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2415-08/08-V2
DE-STRESS
TRAVEL CLOCK
KH 2415
DE-STRESS TRAVEL CLOCK
Operating instructions
PŘEHRÁVAČ NA CESTY
Návod k obsluze
CESTOVNÝ AKUSTICKÝ SYSTÉM
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest KH 2415

 • Page 1 DE-STRESS TRAVEL CLOCK KH 2415 DE-STRESS TRAVEL CLOCK Operating instructions PŘEHRÁVAČ NA CESTY Návod k obsluze CESTOVNÝ AKUSTICKÝ SYSTÉM KOMPERNASS GMBH Návod na obsluhu BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2415-08/08-V2...
 • Page 2 KH 2415...
 • Page 3: Table Of Contents

  INDEX PAGE Intended use Items supplied Device description Technical Data Safety instructions Inserting batteries Setting the date and time Setting a wake-up time Alarm functions / Light Wellness Sounds Temperature display Cleaning and care Maintenance Disposal Importer Warranty and Service - 1 -...
 • Page 4: Intended Use

  DE-STRESS TRAVEL CLOCK KH2415 Preserve these operating instructions for future re- ference. Pass these instructions on to whoever may acquire the device at a future date. Intended use This product is intended for utilisation as an alarm and as a sound system for personal relaxation, and is only for use in dry environments in domestic house- holds.
 • Page 5: Device Description

  Description of the device Illustration A: Button “MONTH - HOUR” Button “DATE - MIN” Button “YEAR - 12/24” Button “°C - °F” Button “SNOOZE - LIGHT” Button “SELECT” Volume regulator “OFF - VOLUME” “SLEEP”- slide switch Headphone connection Tuning slide switch Alarm slide switch Illustration B: Battery compartment cover...
 • Page 6: Technical Data

  Technical Data Batteries : 4 x 1.5 V Type Micro / AAA (not supplied) Dimensions: 110 x 75 x 27 mm Weight : Approx. 122 g without batteries Temperature range : 5 - 35 °C Relative humidity : 5 — 90% (no condensation) Headphone socket output voltage: 70 - 100 mV...
 • Page 7 logical or intellectual abilities or deficiences in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the device is to be used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. •...
 • Page 8: Inserting Batteries

  • In the event of a leaking battery: Put on protecti- ve gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Batteries may not be thrown into fires, taken apart or short-circuited. Do not attempt to recharge batteries. They could explode. •...
 • Page 9: Setting The Date And Time

  Adjusting Time and Date. • To adjust the clock, push the tuning slide switch into the position “TIME”. The time shown in the display blinks as a check. • Using the button “MONTH - HOUR” you can now adjust the hours. •...
 • Page 10: Setting A Wake-Up Time

  • To close the time and date setting, push the tuning slide switch into the position “LOCK”. • Using the button “YEAR - 12/24” you can now select between time presentation in either the 12 hour or 24 hour mode. Setting the alarm time •...
 • Page 11: Alarm Functions / Light

  Alarm functions / Light • Place the alarm slide switch into the position ... – “ALM ON”, to switch the alarm function on. An alarm symbol appears in the display. – “ALM OFF”, to switch the alarm function off. The alarm symbol in the display extinguishes. –...
 • Page 12: Wellness Sounds

  Wellness Sounds • Turn the volume regulator clockwise from the position “OFF” to a middle position. • By pressing the button “SELECT” you can now select one of the 6 proposed Wellness Sounds - “babbling brook”, “cricket”, “water- fall”, “wind”, “distant storm” and “white noise”. •...
 • Page 13: Temperature Display

  • Turn the volume regulator into the position “OFF” if you want to prematurely end the Wellness Sounds. Temperature Display • Press the button to switch the temperature indicator over from °C to °F. Cleaning and Maintenance • Do NOT press on the display when cleaning it. Otherwise, the liquid crystals in the display could be damaged.
 • Page 14: Maintenance

  Maintenance • The device is maintenance-free. No form of maintenance, either on or in the device, is in- tended for execution by the user. In the event of malfunction or apparent damage, make contact with our Customer Services. Disposal Disposing of the device Do not dispose of this device in your normal domestic waste.
 • Page 15: Importer

