Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

Silvercrest KH 2415 Operating Instructions Manual

De-stress travel clock
Hide thumbs Also See for KH 2415:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

4A
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: KH2415-08/08-V2
DE-STRESS
TRAVEL CLOCK
KH 2415
DE-STRESS TRAVEL CLOCK
Operating instructions
PRZENOŚNY ODBIORNIK
Instrukcja obsługi
UTAZÓ-SOUNDBERENDEZÉS
Használati utasítás

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest KH 2415

 • Page 1 DE-STRESS TRAVEL CLOCK KH 2415 DE-STRESS TRAVEL CLOCK Operating instructions PRZENOŚNY ODBIORNIK Instrukcja obsługi UTAZÓ-SOUNDBERENDEZÉS KOMPERNASS GMBH Használati utasítás BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2415-08/08-V2...
 • Page 2 KH 2415...
 • Page 3: Table Of Contents

  INDEX PAGE Intended use Items supplied Device description Technical Data Safety instructions Inserting batteries Setting the date and time Setting a wake-up time Alarm functions / Light Wellness Sounds Temperature display Cleaning and care Maintenance Disposal Importer Warranty and Service - 1 -...
 • Page 4: Intended Use

  DE-STRESS TRAVEL CLOCK KH2415 Preserve these operating instructions for future re- ference. Pass these instructions on to whoever may acquire the device at a future date. Intended use This product is intended for utilisation as an alarm and as a sound system for personal relaxation, and is only for use in dry environments in domestic house- holds.
 • Page 5: Device Description

  Description of the device Illustration A: Button “MONTH - HOUR” Button “DATE - MIN” Button “YEAR - 12/24” Button “°C - °F” Button “SNOOZE - LIGHT” Button “SELECT” Volume regulator “OFF - VOLUME” “SLEEP”- slide switch Headphone connection Tuning slide switch Alarm slide switch Illustration B: Battery compartment cover...
 • Page 6: Technical Data

  Technical Data Batteries : 4 x 1.5 V Type Micro / AAA (not supplied) Dimensions: 110 x 75 x 27 mm Weight : Approx. 122 g without batteries Temperature range : 5 - 35 °C Relative humidity : 5 — 90% (no condensation) Headphone socket output voltage: 70 - 100 mV...
 • Page 7 logical or intellectual abilities or deficiences in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the device is to be used. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. •...
 • Page 8: Inserting Batteries

  • In the event of a leaking battery: Put on protecti- ve gloves and clean the battery compartment with a dry cloth. • Batteries may not be thrown into fires, taken apart or short-circuited. Do not attempt to recharge batteries. They could explode. •...
 • Page 9: Setting The Date And Time

  Adjusting Time and Date. • To adjust the clock, push the tuning slide switch into the position “TIME”. The time shown in the display blinks as a check. • Using the button “MONTH - HOUR” you can now adjust the hours. •...
 • Page 10: Setting A Wake-Up Time

  • To close the time and date setting, push the tuning slide switch into the position “LOCK”. • Using the button “YEAR - 12/24” you can now select between time presentation in either the 12 hour or 24 hour mode. Setting the alarm time •...
 • Page 11: Alarm Functions / Light

  Alarm functions / Light • Place the alarm slide switch into the position ... – “ALM ON”, to switch the alarm function on. An alarm symbol appears in the display. – “ALM OFF”, to switch the alarm function off. The alarm symbol in the display extinguishes. –...
 • Page 12: Wellness Sounds

  Wellness Sounds • Turn the volume regulator clockwise from the position “OFF” to a middle position. • By pressing the button “SELECT” you can now select one of the 6 proposed Wellness Sounds - “babbling brook”, “cricket”, “water- fall”, “wind”, “distant storm” and “white noise”. •...
 • Page 13: Temperature Display

  • Turn the volume regulator into the position “OFF” if you want to prematurely end the Wellness Sounds. Temperature Display • Press the button to switch the temperature indicator over from °C to °F. Cleaning and Maintenance • Do NOT press on the display when cleaning it. Otherwise, the liquid crystals in the display could be damaged.
 • Page 14: Maintenance

  Maintenance • The device is maintenance-free. No form of maintenance, either on or in the device, is in- tended for execution by the user. In the event of malfunction or apparent damage, make contact with our Customer Services. Disposal Disposing of the device Do not dispose of this device in your normal domestic waste.
 • Page 15: Importer