  Disposing of the batteries Do not dispose of the batteries with household waste. Every consumer is statutorily obliged to dispose of batteries at a collection site of his community/city district or at a retail store. This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environ- mentally safe fashion.
 • Page 16: Warranty And Service

  Warranty and Service A 3-year warranty applies to this device, starting with the date of purchase. This device has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service depart- ment.
 • Page 17 DES Ltd Units 14-15 Bilston Industrial Estate Oxford Street Bilston WV14 7EG Tel.: 0870/787-6177 Fax: 0870/787-6168 e-mail: support.uk@kompernass.com Irish Connection Harbour view Howth Co. Dublin Tel: 00353 (0) 87 99 62 077 Fax: 00353 18398056 e-mail: support.ie@kompernass.com - 15 -...
 • Page 18 - 16 -...
 • Page 19 OBSAH STRANA Účel použití Rozsah dodávky Popis přístroje Technické údaje Bezpečnostní pokyny Vložení baterií Nastavení hodin a data Nastavení času buzení Funkce buzení / světlo Wellness Sounds Ukazatel teploty Čištění a údržba Údržba Zneškodnění Dovozce Záruka a servis - 17 -...
 • Page 20: Účel Použití

  PŘEHRÁVAČ NA CESTY KH2415 Návod k obsluze uschovejte pro pozdější použití. Při předávání zařízení třetím osobám předejte i tento návod. Účel použití Tento výrobek je určen pro použití jako budík a zvukový systém pro osobní relaxi, pro použití v suchých pro- storech a pouze pro použití...
 • Page 21: Popis Přístroje

  Popis přístroje Obrázek A: tlačítko “MONTH - HOUR” tlačítko “DATE - MIN” tlačítko “YEAR - 12/24” tlačítko “°C - °F” tlačítko “SNOOZE - LIGHT” tlačítko “SELECT” regulátor hlasitosti “OFF - VOLUME” “SLEEP”-posuvný vypínač přípojka na sluchátka posuvný vypínač nastavení posuvný vypínač alarmu Obrázek B: kryt přihrádky na baterie baterie (nejsou součástí...
 • Page 22: Technické Údaje

  Technické údaje Baterie: 4 x 1,5 V Typ Micro /AAA (nejsou součástí dodávky) Rozměry: 110 x 75 x 27 mm Hmotnost: ca. 122 g bez baterií Provozní teploty : 5 - 35 °C Vlhkost vzduchu: 5 - 90% (bez kondenzace) Výstupní...
 • Page 23 pod bezpečnostním dohledem zodpovědné osoby nebo by od ní obdržely pokyny, jak výrobek používat. Dohlížejte na děti, aby si s tímto výrobkem nehrály. • Pozor: Posloucháníhudby přes sluchátka delší dobou a plnou hlasitostí může vést k vadám sluchu! Chcete-li zabránit škodám na přístroji: •...
 • Page 24: Vložení Baterií

  • U vyteklých baterií: Natáhněte si ochranné ruka- vice a vyčistěte přihrádku na baterie suchým hadříkem. • Baterie se nesmějí vhazovat do ohně, rozebírat nebo zkratovat. Baterie se nikdy nepokoušejte dobíjet. V opačném případě by mohly explodovat. • V případě neúmyslného spolknutí baterií/akumu- látorů...
 • Page 25: Nastavení Hodin A Data

  Nastavení hodin a data • K nastavení hodin posuňte posunovací vypínač nastavení do polohy “TIME”. Pro kontrolu bliká v displeji čas. • Tlačítkem “MONTH - HOUR” můžete nyní nastavit hodiny. • Tlačítkem “DATE - MIN” můžete nyní nastavit zobrazení minut. •...
 • Page 26: Nastavení Času Buzení

  • K ukončení nastavení hodin a datumu posuňte posunovací vypínač nastavení do polohy “LOCK”. • Tlačítkem “YEAR - 12/24” můžete nyní změnit zobrazení hodin mezi 12 / 24 hodinovým zob- razením. Nastavení času buzení • K tomu posuňte posunovací vypínač nastavení do polohy “ALM”.
 • Page 27: Funkce Buzení / Světlo

  Funkce buzení / světlo • Posuňte posunovací vypínač alarmu polohy... – “ALM ON”, aby tak byla nastavená funkce buzení. Na displeji se objeví symbol alarmu. – “ALM OFF” k vypnutí funkce buzení. Symbol alarmu na displeji zhasne. – “SNZ”, k zapnutí funkce buzení a současně funkce Snooze.
 • Page 28: Wellness Sounds

  Wellness Sounds • Otáčejte regulátorem hlasitosti ve směru hodino- vých ručiček z polohy “OFF” do střední polohy. • Stisknutím tlačítka “SELECT” můžete nyní zvolit jeden ze 6 nabídnutých Wellness Sounds “potok”, “cvrček”, “vodopád”, “vítr”, “bouře” a “bílý šelest”. • Nastavte regulátorem hlasitosti pro Vás pří- jemnou hlasitost.
 • Page 29: Ukazatel Teploty

  • Otočte regulátor hlasitosti do polohy “OFF”, jestli-že chcete zvuky Wellness Sounds předčasně vypnout. Ukazatel teploty • Stiskněte tlačítko k přepnutí zobrazení teploty na displeji z °C na °F. Čištění a údržba • Při čištění netlačte na displej. Jinak by mohly krystaly kapaliny poškodit diplej.
 • Page 30: Údržba

  Údržba • Přístroj je bezúdržbový. Uživatel výrobku nemusí na přístroji provádět žádné práce. V případě chybného fungování nebo zjištěných závad se obraťte na zákaznický servis. Zneškodnění Likvidace přístroje Přístroj v žádném případě nevhazujte do běžného domovního odpadu. Nechte přístroj zlikvidovat v autorizované provozovně nebo v místním zařízení...
 • Page 31: Dovozce

  Likvidace baterií Baterie nesmí být odkládány do domovního odpadu. Každý spotřebitel je ze zákona povinen baterie a akumulátory odevzdat na sběrném místě ve své obci nebo městské čtvrti. Tato povinnost slouží k tomu, aby baterie mohly být předány k ekologické likvidaci. Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze, jsou-li vybité.
 • Page 32: Záruka A Servis

  Záruka a servis Na tento přístroj platí tříletá záruka od data zakou- pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před odesláním prošel výstupní kontrolou. Uschovejte si, prosím, pokladní lístek jako doklad o nákupu. Budeteli uplatňovat záruku, spojte se prosím telefo- nicky se servisní...
 • Page 33 Ing. Martin Šimák, zprostředkovatel servisu výrobků Kompernass Malešické nám.1 108 00 Praha 10 Hotline: 800 400 235 Fax: 271 722 939 e-mail: support.cz@kompernass.com - 31 -...
 • Page 34 - 32 -...
 • Page 35 OBSAH STRANA Účel použitia Obsah dodávky Opis prístroja Technické údaje Bezpečnostné pokyny Vloženie batérií Nastavenie dátumu a času Nastavenie času budenia Budenie / Podsvietenie displeja Wellness Sounds (Zdravé zvuky) Zobrazenie teploty Čistenie a ošetrovanie Údržba Likvidácia Dovozca Záruka a servis - 33 -...
 • Page 36: Účel Použitia

  CESTOVNÝ AKUSTICKÝ SYSTÉM KH2415 Uschovajte si návod na používanie pre neskoršie použitie. Pri odovzdávaní prístroja tretej osobe odovzdajte prístroj spolu s návodom. Účel použitia Tento výrobok je určený na používanie ako budík a zvukový systém pre osobnú zábavu, na používanie v suchých priestoroch a len v domácnostiach.
 • Page 37: Opis Prístroja

  Opis prístroja Obrázok A: Tlačidlo „MONTH - HOUR“ Tlačidlo „DATE - MIN“ Tlačidlo „YEAR - 12/24“ Tlačidlo „°C - °F“ Tlačidlo „SNOOZE - LIGHT“ Tlačidlo „SELECT“ Regulátor hlasitosti „OFF - VOLUME“ Posuvný prepínač „SLEEP“ Prípojka pre slúchadlá Nastavovací posuvný prepínač Posuvný...
 • Page 38: Technické Údaje

  Technické údaje Batérie: 4 ks 1,5 V batérií veľkosti AAA (mikročlánky)(nie sú súčasťou dodávky) Rozmery : 110 x 75 x 27 mm Hmotnosť: asi 122 g bez batérií Teplotný rozsah: 5 - 35 °C Vlhkosť: 5 - 90 % (bez kondenzácie) Prípojka pre slúchadlá, výstupné...
 • Page 39 alebo s nedostatkom skúseností alebo nedostatkom znalostí, len za predpokladu, že budú pod dohľa- dom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo od nej dostanú pokyny, ako sa má výrobok použí- vať. Na deti treba dohliadať, aby sa zabezpečilo, že sa nebudú hrať s výrobkom. •...
 • Page 40: Vloženie Batérií