  Disposing of the batteries Do not dispose of the batteries with household waste. Every consumer is statutorily obliged to dispose of batteries at a collection site of his community/city district or at a retail store. This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environ- mentally safe fashion.
 • Page 16: Warranty And Service

  Warranty and Service A 3-year warranty applies to this device, starting with the date of purchase. This device has been manufactured with care and meticulously examined before delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our service depart- ment.
 • Page 17 DES Ltd Units 14-15 Bilston Industrial Estate Oxford Street Bilston WV14 7EG Tel.: 0870/787-6177 Fax: 0870/787-6168 e-mail: support.uk@kompernass.com Irish Connection Harbour view Howth Co. Dublin Tel: 00353 (0) 87 99 62 077 Fax: 00353 18398056 e-mail: support.ie@kompernass.com - 15 -...
 • Page 18 - 16 -...
 • Page 19 SPIS TREŠCI STRONA Cel zastosowania Zakres dostawy Opis urządzania Dane techniczne Wskazówki bezpieczeństwa Wkładanie baterii Ustawienie daty i godziny Ustawianie czasu budzenia Funkcje budzenia / światło Wellness Sounds Wskaźnik temperatury Czyszczenie i pielęgnacja Konserwacja Usuwanie/wyrzucanie Importer Gwarancja i serwis - 17 -...
 • Page 20: Cel Zastosowania

  PRZENOŚNY ODBIORNIK KH2415 Zachowaj instrukcję obsługi do późniejszego wy- korzystania. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać im także instrukcję. Cel zastosowania Ten produkt jest przeznaczony do użytkowania jako budzik i odtwarzacz do słuchania muzyki. Urządzenie należy użytkować w suchych pomieszczeniach i wy- łącznie w celach prywatnych.
 • Page 21: Opis Urządzania

  Opis urządzania Ilustracja A: przycisk „MONTH - HOUR” przycisk „DATE - MIN” przycisk „YEAR - 12/24” przycisk „°C - °F” przycisk „SNOOZE - LIGHT” przycisk „SELECT” regulator głośności „OFF - VOLUME” przełącznik „SLEEP” przyłącze słuchawek regulator przełącznik alarmu Rysunek B: pokrywa komory na baterie baterie (brak w zestawie) - 19 -...
 • Page 22: Dane Techniczne

  Dane techniczne Baterie : 4 x 1,5 V typ micro/AAA (brak w komplecie) Wymiary: 110 x 75 x 27 mm Masa: około 122 g bez baterii pracy: 5-35 °C Wilgotność powietrza: 5 — 90% (bez kondensacji) Napięcie wyjściowe gniazda słuchawek: 70-100 mV Wskazówki bezpieczeństwa Jak unikać...
 • Page 23 chyba że będą one przebywały pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub uzyskają od niej wskazówki dotyczące właści- wego używania urządzenia. Nie można pozwolić dzieciom na zabawę urządzeniem. • Uwaga: Słuchanie muzyki przez słuchawki przez dłuższy okres czasu i przy maksymalnej głośności może doprowadzić...
 • Page 24: Wkładanie Baterii

  • Co zrobić gdy bateria się wyleje: Załóż rękawice ochronne i suchą szmatką wyczyść komorę na baterie. • Baterii nie wrzucaj do ognia, nie rozbieraj ani nie zwieraj. Nigdy nie próbuj ponownie ładować zużytych baterii. W przeciwnym razie mogą one wybuchnąć.
 • Page 25: Ustawienie Daty I Godziny

  Ustawienie daty i godziny • By nastawić czas, przestaw przełącznik w położenie „TIME”. Wskazanie czasu na wyświetlaczu miga kontrolnie. • Za pomocą przycisku „MONTH - HOUR” możesz teraz ustawić godziny. • Za pomocą przycisku „DATE - MIN” możesz teraz ustawić wskazanie minut. •...
 • Page 26: Ustawianie Czasu Budzenia

  • By zakończyć ustawianie czasu i daty, przestaw przełącznik w położenie „LOCK”. • Za pomocą przycisku „YEAR - 12/24” możesz teraz zmienić widok czasu z formatu 12-/24-godzinnego. Ustawianie czasu budzenia • W tym celu przestaw przełącznik w położenie „ALM”. Na wyświetlaczu miga wskazanie czasu i pojawia się...
 • Page 27: Funkcje Budzenia / Światło

  Funkcje budzenia / światło • Przełącznik alarmu ustaw w położenie ... – „ALM ON”, by włączyć funkcję budzenia. Na wyświetlaczu pojawia się symbol alarmu. – „ALM OFF”, by wyłączyć funkcję budzenia. Symbol alarmu na wyświetlaczu gaśnie. – „SNZ”, by włączyć funkcję budzenia i jednocześnie funkcję...
 • Page 28: Wellness Sounds

  Wellness Sounds • Pokrętło regulacji głośności obróć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara z położenia „OFF” w położenie środkowe. • Naciskając przycisk „SELECT” możesz wybrać jeden z 6 dostępnych dźwięków Wellness Sounds „szum strumyka”, „grillowanie”, „wodospad”, „wiatr”, „burza” i „biały szum”. •...
 • Page 29: Wskaźnik Temperatury

  • Pokrętło regulacji głośności obróć w położenie „OFF”, by wyłączyć dźwięk Wellness Sounds przed upływem czasu. Wskaźnik temperatury • Naciśnij przycisk , by przełączyć wskazanie temperatury na wyświetlaczu z °C na °F. Czyszczenie i pielęgnacja • Podczas czyszczenia urządzenia nie naciskaj na wyświetlacz.
 • Page 30: Konserwacja

  Konserwacja • Urządzenie jest bezobsługowe. W urządzeniu nie ma żadnych elementów, przewidzianych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. W przypadku stwierdzenia błędów w działaniu lub uszkodzeń urządzenia, zwróć się do autoryzo- wanego punktu serwisowego. Usuwanie/wyrzucanie Utylizacja urządzenia W żadnym przypadku nie wyrzucaj urzą- dzenia do normalnych śmieci domowych.
 • Page 31: Importer

  Utylizacja baterii! Baterii nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi od- padkami domowymi. Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do oddania zużytych baterii/akumu- latorów w punkcie zbiorczym swojej gminy lub dzielnicy, ewentualnie do ich oddania sprzedawcy. Zobowią- zanie to zostało ustalone po to, by wszystkie zużyte bateria trafiały do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.
 • Page 32: Gwarancja I Serwis

  Gwarancja i serwis Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją, licząc od daty zakupu. Niniejszy produkt został wyproduko- wany z zachowaniem najwyższej staranności i przed dostawą sumiennie skontrolowany. Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu. W przypadku napraw na gwarancji skontaktuj się telefonicznie z najbliższym punktem serwisowym.
 • Page 33 Kompernass Service Polska ul. Strycharska 4 26-600 Radom Tel.: 048 360 91 40 048 360 94 32 Faks: 048 384 65 38 048 369 93 63 E-mail: support.pl@kompernass.com - 31 -...
 • Page 34 - 32 -...
 • Page 35 TARTALOMJEGYZÉK OLDAL Rendeltetés Tartozékok A készülék leírása Műszaki adatok Biztonsági utasítás Elemek behelyezése A pontos idő és a dátum beállítása Ébresztési idő beállítása Ébresztőfunkciók / világítás Wellness hangok Hőmérséklet kijelzés Tisztítás és karbantartás Karbantartás Ártalmatlanítás Gyártja Garancia és szerviz - 33 -...
 • Page 36: Rendeltetés

  UTAZÓ-SOUNDBERENDEZÉS KH2415 Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi hasz- nálat idejére. A készülék harmadik fél részére történő továbbadásakor adja át a leírást is. Rendeltetés A termék ébresztőóraként és hangrendszerként hasz- nálható személyes ellazulásra, száraz helyiségekben való használatra és magán házi jellegű használatra. A termék nem való...
 • Page 37: A Készülék Leírása

  A készülék leírása A. ábra: “MONTH - HOUR” gomb “DATE - MIN” gomb “YEAR - 12/24” gomb “°C - °F” gomb “SNOOZE - LIGHT” gomb “SELECT” gomb “OFF - VOLUME” hangerőszabályzó “SLEEP” tolókapcsoló fejhallgatócsatlakozás beállító tolókapcsoló ébresztő tolókapcsoló B. ábra: elemrekesz fedél elemek (nem tartoznak a csomaghoz) - 35 -...
 • Page 38: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok Elemek: 4 db 1,5 V-os AAA mini ceruzaelem (nem tartoznak a csomaghoz) Méretek : 110 x 75 x 27 mm Súly: kb. 122 g elem nélkül Hőtartomány : 5 - 35 °C Páratartalom : 5 — 90% (nincsen páralecsapódás) Fejhallgatóaljzat kimeneti feszültsége: 70 - 100 mV...
 • Page 39 akiket testi, érzékszervi vagy elmebeli képességeik vagy tapasztalatuk és ismeretük hiánya mega- kadályoznának abban, hogy biztonságosan használják a készüléket, kivéve, ha a biztonsá- gukról gondoskodó felügyelettel vannak, vagy ha előtte felvilágítosották őket a készülék hasz- nálatáról. Vigyázni kell a gyermekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
 • Page 40: Elemek Behelyezése