  • Ak dôjde k vytečeniu batérií: Natiahnite si och- ranné rukavice a vyčistite priestor pre batérie suchou handrou. • Batérie sa nesmú vyhadzovať do ohňa, rozoberať, ani skratovať. NIkdy sa nepokúšajte dobíjať ba- térie. V opačnom prípade by mohli vybuchnúť. •...
 • Page 41: Nastavenie Dátumu A Času

  Nastavenie dátumu a času • Ak chcete nastaviť hodiny, posuňte nastavovací posuvný prepínač do polohy „TIME“ (Čas). Pre kontrolu bliká zobrazenie času na displeji. • Tlačidlom „MONTH - HOUR“ (Mesiac - hodina) môžete teraz nastaviť údaj hodiny. • Tlačidlom „DATE - MIN“ (Dátum - minúta) môžete teraz nastaviť...
 • Page 42: Nastavenie Času Budenia

  • Ak chcete ukončiť nastavovanie času a dátumu, posuňte nastavovací posuvný prepínač polohy „LOCK“ (Zamknúť). • Tlačidlom „YEAR - 12/24“ teraz môžete pre- pínať medzi zobrazením času v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte. Nastavenie času budenia • Za tým účelom posuňte nastavovací posuvný prepínač...
 • Page 43: Budenie / Podsvietenie Displeja

  Budenie / Podsvietenie displeja • Dajte posuvný prepínač budenia do polohy ... – „ALM ON“ (Budík zapnutý), ak chcete zapnúť budík. Na displeji sa zobrazí symbol budenia. – „ALM OFF“ (Budík vypnutý), ak chcete budík vypnúť. Symbol budenia na displeji zhasne. –...
 • Page 44: Wellness Sounds (Zdravé Zvuky)

  Wellness Sounds (Zdravé zvuky) • Otočte regulátor hlasitosti v smere hodino- vých ručičiek z polohy „OFF“ (Vyp.) do stredovej polohy. • Stlačením tlačidla „SELECT“ (Výber) si teraz môžete vybrať zo šiestich zdravých zvukov (Wellness Sounds) „Potok“, „ Zvuk grilovania“, „Vodopád“, „Vietor“, „Búrka“ a „Šum mora“, ktoré...
 • Page 45: Zobrazenie Teploty

  • Ak chcete zdravé zvuky predčasne ukončiť, otočte regulátor hlasitosti do polohy „OFF“ (Vyp.). Zobrazenie teploty • Stlačte tlačidlo , ak chcete údaj teploty na displeji prepnúť zo °C na °F. Čistenie a ošetrovanie • Pri čistení netlačte na displej. V opačnom prípade by sa mohli tekuté...
 • Page 46: Údržba

  Údržba • Tento prístroj si nevyžaduje údržbu. Nie sú žiad- ne práce ani na, ani v prístroji, ktoré by mal robiť užívateľ. V prípade nesprávneho fungovania alebo viditeľného poškodenia prístroja sa obráťte na zákaznícky servis. Likvidácia Likvidácia prístroja Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do normálneho domového odpadu.
 • Page 47: Dovozca

  Likvidácia batérií. Batérie nemôžete likvidovať v rámci domového odpadu. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný, odovzdať batérie a akumulátory v zbernom stredisku v obci, v mestskej štvrti alebo v obchode. Táto povin- nosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií. Batérie a akumulátory odovzdávajte len vo vybitom stave.
 • Page 48: Záruka A Servis

  Záruka a servis Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred expedíciou dôkladne vyskúšaný. Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatnenia záruky sa spojte s opravovňou telefonik- ky. Len tak sa dá zabezpečiť bezplatné zaslanie to- varu.
 • Page 49 ELBYT Masarykova 16/B 080 01 Prešov Slovensko Tel. +421 (0) 51 7721414 Fax. +421 (0) 51 7721414 e-mail: support.sk@kompernass.com - 47 -...
 • Page 50 - 48 -...

Table of Contents