  Az elemek kezelése • A kifolyó elemsav kárt okozhat a készülékben. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket. • Mindig egyszerre és azonos típusú elemekre cserélje ki az elhasznált elemeket. • Ha kifolyik az elem: húzzon fel védőkesztyűt és száraz ronggyal tisztítsa meg az elemrekeszt.
 • Page 41: A Pontos Idő És A Dátum Beállítása

  A pontos idő és a dátum beállítása • Az óra beállításához tolja a beállító tolókapcso- lót “TIME” helyzetbe. A kijelzőn ellenőrzés- képpen a pontos idő villog. • A “MONTH - HOUR” gombbal lehet beállí- tani az órákat. • A “DATE - MIN” gombbal lehet beállítani a perceket.
 • Page 42: Ébresztési Idő Beállítása

  • Az óra és a dátum beállításának lezárásaként tolja a beállító tolókapcsolót “LOCK” helyzetbe. • A “YEAR - 12/24” gombbal lehet átállítani az idő kijelzését 12 ill. 24 órás kijelzési módra. Ébresztési idő beállítása • Ehhez tolja el a beállító tolókapcsolót “ALM”...
 • Page 43: Ébresztőfunkciók / Világítás

  Ébresztőfunkciók / világítás • Állítsa az ébresztési tolókapcsolót – “ALM ON” helyzetbe, ha be szeretné kapcsolni az ébresztési funkciót. A kijelzőn ébresztési jel jelenik meg. – “ALM OFF” helyzetbe, ha ki szeretné kapcsolni az ébresztési funkciót. Az ébresztési jel eltűnik a kijelzőről.
 • Page 44: Wellness Hangok

  • Az ébresztőhang megszólalásával egyidőben a kijelző megvilágítása is bakapcsol. Wellness hangok • Fordítsa el a hangerőszabályzót az óramutató járásával megegyező irányban az “OFF” közé- pállásba. • A “SELECT” gomb megnyomásával a felkínált 6 különböző “Patak”, “Tücsökciripelés”, “Vízesés”, “Szél”, “Zivatar” és “Fehér zsongás” wellness hangok közül választhat.
 • Page 45: Hőmérséklet Kijelzés

  • Fordítsa el a hangerőszabályzót “OFF” helyzetbe, ha a beállított idő előtt ki szeretné kapcsolni a wellness hangzást. Hőmérséklet kijelzés • Nyomja meg az gombot, ha a kijelzőn °C-ról °F-ra szeretné átállítani a hőmérséklet kijelzését. Tisztítás és karbantartás • Tisztításkor ne nyomja meg a kijelzőt. Ellenkező esetben megsérülhetnek a kijelzőben lévő...
 • Page 46: Karbantartás

  Karbantartás A készüléket nem kell karbantartani. A készülék kül- sején vagy belsejében a felhasználónak semmilyen munkát nem kell végeznie. Hibás működés vagy fe- lismerhető hiba esetén forduljon az ügyfélszolgálat- hoz. Ártalmatlanítás A készülék ártalmatlanítása Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba.
 • Page 47: Gyártja

  Elemek kiselejtezése Az elemeket nem szabad a háztartási szemétbe dobni. Valamennyi felhasználó törvényes kötelessége az elemeket és akkukat városa ill. városrésze gyűjtőhe- lyén vagy a kereskedelemben leadni. Ez annak ér- dekében történik, hogy az elemeket környezetkímélő módon ártalmatlaníthassák. Az elemeket és akkukat csak lemerült állapotban adják le.
 • Page 48: Garancia És Szerviz

  Garancia és szerviz Erre a termékre a vásárlás napjától számítva 3 év garanciát vállalunk. A terméket gondosan gyártottuk, és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénztári blokkot. Kérjük, garanciaigény esetén vegye fel a kapcsolatot telefonon az Ön közelében lévő szer- vízzel.
 • Page 49 Hornos kft. H - 2600 Vác Zrínyi utca 39. Telefon +36 27 999 350 Telefax +36 27 317 212 e-mail: support.hu@kompernass.com - 47 -...
 • Page 50 - 48 -...

Table of Contents